Зам.-министър Десислава Георгиева в интервю за „3eNews“: Започваме приемът на проекти за енергийно обновяване на блоковете и на бизнеса до края на ноември

Зам.-министър Десислава Георгиева в интервю за „3eNews“: Започваме приемът на проекти за енергийно обновяване

09 ноември 2022 | 09:33

Г-жо Георгиева, кога реално ще тръгнат мерките за енергийна ефективност за домакинствата и за бизнеса?

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разработи проекти на насоки за кандидатстване по две процедури. Те са за жилищни сгради и за сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и такива от сектор туризъм. Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ е първи етап от подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Пакетът документи бе публикуван за обществено обсъждане до 30.10.2022 година. След края на обществената консултация МРРБ ще изготви и официално ще публикува финалния пакет документи за кандидатстване и изпълнение на инвестицията. Очаквам към средата на ноември да започне процесът на кандидатстване по процедурата. Проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата за сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и на сгради в сектор туризъм беше обявен за обществено обсъждане в периода 25.08.2022 г. - 25.09.2022 година. Към настоящия момент МРРБ отразява големия брой получени по време на обществените консултации коментари. Тази процедура ще отворим за кандидатстване към края на ноември.

Какви ще бъдат изискванията за предприятията? Какъв ще е възможният таван на инвестицията и каква част от инвестицията ще се покрива?

Допустими крайни получатели на средства по отношение на сградите в областта на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, самикро/ малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна. Конкретните изисквания към кандидатите ще бъдат детайлно описани в Насоките за кандидатстване. 235,2 млн. лв. е предвиденото финансиране за енергийно обновяване на предприятията. Планираният ресурс на инвестицията е 235,2 млн. лв. без ДДС, от който 40% са за големи предприятия, 35% - за средни предприятия и 25% - за микро/малки предприятия. Максималният интензитет на предоставените средства към крайните получатели може да бъде между 45-60% в зависимост от избрания режим на държавна помощ и вида предприятие.

Какви ще бъдат изискванията за домакинствата – ще трябва ли да са изготвили енергиен паспорт и обследване и те ще се поема ли като разход по програмата?

Кандидатстването по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ е разделено в два етапа. Първи етап е с кандидатстване до март 2023 г. с предвидена 100% безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности. Етап 2 е с предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности и 20% самоучастие на сдруженията. Срокът за кандидатстване е от април 2023 г. до декември 2023 година. Предвижда се за финансовото си самоучастие сдруженията на собствениците при желание от тяхна страна да бъдат подпомогнати чрез финансов механизъм. Средствата по двете процедури са общо 1 412 352 000 лв. с ДДС.  От тях 1 129 881 600 лв. са предвидени за първия етап на подмярката. За втория етап се предвижда да бъде обявена самостоятелна процедура за кандидатстване с бюджет от близо 294 млн. лева. В първи етап задължително условие за кандидатстване ще бъде наличието на техническо обследване, архитектурно заснемане, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийна ефективност за сградата. Разходите за тези дейности се извършват предварително от крайните получатели – сдруженията на собствениците. Средствата ще бъдат възстановени при одобрение на предложението за изпълнение на инвестицията и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Какъв ще бъде финансовият механизъм, който ще предложите за втори етап от програмата?

МРРБ разработва проект на Насоки за кандидатстване за втория етап от подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, по който е предвидено предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за допустими дейности за обновяване на сградите. След като пакетът документи бъде финализиран, ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Сдруженията на собствениците трябва да използват собствени средства или  кредитиране за съфинансиране на санирането. Всички заинтересовани страни ще имат възможност да се запознаят с процедурата и нейните документи. Обръщаме внимание, че сдруженията на собствениците нямат задължение да осигурят своята финансова част от обновяването чрез средства от финансов механизъм. В одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост е предвидено сдруженията на собствениците да могат да ползват и съществуващите на пазара възможности за финансово подпомагане.

Кой ще приема проектите – общините или МРРБ?

