Започва обществено обсъждане на проекта на Морски пространствен план

Започва обществено обсъждане на проекта на Морски пространствен план

10 август 2021 | 15:25

Добро състояние на морската среда, богато биологично разнообразие, възстановени и опазени морски екосистемни услуги и културни ценности, иновативна и конкурентна Синя икономика. Това предвижда проектът на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г., публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Визията е насочена към осигуряване на предвидимост и сигурност в морските пространства, координация и синергия между ползванията и намаляване на вредните въздействия от човешката дейност. Предвижда се сътрудничеството между управлението, науката и икономиката да създаде нови знания и култура, услуги и биотехнологии в подкрепа на Синия растеж и подобреното благосъстояние на местните общности.

Стратегическият документ дава насоки за по-добро взаимодействие между акваторията и прилежащата територия и координиране на дейностите в морските сектори. Съобразен е както с националните и регионални стратегически документи, така и с приоритетите на съответните общини. Планът не предвижда промяна в начина на трайно ползване на крайбрежните територии, които са обект на общите устройствени планове на Черноморските общини), както и инвестиционни инициативи или ново строителство по реда на нормативната рамка за устройство на територията.

По проекта на Морски пространствен план ще се проведе и онлайн публична консултация през платформата Webex от 10.00 ч. на 31.08.2021 г. За участие в нея е необходима предварителна заявка в срок до 27.08.2021 г., включително, на имейл адреси: elena.stoyanova@mrrb.government.bg и dimitar.todorinski@mrrb.government.bg.

Документите към Морския пространствен план, в това число Доклада за екологична оценка, са публикувани в секция „За обществено обсъждане“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Информация може да бъде намерена и на Портала за обществени консултации.

Коментари, становища и предложения по тях могат да бъдат представяни в 30-дневен срок на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg. След изтичане на този срок резултатите от обсъждането ще бъдат публикувани на интернет страницата на министерството.

mrrb