1270 Одобряване на проект-заснемане на извършени строежи за възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 145
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
без срок
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или Административен съд по местонахождението на недвижимия имот
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Индивидуалните административни актове по ЗУТ, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, се подават в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в "Държавен вестник" - в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Ограничения и условности:

Индивидуалните административни актове, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството се обжалват пред Върховния административен съд чрез МРРБ.

Когато актът е издаден от упълномощен от министъра на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър или други длъжностни лица в системата на МРРБ, той може да се обжалва пред административен съд за имотите, попадащи в района на съответния административен съд.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – за възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти, по които е изпълнен строеж, за който одобряването на инвестиционния проект е в компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Необходими документи

1.        Заснемане на извършения строеж, разрешение за строеж, документи по чл. 144, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2 от ЗУТ.

2.        Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Процедура по предоставяне на административната услуга

·         Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

·         Разглеждане и анализ на искането, заснемането на извършения строеж и представени документи по чл. 144, ал. 1, т. 1 - 3 и ал. 2 от ЗУТ от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” (УТАТУ). При необходимост инвестиционния проект и придружаващата го документация се предоставя на компетентни дирекции в МРРБ за становище относно годността й да бъде одобрена;

·         При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо за доокомплектоване на преписката.

Административният орган, пред който е подадено заявление за издаване на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214, може само еднократно да изисква отстраняване на нередовности или представяне на допълнителни документи, за което органът уведомява писмено заявителя и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

·         Експерти на дирекция „УТАТУ“ подготвят за одобряване графичните материали на проекта като ги подпечатват и предлагат проекта на министъра или упълномощено от него лице за одобряване.

Образци:
Заплащане:
За услугата се заплаща такса

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители и Инструкция № 3 на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111 от 2001 г.)


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път