1427 Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 13, 3;136, 1;45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ;1, 25, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.;1, 57, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ;2, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г ;1, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. ;128, 13, 2;134, 1, ал. 2;80, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 2021 г. ;124, от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ, бр. 82 от 2012 г.
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52б, 5;75, 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5 ;75, 9, във връзка с чл. 112д или чл. 111б, ал. 1 ;112д, 6, ал. 7, ал.8;112п, 1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Без срок – до одобряване на проекта за ПУП/ изменение на ПУП.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
не подлежат на обжалване
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

НЕСУТРП е консултативен и експертен орган и решенията му не представляват индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 128, ал. 13, т. 2 от ЗУТ - за проекти за ПУП/ ИПУП за:

а) обекти с обхват повече от една област;

б) обекти с национално значение и/или национални обекти,

в) републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии.

Чл. 136, ал. 1 от ЗУТ – за проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2, които се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма от ЗУТ.

§ 80 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 2021 г. – за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се приключват по досегашния ред.

§ 45, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от2019 г. - за започнатите до влизане в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, които се довършват при спазване на разпоредбите действали при издаване на разрешението за изработване на проект или изменение на устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл.35, ал.3 от ЗУТ.

§ 25. ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г. - за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, които се приключват по досегашния ред.

§ 57, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г. – за започнатите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.

§ 52, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 2014 г – за започнатите производства по изработване и одобряване на подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие, които не са приключили до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 52, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. за започнатите производства по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 124 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, обн ДВбр. 82 от 2012 г., за започнатите производства по изработване на общи и подробни устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. с издаване на акт за одобряването им.

Чл. 52б, ал. 5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ) - за проект за ПУП/ ИПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море.

Чл. 75, ал. 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5 от ЗМПВВППРБ - за проект за ПУП/ ИПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав.

Чл.75, ал. 9, във връзка с чл. 112д от ЗМПВВППРБ - подробни устройствени планове за хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти за обслужване на риболовните дейности са пристаните за разтоварване на улови от прясна риба или други водни организми и лодкостоянките) или чл. 111б, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти - пристаните за кораби за сезонен превоз на пътници, пристаните за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и за кораби, предназначени за спомагателни дейности и зимовниците) от ЗМПВВППРБ.

Чл.112д, ал. 6 от ЗМПВВППРБ - за специализирани подробни устройствени планове по ал.2-4 за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ (рибарски и яхтени пристанища, пристанища със специално предназначение които са технологично свързано с производствения процес на корабостроителните и кораборемонтните предприятия, както и на специализираните крайбрежни предприятия за хидротехническо и хидроложко проучване, строителство, буксировка и спасяване, и за опазване на околната среда, и не извършва обработка на товари, пътници и поща) и за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, включително изграждане на съоръжения на сушата и в акваторията.

 Чл. 112д, ал. 7 и 8 от ЗМПВВППРБ – за изменение на специализиран подробен устройствен план по ал.2-4 на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ и на ПУП на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ включително изграждане на съоръжения на сушата и в акваторията.

чл. 112п, ал. 1 от ЗМПВВППРБ - За неуредените въпроси във връзка със създаването, съгласуването, съобщаването, приемането, одобряването и обжалването на ПУП на специализираните подробни устройствени планове за пристанища и специализирани пристанищни обекти и на техните изменения по ЗМПВВППРБ и на техните изменения, се прилагат съответно разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите актове по прилагането му.

Чл. 13, ал. 3 от ЗУТ - за СПН към ПУП/ИПУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Процедура по предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт

·         Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

·         Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” за съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и преценка за наличие на необходимите условия за разглеждане на проекта за ПУП/ИПУП от НЕСУТРП.

Съгласно § 86 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 23.02.2021 г. , влезлите в сила до влизането в сила на този закон (ЗИД на ЗУТ, влязъл в сила на 27.02.2021 г. ) разрешения по чл. 135, ал. 3 и нареждания по чл. 135, ал. 5 за изработване на изменения на подробни устройствени планове губят правно действие, ако в едногодишен срок от влизането в сила на този закон не е внесен проект за одобряване на плана.

·         При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

·         Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

·         В 7-дневен срок от внасянето в МРРБ на проекта на ПУП или на негово изменение от лица по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, ПУП се изпраща за служебно съгласуване на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да съгласуват проекта, да направят мотивирани възражения или да дадат допълнителни предписания съгласно чл.128а, ал. 3 от ЗУТ. В случай че в сроковете по ал. 1 и 3 експлоатационно дружество не представи мотивирано възражение, се приема, че съгласува проекта без забележки. съгласно чл.128а, ал. 4 от ЗУТ.

