Зам.-министър Валентин Йовев в интервю за вестник "24 часа": Всичко, което си бяхме поставили за цел през 2017 г., вече е постигнато

Зам.-министър Валентин Йовев в интервю за вестник "24 часа": Всичко, което си бяхме поставили за цел през 2017

10 март 2020 | 13:52

 - Господин Йовев, защо е нужна нова единна топографска карта на страната в електронен вид?

- Първо, защото съществуващите топографски карти в мащаб 1:5000 са само на хартиен носител и са актуални към 1985 г. - най-новите от тях. Съвременните дистанционни методи за изработване включват комбинации от технологии - като почнете от космически снимки, аерофотограметрия, заснемане с дронове, точно позициониране с GPS технологии, изготвяне на прецизни летателни планове, заснемане на релеф под водни басейни и други. Съвременната единна топографска карта 1:5000 ще включва много повече подробности, отколкото са били възможни при сега съществуващите хартиени карти, които впрочем също са сканирани и са достъпни на сайта на агенцията. Дори тя да се дигитализира, точността й ще бъде не по-малка от +/- 5 м. И ако релефът е относително устойчива величина във времето, то другите елементи се променят много по-често като например несъществуващи язовири, променени трасета на всякакви линейни обекти и др. Така че ползите от създаване на нова карта са много, но най-важното е геореферирането на всякакви пространствени данни, като ще се осигури съвместимост на тези данни в рамките на ЕС, а и поддържането им вече в актуално състояние ще бъде много по-лесно и своевременно.

- Какво предстои като работа по кадастрална карта и регистър?

 - Самата кадастрална карта на България е все още далеч от съвършенството и по нея също ще се работи в течение на годините. Но важното е, че всичко, което си бяхме поставили за цел през 2017 г., с промени в няколко законодателни и други нормативни акта, вече е направено и се прилага на практика. През 2019 г. бяха приети окончателно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър и в момента агенцията е един от отличниците по е-управление. Делегирани са законови права на правоспособните по кадастъра лица, което много облекчи обслужването, и то при силно увеличен граждански оборот, без да намалеят приходите в държавния бюджет от дейността на агенцията. Сега кадастралната карта е много богата по съдържание, особено след като в нея бяха интегрирани данните от картите на възстановената земеделска собственост, а и данните за обектите от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие: плажовете, дюните, лиманите, брегоукрепителните и брегозащитните съоръжения, крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони и други. Предстои в бъдеще допълването й с допълнителни данни, включително за подземната инфраструктура. По повод появили се слухове, че специализираните карти по Българското Черноморие са с грешки, отговорно заявявам, че картите са верни, с вярно съдържание, като са заснети и нанесени дори душовете на плажовете. Друг е въпросът, че и тези карти, като всички други, трябва да се поддържат в актуално състояние. Затова съвместна междуведомствена работна група, председателствана от зам.-министъра на околната среда и водите Николай Кънчев и от мен с участието на експерти от всички заинтересовани министерства и ведомства, изготви наредба за поддържане на картите в актуално състояние Съгласно закона ведомствата, общините, експлоатационните дружества и други юридически лица, съобразно характера на своите функции, организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни. Това ще създаде възможност за допълване на данните в кадастралния регистър с цялата информация за имота от разрешаване на строителство , неговата реализация, въвеждане в експлоатация и всяко направено последващо изменение в имота. Този многослоен кадастър ще е основа за всички проучвания за инвестиционни намерения, инвестиционно проектиране и инвестиции. Още повече, че електронната кадастрална карта показва данните в напълно реално време, тъй като тя се обновява непрекъснато, за разлика например от изображенията на „Гугъл" в street view. Ако трябва да бъда откровен, има какво да се желае от кадастъра и качествата и сигурността на неговата информационна система, за да се отговори в бъдеще на някои по-съвременни изисквания на имотния пазар. И ние определено ще работим в тази посока. У нас например ресурсните права, системите за временно ползване на имоти от няколко собственици или попечителство над имоти в различни поземлени отношения са все още слабо развити. Когато обаче този вид отношения получат по-широко разпространение, кадастралната система ще трябва да отговори и на тези предизвикателства. Съществуват сложни сделки, които трудно може да се обслужат от сегашната кадастрална карта. Например арендните договори, по силата на които арендаторите получават земеделски субсидии, но собствеността върху имота не е тяхна, а на друго лице. Или други имоти, които са в сложни ипотечни взаимоотношения, концесионните отношения и т.н. Основа за всички справки, но и ключ за свързване на данни от различни регистри за години напред ще остане идентификаторът на имота, който е уникален за страната ни. Така че пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър предстоят много важни и отговорни реформи. А имайки предвид, че това е силно специализирана администрация, в която работят висококвалифицирани колеги - специалисти, аз не се съмнявам, че поставените цели и задачи ще бъдат изпълнени. Правителството има силна воля за подкрепа на работата на тази агенция. Важно е да се отбележи и фактът, че всички приходи от нейната дейност подкрепят силно държавния бюджет. Направените досега разходи по създаването на кадастралната карта и регистър вече се възстановяват и дори носят приходи в бюджета.

 - Кога ще можем през кадастралния регистър да правим справки и в имотния?

- Крайно време е имотният регистър също да стане факт, защото сегашната персонална система на вписване първо противоречи на Закона за кадастъра и имотния регистър, подчертавам „имотния", и не съответства на практиките в повечето европейски страни. Сегашното положение на персонални записи създава повече проблеми, отколкото решава. Разбира се, може да има и други мнения, аз все пак не съм юрист, но законът изисква да се създаде имотен регистър. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството