Зам.-министър Деница Николова, в интервю за в. „Строител“: Разплатени са 57% от бюджета на ОП "Региони в растеж 2014 -2020"

Зам.-министър Деница Николова, в интервю за в. „Строител“: Разплатени са 57% от бюджета на ОП "Региони в расте

06 юли 2020 | 18:23

Зам.-министър Николова, как работи Управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020" в настоящата епидемична обстановка? Успя ли УО да изпълни набелязаните цели за периода?

 Със задоволство мога да отбележа, че екипът на УО на "ОПРР 2014 - 2020" успя за кратко да премине на пълен и частичен дистанционен режим на работа, както и да продължи да изпълнява задълженията си по време на извънредното положение. Съумяхме максимално да се мобилизираме и да постигнем цели в много по-кратки срокове, отколкото това се случва в нормални условия. Пример е работата по последното изменение на ОП "Региони в растеж 2014 - 2020", чрез което успяхме да мобилизираме ресурс от над 40 млн. лв. и да го насочим към здравната система за справяне с възникналата криза с разпространението на COVID-19. Цялата процедура по изготвяне, съгласуване и одобрение на промяната се извърши за около 20 дни, а в стандартна обстановка ни отнема най-малко 3 месеца. Разбира се, трябва да отчетем, че предприетите законодателни инициативи създадоха благоприятни предпоставки, за да се справим навреме. В рамките на извънредното положение през март бяха обявени 4 нови процедури за безвъзмездна финансова помощ (БФП) с общ бюджет от 65 млн. лв.: "Регионална здравна инфраструктура-2", "Борба с COVID-19", "Спорт в училище" и "Пътна безопасност". През април беше публикувано изменение на процедура "Регионални пътища", с което бяха осигурени още 40 млн. лв. С тях е предвидено закупуването на 317 апарата за белодробна вентилация 177 000 теста, лабораторни консумативи, както и доставка на защитно облекло, лични предпазни средства, маски и др. продукти и услуги. С промени на Насоките за кандидатстване по процедура "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" е отворен приемът на предложения за изграждане на инфраструктура за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно актуализираните Карти на услугите по Плана за действие за периода 2018 - 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Така бюджетът на оперативната програма вече е обявен за кандидатстване в пълнота и оттук-нататък нашите основни действия ще бъдат насочени към максимално изпълнение и усвояване на договорите.

 Отчита ли се забавяне? Колко договора по ОПРР се изпълняват и има ли спрени такива заради пандемията?

Общият брой на сключените договори е 629. Окончателно разплатени са 295 проекта. Тези в процес на изпълнение, или по които е подадено искане за окончателно плащане в процес на обработка, са общо 334. При изпълнението на "ОПРР 2014 - 2020" не се наблюдава забавяне. От една страна, Управляващият орган работи на максимален капацитет спрямо ресурсите си, а от друга - бяха предприети подходящи мерки по отношение на действията на бенефициентите. УО на ОПРР изготви специални указания във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната. Беше дадена възможност да се поиска временно спиране на изпълнението на договори, когато нямаше как да се изпълняват. По-голямата част от бенефициентите не се възползваха от тази опция, всъщност едва при 41 проекта предоставянето на безвъзмездна финансова помощ беше спряно. С отпадане на извънредното положение на 13 май 2020 г. изпълнението на тези договори е възобновено служебно от УО на ОПРР и към момента се работи по график.

 Колко проекта са сертифицирани и разплатени?

Изплатените средства от началото на годината до края на май са 146 млн. лв., а тези с натрупване от началото на програмата са 1,7 млрд. лв., или 57% от нейния бюджет. Сертифицираните разходи с натрупване са в размер на 1,076 млрд. лв., или 36%. Какви средства са достъпни за кандидатстване? Към настоящия момент по ОПРР са достъпни за кандидатстване процедури с общ финансов ресурс от 149 млн. лв. за: "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020" за инвестиционен приоритет "Културна инфраструктура" и "Студентски общежития"; "Култура и спорт в училище"; "Подкрепа за професионалните училища в Република България"; "Регионални пътища" и "Пътна безопасност".

Работата по кои проекти трябва да бъде ускорена и има ли рискови обекти?

По-голямата част се изпълняват съгласно заложения план или с известно закъснение, което може да бъде преодоляно. Основно забавяне се наблюдава на етапа на провеждане на обществени поръчки, свързано с обжалване или прекратени процедури. Немаловажни са и случаите, при които поради проектантски грешки и пропуски се налага препроектиране на обекти или актуализация на вече съгласуваните такива. Закъснение се наблюдава и когато обектът на интервенция е недвижима културна ценност или са налице други ограничителни фактори, като това влияе на всички съгласувателни процедури и на продължителността на строителния процес.

По време на извънредното положение Камарата на строителите в България (КСБ) алармира, че има забавени разплащания към фирмите по обществени поръчки. Регистрирани ли са такива задължения към бенефициенти и съответно към изпълнители при проекти, осъществявани по ОПРР ? Защо възникват подобни затруднения?

В периода на извънредната ситуация УО на ОПРР не е променял темповете на работа и на разплащане. Не е налице забава на одобрени за плащане средства към бенефициенти по програмата. Управляващият орган има взаимоотношения единствено с бенефициентите и няма отношение към разплащанията към изпълнители на обществените поръчки. В допълнение са създадени и механизми за авансово и кредитно финансиране за бенефициентите също в подкрепа на навременното изпълнение на мерките.

Какво предстои пред ОПРР през 2020 г.?

 През март 2020 г. екипът на УО на ОПРР финализира първия проект на новата Оперативна програма "Развитие на регионите 2021 - 2027", който бе изпратен на членовете на специално сформираната Тематична работна група (ТРГ) за предложения, коментари и становища. В началото на април с решение на ТРГ бе одобрен първият проект на програмата и той бе изпратен на Европейската комисия (ЕК) за първоначален преглед и консултации. В периода юни - юли 2020 г. предстоят преговори с ЕК по проекта, на базата на които до края на септември 2020 г. се планира екипът на УО на ОПРР да изпрати към Комисията допълнен вариант на "ОПРР 2021 - 2027". Вторият проект на програмата също ще бъде представен на членовете на ТРГ. Екипът на УО на ОПРР заедно с колеги от другите Управляващи органи на оперативните програми работи усилено по подготовката на пакет от документи, свързани с интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) в регионите за планиране от ниво 2 в България за програмния период 2021 - 2027 г., както и за вписването на градското измерение в подкрепа на изпълнението на регионална политика . С последните промени в Закона за регионално развитие се изменят структурата, функциите и правомощията на Регионалните съвети за развитие (РСР), като освен досегашните задачи те ще имат и функции по оценка и предварителен подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции. Към момента тече процес по приемане на Правилник за прилагане на Закона. МРРБ подготвя изпълнението на поредица от мерки и дейности, включително осъществяване на обучения, информационни срещи, семинари и др., за повишаване на капацитета на Регионалните съвети за развитие, в т.ч. и мерки за техническото обезпечаване на тяхната бъдеща работа. Министерството също така се съобразява с подписаните международни споразумения за предоставяне на консултантски услуги с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, екипите на които подпомагат Управляващия орган в процеса на подготовка на новия програмен период. Предстои да бъде оценен проектът за доставка на медицински хеликоптери с бенефициент Министерството на здравеопазването и съответно да бъде сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Очаква се да приключи оценката на проектите по процедура "Енергийна ефективност в периферните райони-3", да бъдат сключени договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност 30 млн. лв., както и да стартира изпълнението по новите пътни отсечки с бенефициент АПИ . Продължава оценката на предложенията по Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", които ще бъдат реализирани с комбинирано финансиране (БФП и финансов инструмент). Проверяват се последните проекти по тази процедура и в близките 1 до 2 месеца се очаква да бъдат сключени всички договори за финансиране. Обръщам внимание, че по Приоритетна ос 1 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020" до края на тази година 39-те общини бенефициенти имат възможност да подават идеи за културна инфраструктура. Очакваме да стартират и проектите за пътна безопасност и за купуване на спортно оборудване в професионалните училища. До края на годината трябва да приключат около 100 договора. Това е и срокът, в който трябва да започне и изготвяне на оценка на въздействието по настоящата оперативна програма, която ще измери реалния принос от реализираните инвестиции за цялостното подобряване на социалноикономическото развитие на българските райони. Предстои извършване и на екологичната оценка за новата оперативна програма за развитие на регионите, както и много съществена работа, свързана с вписване на Зелената сделка в регионалната политика на страната. За началото на септември планираме инициативата "Седмица на програмите за териториално и регионално развитие в България". Това е иновативен подход за организиране и провеждане на концентрирани събития, фокусирани върху представяне на напредъка и бъдещите дейности за регионално и териториално развитие след 2021 г. В рамките й се предвижда Комитет за наблюдение и Годишно информационно събитие на ОПРР , заседание на Тематичната работна група на "ОПРР 2021 - 2027", посещение на обновени и модернизирани обекти, както и журналистическа конференция, посветена на регионалното и териториалното развитие в България за периода 2021 - 2027. Използвам случая да отправя специална покана към в. "Строител" за вземане на активно участие в предвижданите срещи. По този начин съвместно ще допринесем за по-доброто и качествено отразяване на новините, свързани с провеждането на регионална политика в България и в частност - усвояването на европейските средства, допринасящи за нашето развитие.

Какви ще са основните приоритети на бъдещата програма?