·         Когато за съгласуването не се изисква издаване на акт при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон съгласно чл.128, ал.6, т. 2 от ЗУТ, то съгласуването на проекта за ПУП/ ИПУП се извършва служебно, съгласно чл.128, ал. 7 от ЗУТ. Ако в в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване  не е представено писмено становище и на заседанието на НЕСУТРП не присъства представител на заинтересуваното ведомство, се смята, че проектът е съгласуван без забележки; Отказите за съгласуване трябва да бъдат мотивирани.

·         Когато проектът за изменение на ПУП предвижда промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти - собственост на държавата или общините, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и за спортни обекти и съоръжения, писмено съгласие на съответния министър, в 7-дневен срок от постъпването на заявлението по чл. 135, ал. 1, то се  изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови мотивиран отказ, съгласно чл.134, ал. 9 от ЗУТ.

·         Подготовка на заседание на НЕСУТРП – заповед за състав на НЕСУТРП, връчване на заповедта и уведомяване на заинтересуваните централни и териториални администрации, ведомства, контролни органи. Избор на рецензенти по преценка.

·         Произнасяне на компетентните дирекции в МРРБ и на заинтересованите инстанции с писмени становища по проекта за ОУП/ ИОУП.

·         След провеждане на заседанието на НЕСУТРП, секретарят на съвета изготвя протокол, който се предоставя на състава на съвета за подпис. Подписаният протокол се предоставя на вносителя за изпълнение на решенията на съвета.

·         СПН към ПУП/ ИПУП се приемат от НЕСУТРП по предложение на органа, компетентен да одобри плана. Решенията на съвета се утвърждават от министъра на регионалното развитие и благоустройството. СПН се одобряват от компетентния орган едновременно с одобряването на плана и са неразделна част от него, съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗУТ.

·         Съгласно чл.112б, ал.3 от ЗМПВВППРБ при непълноти на представените документи по ал. 1 и 2 за проекта за генерален план на пристанище за обществен транспорт изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" в срок до 14 дни от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им. Ако заявителят не отстрани непълнотите в определения срок, производството се прекратява със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Заповедта може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването ? на заявителя.

Необходими документи

1. Заявление по образец за услуга № АУ13.

2. Информация за издадено Решение на Министерския съвет за определяне на обекта, за който се изработва проекта за ПУП/ИПУП, за „обект с национално значение“ по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект“ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

3. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността й за строителство съгласно чл. 103, ал. 6 от ЗУТ.

4. Заверени копия от разрешения за строеж, които не са загубили правното си действие съгласно чл. 125, ал. 5 от ЗУТ. При промяна в предвидено застрояване, за което има действащо разрешение за строеж, - съгласие на възложителя на строежа.

5. Проект за ПУП/ ИПУП;

6. Предложение за СПН към ПУП/ ИПУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

7. Информация за извършено съобщаване на заповедта за разрешаване изработването на ПУП по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и на проекта за ПУП по чл. 128, ал. 12 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗУТ (с изкл. на случаите по чл. 128, ал. 13 от ЗУТ).

8. Протокол и решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекта за ПУП/ИПУП заедно с постъпилите възражения, предложения и искания съгласно чл. 128, ал. 7 от ЗУТ.

9. Справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, придружаваща проекта за ПУП/ИПУП, с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗУТ,

10. Актове, издадени при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон (Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за горите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, Закона за водите и др.) за съгласуване на проекта за ПУП/ ИПУП със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи, съгласно чл. 128, ал. 6 , съгласно чл.128, ал. 6 от ЗУТ.

10.1. Изисква се представяне на:

- Разрешение на Министерския съвет за проектиране и изграждане на обекти с площ над 500 дка върху поливни площи и земи от първа до четвърта категория.

- Решение на общинският съвет за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на мери и пасища и за учредяване на ограничени вещни права и сервитути за обектите по чл.25, ал.3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и по 6§ от ПЗР на ЗООЗЗ, съгласно чл.25, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

10.2. Съгласуване от администрацията, управляваща пътя за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи територии с републиканските пътища съгласно чл.128, ал.15 от ЗУТ,

10.3. Писмени становища на заинтересуваните ведомства и др. в т.ч. за започнатите производства по изработване на проекти на ПУП/ ИПУП, които не са приключили до 01.01.2019 г. на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. с издаване на акт за одобряването им, се изисква възложителят да представи съгласуване с експлоатационните дружества.

