Административни услуги

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

 

АУ01 (553) – Предоставяне на лични данни относно гражданската регистрация (чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 106, ал. 1, т. 2 и ал. 6 от Закона за гражданската регистрация; чл. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 39 и чл. 40 от Закона за електронното управление);

АУ04 (405)– Предоставяне на достъп до регистрите, поддържани на национално ниво (Чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, чл. 147-157 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданската регистрация, Закона за защита на личните данни и чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). За достъп на длъжностните лица от общинските администрации – чл. 158-171 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданската регистрация);

АУ05 (831) – Издаване на удостоверение за верен ЕГН (чл. 11, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация; чл. 120 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация);

АУ10 (1945)– Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения (чл. 124, ал. 2, чл. 124а, ал. 4 и ал. 9, чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ; чл. 52б, ал. 3, чл. 75, ал.6 и 9, чл. 112а, ал. 3, чл. 112д, ал.5, 7 и 8 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

АУ11 (568– Приемане на проект за общ устройствен план или за изменение на общ устройствен план, и на специфични правила и нормативи към общ устройствен план или към изменение на общ устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 13, ал. 3, чл. 127, ал. 5 и 10, чл. 136, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 19, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), § 25, ал. 1, § 45,§ 52, ал. 1, § 57, ал. 1, § 124, § 80 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ);

АУ12 (1495) – Одобряване на общ устройствен план (ОУП) или на изменение на ОУП (ИОУП) за селищно образувание с национално значение или на община по черноморското крайбрежие и на специфични правила и нормативи (СПН) към ОУП/ ИОУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 13, ал. 3, чл. 127, ал. 10, чл. 136, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 19, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), § 25, ал. 1, § 45, § 52, ал. 1, § 57, ал. 1, § 80, § 124 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ);

АУ13 (1427) – Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 13, ал. 3, чл. 128, ал. 13, т. 2, чл. 136, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), § 25, ал. 1, § 45,§ 52, ал. 1 и 2, § 57, ал. 1, § 80,§ 124 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, чл. 52б, ал. 5, чл. 75, ал.6 и 9, чл. 112д, ал. 6, 7 и 8 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

АУ14 (1946) – Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) или на изменение на ПУП (ИПУП) и на специфични правила и нормативи (СПН) към ПУП\ИПУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (чл. 13, ал. 3, чл. 129, ал. 3, т. 2, чл. 136, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), § 25, ал. 1, § 45, § 52, ал. 1 и 2, § 57, ал. 1, § 80, § 124 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, чл. 52б, ал. 5, чл. 75, ал. 6 и 9, чл. 112а, ал. 6, чл. 112в, ал.3, чл. 112д, ал.5, 6 и 7, чл. 112п, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

АУ17 (1737) – Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони (чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Закон за устройство на територията (ЗУТ); Вътрешни правила за организация на административното обслужване в МРРБ);

АУ18 (1499) – Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план (ПУП) (чл. 133, ал. 1, 3, 4, 7, 8 и 9 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

АУ20 (643) – Одобряване на идеен/технически/работен инвестиционен проект за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии  и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (чл. 142, ал. 1 и 2,  чл. 145, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), § 26, ал.1, § 46, § 52, ал. 3, 5 и 7,  § 55, ал. 1, § 58, ал. 1, § 81, ал. 1 и § 125, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, чл. 52в, ал. 2, чл. 75, ал. 7, чл. 112г, ал. 3 и 4, чл. 112о, ал.3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

АУ21 (1270) – Одобряване на проект – заснемане на извършен строеж за възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти (чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

АУ22 (978) – Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии, и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (чл. 148, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 52в, ал. 3, чл. 75, ал. 7, чл. 112г, ал. 3 и 4, чл. 112о, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), § 26, ал. 1, § 46, ал. 1, § 52, ал. 3, 5 и 7,  § 55, ал. 1, § 58, ал. 1, § 81, ал. 1, § 125, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ);

АУ23 (2422) – Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

 

АУ24 (1043) – Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие (чл. 153, ал. 4 от Закона за устройство на територията);

АУ25 (1955) – Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),§ 52, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ);

АУ26 (644) – Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, подлежащи на одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството (чл. 142, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

АУ34 (2212) Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета – Глава V и Глава VII; чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) ; чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България);

1499 Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план
643 Одобряване на идеен/технически/работен инвестиционен проект за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии, и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България
568 Приемане на проект за общ устройствен план или за изменение на общ устройствен план, и на специфични правила и нормативи към общ устройствен план или към изменение на общ устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
1495 Одобряване на общ устройствен план или на изменение на общ устройствен план за селищно образувание с национално значение или на община по черноморското крайбрежие, и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
1427 Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
1946 Одобряване на проект за подробен устройствен план или на изменение на подробен устройствен план и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
1737 Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони
2212 Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
553 Предоставяне на лични данни относно гражданската регистрация
1945 Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения

Страница 1 от 2