Предложенията трябва да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, в която се намира сградата. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред „Структурата за наблюдение и докладване“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Предложения за изпълнение на инвестиция ще се подават от общинските администрации чрез формуляр за кандидатстване в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020). Фирмите пък ще подават своите предложения чрез формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 в съответствие с условията, определени в Насоките за кандидатстване по процедурата.

Трябва ли да има одобрение на всички собственици за санирането и с какъв процент гласове може да се вземе решение от етажната собственост за саниране?

Крайни получатели по процедурата са Сдружения на собствениците. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Колкото повече собственици са одобрили кандидатстването по мярката толкова повече точки получавате Процедурата за подбор на проектни предложения е с конкурентен характер. Всички оценени като допустими проекти ще преминат и етап на техническа и финансова оценка. Колкото по-голям е процентът от собствениците в етажната собственост, подкрепили изпълнението на проекта, толкова повече точки ще получат като крайна оценка.

За колко многофамилни жилища е помощта за 100% безвъзмездно финансиране? Ако има по-голям интерес, ще приемете ли всички кандидати, които отговарят на изискванията?

Предоставянето на средствата ще се извършват чрез конкурентен подбор на предложения за изпълнение на инвестицията. Предвижда се в първия етап на подмярката при 100% безвъзмездно финансиране да бъдат обновени многофамилни жилищни сгради с РЗП от над 2,8 млн. кв. м. Предвижда се в двата етапа на подмярката да бъдат обновени многофамилни жилищни сгради с разгъната застроена площ над 3,6 млн. кв. м и над 36 хил. самостоятелни обекта.

Ще се възстановяват ли направените разходи за обследване, ако кандидатът не бъде одобрен?

В случай, че предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ не бъде финансирано, разходите извършени от Сдружението на собствениците за извършване на  техническо и енергийно обследване няма да могат да бъдат възстановявани от МРРБ. Ако проектът не бъде одобрен, разходите на собствениците няма да бъдат възстановени.

Приоритет ще имат жилищата, които постигат по-високи въглеродни спестявания, приоритет ще има за брой жилища, а това са предимно сгради в големите градове, така ще има по-високи резултати, но няма да се постигне социалният ефект? Какъв е Вашият аргумент в тази посока?

Следва да бъде отчетен фактът, че освен изброените от Вас критерии е предвиден и критерий „Ниво на ангажираност на членовете на етажната собственост в сдружението на собствениците към изпълнението на проекта“, който дава предимство на сградите с по-малък брой самостоятелни обекти, при които процесът на сдружаване и вземане на решение за обновяване е значително по-лесен. При определянето на критериите се търси комбинация от такива, които по оптимален начин да гарантират изпълнението на заложените в Националния план цели, свързани със значително намаляване на потреблението на енергия и обновяването на над 3,6 млн. кв. м.

Защо има ограничение ако се изграждат фотоволтаици да бъдат само за собствени нужди, това е основно токът в общите части, което изисква минимално количество енергия и обезсмисля скъпата инвестиция?

Включването на възможност за продажба на генерирана от ВЕИ електрическа енергия ще бъде в противоречие с предвидените в проекта на Насоки приложими режими на държавна помощ „непомощ“ и „деминимис“. Разрешаването на подобни приходогенериращи дейности изисква прилагането на допълнителни режими на предоставяне на държавна помощ, които от една страна не позволяват предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ, а от друга ще доведат до необходимост от допълнително нотифициране на процедурата, което ще забави изключително старта ѝ.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. Как ще се измерват постигнатите резултатите?

За целите на отчитането на постигнатите резултати по разглежданата подмярка в рамките на срока за изпълнение на НПВУ след приключване на строително-монтажните работи за всеки обект се предвижда да бъде изготвена независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор. Това са лица от регистъра по чл. 44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност. Оценката трябва да определи потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания след обновяването. Независимата експертна оценка от сертифициран енергиен одитор не отменя задълженията на собствениците в обновените сгради да придобият нов сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация съгласно изискванията на чл. 17 на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания.

Ще стартира ли и мярка за еднофамилните жилища и кога?

В рамките на НПВУ МРРБ не е ангажирано с изпълнение на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради.

Как ще бъдат организирани информационните пунктове на едно гише, къде и кога ще бъдат изградени, каква информация ще могат да получават хората там?

Целта на структурите тип „обслужване на едно гише“ е улесняване на реализацията на проекти за енергийно обновяване в сградния фонд през целия проектен цикъл на обновителния процес. Става дума за увеличаване на търсенето на енергийно-ефективни услуги, на доверието и мотивацията сред собствениците на сгради и предоставяне на структуриран механизъм за получаване на цялостна информация. Целта е да се облекчат административните процеси, да се улесни достъпа до финансиране, да се ускори привличането на публични и частни инвестиции в енергийното обновяване на сгради. Във всички административни области ще бъдат създадени специализирани звена тип „обслужване на едно гише“, където проектанти, консултанти, собственици на сгради и бизнесът ще получават необходимата информация. Предвижда се първите звена тип „обслужване на едно гише“ да заработят в края на 2022 година, а до края на 2023 г. да има изградени такива във всички 28 области на страната.

Какви са разликите с предишните програми за саниране на многофамилни жилища?

Към настоящият момент Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е най-мащабната за територията на България. Тя функционира по начин, осигуряващ разпределение на тежестта между държавната и местна власт при изпълнение на националните политики за енергийна ефективност. Изпълнението ѝ се базира на децентрализиран подход за управление, при който водещи са общините. Финансовата помощ, която предвижда до 100% безвъзмездни средства за допустими дейности за обновяване на одобрена сграда, се предоставя от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на сдруженията на собствениците чрез „Българска банка за развитие“ ЕАД. Местната администрация осъществява необходимите дейности в ролята си на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки. В Националния план за възстановяване и устойчивост на България (НПВУ) се предвижда въвеждането на модел на предоставяне на финансова помощ с намаляващ интензитет за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Отговорно министерство за изпълнението на подмярката е МРРБ. В рамките му е определена Структура за наблюдение и докладване (СНД). Тя е отговорна за цялостното изпълнение на инвестицията, в т.ч. публикуване на Насоки за кандидатстване, сключване на договори, мониторинг и контрол на изпълнението, извършване на плащания към крайните получатели, отчитане степента на изпълнението на компонентите към Министерство на финансите. Важна новост е, че ще трябва да се достигне клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки по жилищните сгради за разлика от клас „C“ при Националната програма, както и да се стимулира минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените сгради. Друга новост в модела на изпълнение е, че се предвижда сдруженията на собствениците (СС) да кандидатстват чрез предварително изготвени обследване за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, архитектурно заснемане и обследване за енергийна ефективност. Сдружението на собствениците възлага тези дейности на избран от него външен изпълнител.

Как ще се изразходват предвидените 12 млн. лева за комуникация и публичност по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“?

Това не са средства за финансиране на дейности по информация и публичност, а на дейностите за управление на мярката и осигуряване на публичност. С тях Министерството на регионалното развитие и благоустройството планира ще осигури възнаграждението на експертите, които ще отговарят за управление, контрол и наблюдение на проектите и мерките, финансирани от плана. В случай, че се финансират епизодични мерки за информираност и публичност, те ще са свързани с провеждането на публични събития за общински администрации и широката общественост.

Дали бихте казали кога ще бъдат обобщени получените становища и може ли да кажете сега с примери кои предложения ще бъдат приети и кои няма как да приемат на този етап?

Към момента постъпилите в срок становища се разглеждат и оценяват и не можем да кажем кои ще бъдат приети или отхвърлени. Очаква се насоките за кандидатстване да бъдат утвърдени в средата на ноември и процедурата да бъде отворена за кандидатстване.

mrrb