10.4. В следните случаи не се изисква провеждане на процедури по съответните специални закони:

·         Не се изисква Решение за предварително съгласие при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, съгласно чл. 29, ал.5 от ЗОЗЗ.

·         Не се изисква да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране за:

- за изграждането на линейните обекти на техническата инфраструктура съгласно чл.17а, ал.2 от ЗООЗ,

- земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план, както и в случаите изпълнение на концесионен договор съгласно чл.17а, ал.3 от ЗООЗ (за тях се провежда процедура за промяна на предназначението),

·         Не се изисква предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии съгласно чл.76 от ЗГ за случаите по чл. 73, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за горите в т.ч. за:

- създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, за които има влязъл в сила ОУП и за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, както и

- за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на ЗУТ.

·         Не се изисква предварително съгласуване за учредяване на право на строеж съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗГ за изграждане на:

- обекти по чл. 54, ал. 1, т. 3, букви "б" - "е" от ЗГ и

- за национални обекти и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и ЗУТ и

- за обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или една област, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

·         Не се изисква предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии съгласно чл.62, ал.6 от ЗГ за:

- национални обекти и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията;

- обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или една област, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

11. Информация за издадено (номер и дата на акта) Разрешение от Министерския съвет или от общинския съвет за промяна на предназначението на части от територии и поземлени имоти, съгласно чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ - за проекти за ИПУП, с които се променя предназначението на части от тях, предвидени в действащия общ устройствен план на урбанизирана територия с население над 10 000 жители за озеленени площи, които не са реализирани, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, вкл. документи от проведено от възложителя обществено обсъждане на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 127, ал. 1, във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.

12. За ПУП за изграждане на обекти по ЗМПВВППРБ се прилагат още:

12.1. За ПУП за обекти по ЗМПВВППРБ – съгласуване с Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ във връзка с навигационното осигуряване на корабоплаването по чл. 61, чл. 83 и чл. 84 от ЗМПВВППРБ, или с Министерство на отбраната, когато навигационното осигуряване на корабоплаването е възложено на него.

12.2. За ПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море по чл. 52а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ:

- Информация (номер и дата на акта) за Решение на Министерския съвет за изграждането или разширението на съответния подводен линеен обект на техническата инфраструктура от държавата за определяне ведомството, на което се възлага изграждането на обекта, съгласно чл.52а, ал.4 от ЗМПВВППРБ;

- Информация за издадено разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на туризма и министъра на културата, за изработване на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 52б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;

- Съгласуване на проекта за ПУП/ИПУП с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно чл. 52б, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.

12.3. За ПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав, на основание чл. 75, ал. 2 от ЗМПВВППРБ:

- Информация (номер и дата на акта) за Решение на Министерския съвет за изграждането или разширението на съответния подводен линеен обект на техническата инфраструктура от държавата за определяне ведомството, на което се възлага изграждането на обекта, съгласно чл.75, ал.5 от ЗМПВВППРБ;

- Информация за издадено разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката и министъра на енергетиката,  министъра на туризма и министъра на културата, за изработване на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 52б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ, във връзка с чл. 75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ;

- Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за прокарването на подводни и въздушни кабели и тръбопроводи между двете страни, съгласно чл. 80., ал. 1 от  ЗМПВВППРБ:

- Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за изграждане на хидротехническите съоръжения, свързващи двата бряга на река Дунав, съгласно чл. 80., ал. 2 от  ЗМПВВППРБ.

- Съгласуване на проекта за ПУП/ИПУП с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно с чл.75, ал.6, във връзка с чл. 52б, ал.  4 от ЗМПВВППРБ.

12.4. За ПУП/ИПУП за изграждане на ново или разширение на съществуващо рибарско пристанище по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, или на яхтено пристанище по чл. 108 от ЗМПВВППРБ, или на пристанище със специално предназначение по чл. 109 от ЗМПВВППРБ, или на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, на основание чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ и за ПУП/ ИПУП за хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ:

- съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обектите по чл.112д, ал. 2-4 от ЗМПВВППРБ, а за обектите по чл. 107 и по чл. 111а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ и с министъра на земеделието, храните и горите, съгласно чл.112д, ал. 6 от ЗМПВВППРБ.

12.5. Разрешение на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на хидротехнически и навигационни съоръжения от други ведомства, съгласно чл. 61, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.1. Заявление по образец за услуга № АУ13.

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата