Зам.-министър Павлова ще участва в семинар на тема „Да не изоставяме нито едно дете”

Зам.-министър Павлова ще участва в семинар на тема „Да не изоставяме нито едно дете”

23 септември 2009 | 10:05

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Лиляна Павлова ще участва в семинар на тема „Да не изоставяме нито едно дете” или как Структурните фондове могат да подпомогнат процеса на деинституционализация в България? Срещата ще се проведе на 23 и 24 Септември 2009 г. в Банско. Тя е организирана по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР).
Основната цел на семинара е да изостри чувствителността на българската администрация относно процеса на деинституционализация в България чрез осигуряване на алтернативни социални услуги в общността за деца и семейства с оглед интегриране на децата с увреждания и децата, лишени от родителска грижа, в нормална среда и намаляване на броя на децата, постъпващи в специализирани институции.
Семинарът ще генерира идеи от всички заинтересовани страни с цел да изработи пилотен проект „Инвестиции за подобряване на живота на децата, настанени в институции в България за създаване на два модела за трансформиране на специализирани институции за деца в алтернативни социални услуги в общността”, а именно, модел за трансформиране на институции за деца с увреждания и модел за трансформиране на институции за деца, лишени от родителски грижи.
Проектът предвижда да бъдат реконструирани/изградени малки домове от фамилен тип за настаняване на деца, които ще бъдат изведени от специализираните институции. Той ще бъде финансиран със средства в размер на 20 милиона евро от бюджета на ОПРР. Предвижда се Министерството на труда и социалната политика чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” да осигури средства за обучение на персонала и за осигуряване на устойчивост на финансираните инициативи в подкрепа на децата в риск.
В семинара ще участват представителите на специално създадената работна група в България с членове от Управляващите органи на ОПРР и на ОП «Развитие на човешките ресурси», Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в Република България, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването. В срещата ще участват и неправителствени организации с опит в процеса на деинституционализация и предоставяне на услуги за деца с увреждания в страната и Европейския съюз (Чехия, Румъния, Великобритания). От страна на Европейската комисия ще участват представители на Главна дирекция «Регионална политика», Главна дирекция «Заетост», представител на специално създадената работна група под ръководството на европейския комисар по социалните въпроси Владимир Шпидла.

Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността"