Всички програми за териториално сътрудничество с участието на България са одобрени

Всички програми за териториално сътрудничество с участието на България са одобрени

22 декември 2022 | 10:48

                               Европейската комисия одобри Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021-2027

На 13.12.2022 г. Европейската комисия одобри програмата за сътрудничество “Интеррег NEXT Черноморски басейн”. Програмата е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа. Освен България, в програмата участват  Гърция, Румъния, Грузия, Република Молдова, Турция и Украйна.

С това решение на Европейската комисия, всички дванадесет програми за териториално сътрудничество, в които участва България през програмен период 2021-2027 са одобрени и готови да започнат активно изпълнение през 2023 г. На страниците на МРРБ за отделните програми ще бъдат публикувани редовно новини, съпътстващи документи, обяви за набор на проектни предложения и указания за българските участници.  

Общият бюджет на програма Интеррег NEXT Черноморски басейн е в размер на 72 275 137 евро, от които 65 047 623 евро са европейско съфинансиране и 7 227 514 евро национално съфинансиране от държавите, участващи в програмата. От десетте процента национален принос: 8 % са национално публично съфинансиране осигурени от Националния орган (МРРБ), а останалите 2 % трябва да бъдат собствен принос на бенефициента.

Целта на програмата е да допринесе към борбата с въздействието на глобалните климатични промени, като същевременно гарантира устойчивия растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Ще бъдат подкрепяни проекти в областта на научните изследвания и иновациите, адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелените инфраструктура.

На територията на България обхвата на програмата включва Североизточен и Югоизточен район за планиране (областите: Варна, Добрич, Търговище, Шумен,  Бургас, Сливен, Ямбол, и Стара Загора)

Повече информация може да намерите на уеб страницата на програмата: тук.