Зам.-министър Валентина Върбева: Ще се стремим да подкрепим надграждането на капацитета на общините за ефективно финансово управление

Зам.-министър Валентина Върбева: Ще се стремим да подкрепим надграждането на капацитета на общините за ефектив

17 юни 2021 | 17:40

Ще се стремим да подкрепим надграждането на капацитета на общините за ефективно финансово управление и предоставяне на повече и по-качествени услуги на гражданите съобразно нуждите и приоритетите на местните общности. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентина Върбева, която взе участие в 40-та сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, която се проведе онлайн. 

На заседанието беше коментиран и одобрен доклад относно резултатите от проведената през декември м.г. мониторингова мисия на Конгреса и приети препоръки за изпълнението на Европейската харта за местното самоуправление от България.  Зам.-министър Върбева отбеляза, че тези мисии са изключително полезни за всяка държава-членка на Съвета на Европа, тъй като чрез поглед отвън се изгражда обективна картина и се усъвършенства подходът и мерките за утвърждаване на демокрацията на всички нива на управление.

„България измина нелек път и постигна съществен напредък за изпълнение на Хартата, за прилагането на стратегия за децентрализация на държавното управление, прехвърлянето на правомощия на местно ниво заедно с увеличаването на ресурсите за изпълненнието им. Институционализирането на процедури за консултации с представители на местното самоуправление, разширяването на гражданското участие в делата на местната власт, прилагането на принципите на иновативно и добро демократично управление във все повече български общини, са също част от отбелязания положителен напредък. Реформирахме регионалните съвети за развитие с цел насърчаване участието на местни представители във вземането на решения относно политиките за регионално развитие. Всички тези факти, обстоятелства и наблюдения са намерили своето място в доклада за България“, отбеляза зам.-министър Върбева.

Въпреки напредъка, в доклада се посочва, че продължават да съществуват проблеми по отношение преценката на местните власти да адаптират изпълнението на делегираните от държавата дейности към местните условия, силната зависимост на местните власти от трансферите от държавния бюджет, липсата на съизмерими с отговорностите на местните власти ресурси и като цяло ниското ниво на финансова автономия на местното самоуправление. Част от причините за отбелязаните проблеми могат да бъдат свързани с общото финансово, икономическо и демографско състояние на страната, от една страна, но и с недостатъчните усилия за надграждане на институционалния и административния капацитет на поднационалните управленски нива за ефективно и ефикасно управление и финансов контрол, от друга страна. „Препоръките на Конгреса дават ясен знак какви мерки да предприемем за преодоляване на недостатъците и за справяне с предизвикателствата в бъдеще“, подчерта Върбева. Препоръката за преразглеждане на законодателството в посока увеличаване на фискалната автономия предполага действия, засягащи редица важни публични сфери, аспекти и реформи на бюджетното програмиране и бюджетните взаимоотношения в държавата. „Тези действия и реформи са обект на задълбочени анализи, дебати и политически решения“, каза заместник-регионалният министър. В краткосрочен план обаче, местните власти биха могли да се възползват от мандата си да управляват местните данъци и такси, както и от предоставената им възможност за процесуалното им събиране. „В контекста на новите предизвикателства, свързани с европейската интеграция и глобалното партньорство, конкурентоспособността, устойчивото развитие и управлението на кризи осъзнаваме, че е необходим нов подход и набор от инструменти, насърчаващи местните власти да следват собствени политики за устойчиво икономическо, социално и териториално развитие“, каза още зам.-министър Върбева.