1043 Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 153
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Разрешението за строеж губи правно действие, когато: 1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството; 2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите; 3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение. Презавереното разрешение за строеж губи правно действие след изтичането на срока, за който е презаверено, ако не е започнато или съответно не е завършено строителството съгласно чл.153, ал.9 от ЗУТ. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие съгласно чл.153, ал.10 от ЗУТ.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или Административен съд по местонахождението на недвижимия имот
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът за презаверка на разрешението за строеж се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, съгласно чл. 153, ал.11 от ЗУТ.

Ограничения и условности:

Индивидуалният административен акт се обжалва пред:

- Върховен административен съд, ако индивидуалният административен акт е издаден от министър на регионалното развитие и благоустройството.

- Съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот, ако актът е издаден от упълномощен от министъра на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър или други длъжностни лица в системата на МРРБ.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 153, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Необходими документи

1. Документи, доказващи започване на строителството - Акт обр. 2 и/или Акт. обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

3. Документи, доказващи степента на завършеност на строително – монтажните работи към датата, на която изтича правното действие на разрешението за строеж - завършен груб строеж, включително покрив на сградата.

4. В случаите по чл.153, ал. 2, т. 1 от ЗУТ – данни за действащия подробен устройствен план в обхвата на издаденото разрешение за строеж.

5. Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Процедура по предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт

·                      Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

·                     Разглеждане на искането и приложените документи от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” (УТАТУ).

·                     За случаите по чл.153, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, когато строителството не е започвало в продължение на три години от влизането му в сила на разрешението за строеж, се извършва след служебна проверка за съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план, както и с изискванията на влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството.

·                     Съгласуване на предложението за презаверяване или за отказ за презаверяване с компетентните дирекции в МРРБ.

·         При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

·         Презаверяването на разрешението за строеж в случаите по чл.153, ал. 2, т. 1 от ЗУТ подновява срока за започване на строителството, а презаверяването на разрешението за строеж в случаите по чл.153, ал.2, т. 2 и 3 подновява срока за завършване на строителството, съгласно чл.153, ал.6 от ЗУТ.

Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа. Презаверяването на разрешението е административна услуга, която се извършва еднократно чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото разрешение за строеж.

·                    Презаверяването на разрешението за строеж се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

·                    Отказът за презаверка на разрешението за строеж се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 в 14-дневен срок от съобщаването.

·                    Уведомяване на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) и общините за издадения акт и изпращане на копия.

Информация за представяне на услугата по електронен път

Индивидуалният административен акт (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството) се публикува на интернет-страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg в раздел „За потребителя“/„Регистри“, подраздел „Издадени разрешения за строеж“.

Образци:
Заплащане:
За услугата се заплаща такса

50 на сто от предвидената такса съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители (обн. ДВ. бр.94/ 12.08 1998г. изм. и доп. обн. ДВ. бр.65 от 2004 г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001г)


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • По електронен път