Зам.-министър Ангелина Бонева: Зелените инвестиции могат да се превърнат в мотор за развитието на регионите

Зам.-министър Ангелина Бонева: Зелените инвестиции могат да се превърнат в мотор за развитието на регионите

28 юни 2023 | 17:22

Проведе се третото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“  2021-2027 г.

 

„Зелените инвестиции са ключови за регионалното развитие и на териториално ниво могат да се превърнат в мотор за икономически ръст и инвестиции“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева по време на провелия се днес трети Комитет за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Беше отчетено, че по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е достигнато почти 100% договаряне и се работи за пълно усвояване на средствата в оставащите 6 месеца до края на 2023 г.

Сключени са 762 договора за безвъзмездно финансиране с общ размер на договорени средства 3,125 млрд. лв. или 99,3% от бюджета на програмата, от които 182 са в процес на изпълнение и 580 са приключили изпълнението си.

По приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са подобрени  условията за образование в над 200 училища на територията на 36-те големи града, подобрени са енергийните характеристики на инфраструктурата на големите градове, като до момента са реализирани проекти в 33 обществени сгради – РПУ, РСПБЗН, общини и др., както и в 182 жилищни сгради, включващи 2668 домакинства.

Обновена е градската и зелена инфраструктура в 36 големи града, като са реализирани 53 проекта с обща рехабилитирана площ от над 4 млн. кв. м.

По отношение на социалната инфраструктура са подобрени 19 обекта – Центрове за обществена подкрепа, кризисни центрове, центрове за временно настаняване и др. На почти 113% е постигнат индикатора за изпълнение за рехабилитирани жилища в градските райони. Със средствата по програмата са създадени над 710 социални жилища, от които облагодетелстваното население възлиза на над 1400 души.

По Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони степента на изпълнение е 107,3%. Оптимизирани са енергийните характеристики на 236 обществени сгради в малките общини. Внедрени са мерки за енергийна ефективност в 468 жилищни сгради и са подобрени жилищните условията на почти 7000 домакинства в 28-те малки общини.

По Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са подобрени условията за образование в над 50 професионални гимназии на територията на цялата страна и е модернизирана инфраструктурата на 11 висши училища в България.

По четвъртата Приоритетна ос „Регионална здравна инфраструктура“ са осигурени  357 оборудвани линейки за спешните медицински центрове в страната. В ход е изпълнението на проекта за „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“. Сключен е договор с изпълнител и се очаква предаването на хеликоптера на възложителя – Министерство на здравеопазването, да се осъществи през м. декември 2023 г.

По приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ са обновени  116 обекта в процеса на деинституционализация за деца и са подобрени условията на 53 социални обекта в процеса на деинституционализация за възрастни.

В изпълнение са договорите по приоритета „Регионална туристическа инфраструктура“.

Подобрени са над 500 км републиканска пътна мрежа със средства от Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“.

По време на Комитета за наблюдение беше отчетено, че във  връзка с инфлационните процеси са предприети мерки за индексация на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки. В съответствие с одобрената от МС методика е извършена индексация на договори за строително-монтажни работи за всички 82 бенефициента, които са подали искане към Управляващия орган. Общият размер на инфлационната добавка е 50,2 млн. лв. В процес на обработка са още 9 искания с индикативна обща стойност на безвъзмездната помощ 4,4 млн. лв.  

По отношение на новия програмен период година беше проведена партньорска дискусия за напредъка на изменението на Програма „Развитие на регионите“  2021-2027 г. за включването на новите два приоритета за справедлив преход и обхвата на предложените възможни инвестиции. Съобразно представения график беше решено диалогът да продължи, така че България да успее да изпълни ангажимента си до септември месец 2023 г. най-късно да внесе официално в ЕК проект на изменение на ПРР 2021-2027 г. с цел допълнителен ресурс по приоритетите за справедлив преход, заедно с трета и подобрена версия на териториалните планове за справедлив преход (ТПСП).

„Това е ключов инструмент, който ще ни помогне по пътя към постигане на целите на Зелената сделка“, заяви Агнес Монфре. „Радваме се, че Управляващият орган е по-активен, напредъкът е значителен, но трябва много сериозно да бъде ангажиран всеки заинтересован от процеса“, допълни тя, като накрая предупреди, че сроковете за оставащата за работа са критично кратки.

Заместник-министър Ангелина Бонева увери, че има политическа воля този въпрос да бъде поставен и с партньорството на всички заинтересовани страни да се стигне до национално, консолидирано решение на България най-късно до септември, за да може страната ни да се възползва от средствата по Фонда за справедлив преход, които са в размер на 1,1 млрд. евро.