Заместник-министър Деница Николова стартира разяснителна кампания за реализиране на проекти в подкрепа за деинституционализация на грижите за деца

Заместник-министър Деница Николова стартира разяснителна кампания за реализиране на проекти в подкрепа за деин

04 юни 2017 | 10:07

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще открие информационен ден по процедурата „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Информационният ден ще се проведе в понеделник 5.06.2017 г. от 9.00 ч. в хотел „Рамада“ - София, зала „Опал“.

С инициативата стартира изпълнението на разяснителна кампания за възможностите и начините на кандидатстване по процедурата в страната. Ще бъдат проведени още 2 информационни дни в Северна и Южна България. На тях са поканени да присъстват представители на общини- конкретни бенефициенти по процедурата, както и експерти от Министерство на здравеопазването, чийто обекти също попадат в списъка с бенефициенти.

Процесът на деинституционализация стартира с приетия от Министерски съвет на 24 февруари 2010 г. политически документ „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. В него са посочени основните приоритети и мерки за закриването на институциите за деца с увреждания, паралелно с домовете за медико-социални грижи, предназначени за деца от 0 до 3-годишна възраст. Процесът за деинституционализация на грижите за деца продължава и през настоящия програмен период чрез подкрепа на проекти по Приоритетна ос 5 на ОПРР 2014-2020 г.

mrrb