Въпреки създалата се безпрецедентна обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, към настоящия момент няма забавяне. Екипът на УО остава в готовност да работи гъвкаво за адаптация на програмата за бъдещия програмен период, както и да мобилизира нужните усилия в борбата с последствията от пандемията и преодоляването на негативните ефекти от нея върху българското общество. Съгласно изготвения и изпратен до ЕК първи проект на "ОПРР 2021 - 2027" програмата ще бъде насочена към изпълнение на целите на регионалната политика , а именно справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на различията по отношение на населението, увеличаване на икономическия растеж на българските райони и насърчаване на балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции. Ще се включат специфични приоритети на големите общини и регионите за планиране от ниво 2. Обсъждат се варианти за вписване на финансирането по фонда за справедлив преход, който е предвиден за дейности, свързани с енергиен преход към нисковъглеродна икономика като елемент на осъществяване и на целите за регионално развитие . Приоритет е и техническата помощ, за да се улесни прилагането на новия териториален подход. В периода 2021 - 2027 г. програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително инвестиции за постигане на по-добър фокус, по-ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни.

 Как би могла КСБ да бъде полезна на ОПРР , за да приключи успешно настоящият програмен период?

Считаме КСБ за наш партньор при осъществяване на стратегически важни промени, които да подпомогнат в бъдеще процеса по реализация на нашата съвместна цел за по-развити и балансирани региони. Основни моменти в това отношение са на първо място подобряване качеството на строителния процес и проектите като цяло. В тази връзка очакваме предоставяне на експертиза от страна на Камарата за идентифициране на възможностите за нормативни промени. УО на ОПРР е предприел подход за въвеждане на опростени разходи за строителство в следващия програмен период, което променя и фокуса по отношение на контрола и отчитането. В тази връзка е от съществено значение сътрудничеството с КСБ относно определяне на подходящия модел. КСБ е ценен партньор по отношение дефиниране на методология и структуриране на база данни с цел правилно определяне и прилагане на този нов подход. Акцентът ще бъде насочен основно върху качеството на изпълнение на СМР и значителното оптимизиране на цялостния процес на проверка и отчитане на проектите. На фона на актуалната политика за дигитализация и електронно управление строителният сектор също следва да се фокусира върху изграждане на концепция и модел за въвеждане на дигитализация от етапа на проектиране до етапа на отчитане. Проектите за градско развитие, които ще получат европейско финансиране чрез програмата в следващия програмен период, ще бъдат подлагани на по-широко обществено обсъждане със заинтересованите страни.

Какви са Вашите очаквания?

 Планираме поредица от мерки за повишаване на обществената информираност и включване на широк кръг от заинтересовани страни в процеса по подготовка и изпълнение на проектите, включително чрез въвеждане на интернет платформа за публични консултации като инструмент за ангажиране на гражданите в разработването на политики. Целта на тази платформа е да се даде възможност на обществеността както да се запознае с подадените концепции за интегрирани териториални инвестиции по региони за планиране от ниво 2, с предвидените дейности, партньори, обхват и времетраене на отделните проекти, така и да даде мнения и коментари по представените в платформата информация и проектни идеи. Съгласно последните изменения в Закона за регионалното развитие към Регионалните съвети за развитие в 6-те региона от ниво 2 се създава експертен състав, в който влизат три звена. Едно от тях - звеното за публични консултации, ще отговаря за провеждането на събития, насочени към широката общественост, и ще организира и провежда различни форми на представяния, свързани с разглеждане и обсъждане на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции в съответния регион. Екипът на звеното ще изготвя доклад за всяка подадена концепция, в който ще са отразени резултатите от проведените консултации. Ще се оценява степента на обществената подкрепа на представените концепции и проектни идеи, като тази оценка ще бъде част от общата оценка, която всяка концепция за интегрирани териториални инвестиции ще получава във фазата на предварителен подбор, осъществяван от Регионалните съвети за развитие. С изпълнението на тези и други планирани мерки очакваме да постигнем една от основните цели, които УО на ОПРР си поставя за периода след 2020 г., а именно - да стимулира до възможно най-голяма степен разширяване на сътрудничеството, партньорството и активното гражданско участие на всички нива и във всеки етап от процеса по подготовка, изпълнение и наблюдение на интегрирания териториален подход.

Как оценявате програмите за трансгранично сътрудничество ? На какъв етап е тяхното развитие?

До този момент всички 12 програми за териториално сътрудничество с участието на България се реализират успешно. Наши партньори са включени в над 660 проекта. Трите двустранни програми с Турция, Сърбия и Република Северна Македония, за които България е Управляващ орган, се изпълняват с добри темпове. финансираните проекти общо са 224, като до средата на 2020 г. предстои да тръгнат още приблизително 30 проекта. По програмата с Република Сърбия размерът на договорените средства възлиза на 30,62 млн. евро (89,80% от бюджета на програмата), а разплатените средства са 17,87 млн. евро (52,39% от бюджет на програмата). По програмата с Република Турция размерът на договорените средства възлиза на 25,53 млн. евро (86,12% от бюджета на програмата), а разплатените са 12,39 млн. евро (41,79% от бюджета на програмата). В момента е отворена Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Приоритетна ос 7 "Околна среда" на обща стойност 2,8 млн. евро с краен срок за подаване на проектното предложение 29 юни 2020 г. По програмата с Република Северна Македония размерът на договорените средства възлиза на 17,94 млн. евро (92,18% от бюджета на програмата), а разплатените средства са 11,19 млн. евро (57,47% от бюджета на програмата). Към момента няма отменени финансирания и не се отчита риск от загуба на програмни средства съгласно правилото n+3 за 2020 и 2021 г. Заради предприетите мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на България и съседните държави по обективни причини беше разрешено временно спиране на 39 проекта. Дейностите по тях бяха възстановени поетапно, като бенефициентите представиха анализи за преодоляване на негативни последици и успешно приключване, в това число чрез използване на алтернативни методи за изпълнение. Въпреки извънредното положение в страната беше създадена необходимата организация и нямаше забавяне при обработката и възстановяването на разходи по всички подадени искания за плащания. В светлината на новия програмен период все по-голямо значение придобива стратегическото направление при провеждане на регионалната политика . В тази връзка подготовката на новите програми за ТГС 2021 2027 е тясно обвързана с прилагане на подход, насочен към специфичните нужди и особености на регионите, при засилено участие на съветите за развитие в планирането, подготовката и изпълнението на програмите за сътрудничество. Предвижда се фокусиране на бъдещите програми върху мерки със засилен икономически ефект за териториите с цел стимулиране на местната икономика, включително част от инвестициите ще бъдат насочени за директна подкрепа на микро, малки и средни предприятия като гръбнак на местната икономика в граничните райони.

Какви ще са другите важни задачи пред Вас през 2020 г.?

 Като задача с най-висок приоритет в професионално и служебно естество до края на мандата отчитам успешното приключване на стартиралите преговори с ЕК за период 2021 - 2027. Тук визирам не само тези във връзка с подготовката на бъдещата програма, но и свързаните с осъществяване на националната ни политика и ангажимент към изпълнението на т.нар. Зелена сделка. Последните ще окажат пряко влияние върху бъдещите ни планове за развитие на териториите. Не по-маловажен е и ангажиментът към конструирането и обезпечаването с капацитет на регионалните и областните съвети за развитие, които ще имат пряка роля в процеса по подбор на концепции за период 2021 - 2027. Когато се делегират функции и отговорности на външни звена в подкрепа работата на Управляващия орган, това изисква не само познания във връзка с изграждането на адекватни системи за управление и контрол, но и отчитане на всички специфики и фактори по региони - наличие на административен капацитет, доверие, отговорност, разбиране на новите функции от местните общности. Предизвикателството е изключително, защото изграждането и сработването на органите на различните йерархични нива е повече от трудно, а пътят е с дългосрочен хоризонт. След осъществените промени в Закона за регионалното развитие има редица задачи, които трябва да бъдат приключени до етапа на одобряване на ОПРР , за да може успешно и с нужната степен на подготвеност да стартираме процеса по разходване на средства в изпълнение на регионалната политика . Един от основните приоритети ще бъде осигуряването на достатъчно фокус върху по-слабо развитите територии - тези, които имат по-голяма необходимост от подкрепа. В личен план е най-важно да сме здрави. Предстои сложна половин година, свързана с финализиране на важни решения. Една по-голяма стабилност и предвидимост в периода би допринесла за още по-добри резултати в хода на преговорите за новите бюджети на страната ни на европейско ниво. Разбира се, съм и реалист - живеем в динамични времена, нови реалности и нови възможности. Надявам се с оптимизъм да има нови възможности за всички.

Четете ли вестник "Строител", какво е значението му за Вас?

Вашето издание е сред малкото тясно, професионално ориентирани информационни канали. Харесвам това, че подхождате към всяка тема с нужния детайл и дълбочина, за да се представи най-реалната картина, да се придаде смисъл и фокус на подаваните данни и анализи. Изключително ми е приятно, когато видя обекти, финансирани от програмите, които управлявам в техните различни етапи - подготовка - изпълнение - завършени. Това означава успешно свършена работа за мен и екипа ми, показва ми и какво ще остане за хората. Продължавайте все така успешно да бъдете лицето на сектора, търсете и намирайте важните отговори и решения на текущите предизвикателства! Без тях не бихме могли да еволюираме в мисленето си и няма да сме същите.

 

mrrb