Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Димитър Василев Котларов

Иво Вълов Маринов

Тодор Илиев Гикински

Александър Василев Доков

Ивелина Георгиева Иванова