Зам.-министър Николова: Еволюцията в регионалната политика, водеща до фокусирано регионално въздействие, е чрез стъпки в посока децентрализация в управлението

Зам.-министър Николова: Еволюцията в регионалната политика, водеща до фокусирано регионално въздействие, е чре

26 септември 2019 | 14:46

За намаляване на дисбалансите между териториите са необходими стъпки в посока на деконцентрация и последваща децентрализация в управлението. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри форум на тема „Децентрализация и регионализация в България: Уроци от международния опит и препоръки за България“, организиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/.

Николова обясни, че за провеждането на регионална политика, ориентирана към териториите, ще помогнат и инвестициите от европейските фондове. За новия програмен период се предвижда делегиране на повече правомощия при вземане на решения на регионално и местно ниво за проектите, които ще бъдат финансирани чрез интегриран подход.. Целта е проектите да са тясно ориентирани към специфичните нужди, да бъдат по-близо до хората, да допринасят за икономически ефекти в териториите и увеличават стандарта на живот на населението. „При тясно ориентиран секторен подход на въздействие и централизирано определяне на хоризонтални мерки не винаги успяваме да уловим пулса на територията, специфичните нужди на местния бизнес, потенциалът от ресурси, които предопределят типовете инвестиции“, коментира Николова.

Планирано е след 2020 г. европейската програма за регионално развитие, в сътрудничество с всички останали европейски програми, да насочат ресурс за изпълнение на интегрирани териториални проекти. Към тях ще може да бъдат добавяни и средства от националния бюджет и други финансови източници. „Общата цел е да повишим стандарта на живот, балансирано икономическо развитие и намаляване на негативните демографски тенденции“, коментира заместник-регионалният министър.

Според зам.-министър Николова темата за децентрализацията и регионализацията започва с реформа в многостепенното управление на България. Създаването на капацитетни регионални структури за вземане на решения за приоритетни инвестиции, които да бъдат подкрепени с финансиране от програмите на ЕС, е важна крачка към провеждането й. В сътрудничество с ОИСР се прави преглед на многостепенното управление в България, на базата на който ще бъдат изготвени препоръки, които да залегнат при изпълнение на Стратегията за децентрализация, приета през 2016 г. „Стъпка по стъпка ще предопределяме и бъдещата посока на провеждане на нов тип регионална политика за децентрализирано управление с основен фокус върху територията и специфичните й нужди“, коментира още Николова.

Според зам.-министър Николова по-бавния процес на децентрализация в България се дължи до голяма степен на липсата на традиции. „Една от стъпките е на регионално ниво да дадем повече свобода за въздействие и вземане на решения за инвестициите, но при ясни контролни механизми и стриктна финансова дисциплина“, коментира тя.