Зам.-министър Йовев: МРРБ започна обсъждане на необходимостта от разработването на цялостна концепция за ново законодателство в областта на проектирането и строителството

Зам.-министър Йовев: МРРБ започна обсъждане на необходимостта от разработването на цялостна концепция за ново

07 март 2019 | 18:27

„Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група, с участието на представители на МРРБ, ДНСК, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България и Националното сдружение на общините в Република България, чиято задача е да се разработи цялостна концепция за ново законодателство в областта на проектирането и строителството.“

Това съобщи заместник–министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев по време на кръгла маса на тема „Проблеми в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството“, в рамките на международното изложение „Архитектурно-строителна седмица“.     

Целта е да се постигнат необходимите нормативни промени и прилагането на добрите европейски практики, за да се стимулират инвестиционните процеси в страната и да се улесни бизнеса при тяхното изпълнение, каза още заместник-министърът.

„През последните месеци правителството, в това число и МРРБ, предприе редица мерки в посока намаляване на административната и финансовата тежест за гражданите, общините и бизнеса в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране“, обясни Йовев и изтъкна някои от направените промени в Закона за устройство на територията. Като пример той даде присъединяването на потребители към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, при които бяха  въведени процедури за служебно съгласуване и предоставяне на информация от експлоатационните дружества. В тези случаи услугите ще се предоставят безвъзмездно, като няма основание експлоатационните дружества да претендират заплащане на такси.

„Нещо повече – възложителят или упълномощено от него лице може да поиска с визата за проектиране да му бъдат предоставени и изходни данни, необходими за проектирането и присъединяването към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, като опише инвестиционното си намерение“, подчерта заместник-министърът.  Той съобщи още, че с приетите от Народното събрание промени в Закона за устройство на територията преместваемите постройки ще се контролират от ДНСК.

По думите му, стъпвайки на опита до момента предстои да се направят още промени в ЗУТ отново с цел оптимизация на строителния и инвестиционния процес.

На събитието Валентин Йовев подчерта още, че в момента се изпълняват одобрени от правителството 1528 мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Подготвя се и промяна в Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Вече е изготвен проект на Наредбата от междуведомствена работна група с участието на представители на Камара на архитектите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, стана ясно при откриването на кръглата маса. Продължава общественото обсъждане по нея.

Пред участниците в кръглата маса заместник–регионалният министър беше категоричен, че само с взаимен диалог и поставяне на конкретни въпроси може да се насърчават инвестиционните процеси в България и да се  развива строителният отрасъл.

 

mrrb