Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Ива Ангелова Димитрова

Ивелина Йорданова Даскалова-Петрова

Маргарита Любомирова Томова

Петър Валериев Николов