1427 Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 13, 3;128, 12, 2;136, 1;45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ;1, 25, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.;1, 57, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ;2, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г ;1, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. ;124, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52б, 5;75, 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5;75, 9, във връзка с чл. 112д;112д, 5, ал. 6 и ал.7
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Без срок – до одобряване на проекта за ПУП/ изменение на ПУП.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
не подлежат на обжалване
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

НЕСУТРП е консултативен и експертен орган и решенията му не представляват индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 128, ал. 12, т. 2 от ЗУТ - за проекти за ПУП/ ИПУП за:

а) обекти с обхват повече от една област;

б) обекти с национално значение и/или национални обекти,

в) републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии.

Чл. 136, ал. 1 от ЗУТ – за проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2, които се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма от ЗУТ.

§ 45 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. - за започнатите до влизане в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, които се довършват при спазване на разпоредбите действали при издаване на разрешението за изработване на проект или изменение на устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл.35, ал.3 от ЗУТ.

§ 25. ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. - за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, които се приключват по досегашния ред.

§ 57, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. – за започнатите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.

§ 52, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г – за започнатите производства по изработване и одобряване на подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие, които не са приключили до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 52, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. за започнатите производства по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 124 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. ОБН. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) за започнатите производства по изработване на общи и подробни устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. с издаване на акт за одобряването им.

Чл. 52б, ал. 5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ) - за проект за ПУП/ ИПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море.

Чл. 75, ал. 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5 от ЗМПВВППРБ - за проект за ПУП/ ИПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав.

Чл.75, ал. 9, във връзка с чл. 112д от ЗМПВВППРБ - подробни устройствени планове за хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти за обслужване на риболовните дейности са пристаните за разтоварване на улови от прясна риба или други водни организми и местата за временно укритие на риболовни кораби) или чл. 111б, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти - пристаните за кораби за сезонен превоз на пътници, пристаните за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и за кораби, предназначени за спомагателни дейности и зимовниците) от ЗМПВВППРБ.

Чл.112д, ал. 5 от от ЗМПВВППРБ - за специализирани подробни устройствени планове за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ (рибарски и яхтени пристанища, пристанища със специално предназначение които са технологично свързано с производствения процес на корабостроителните и кораборемонтните предприятия, както и на специализираните крайбрежни предприятия за хидротехническо и хидроложко проучване, строителство, буксировка и спасяване, и за опазване на околната среда, и не извършва обработка на товари, пътници и поща) и за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Чл. 112д, ал. 6 и 7 от ЗМПВВППРБ – за изменение на специализиран подробен устройствен план на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ и на ПУП на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Чл. 13, ал. 3 от ЗУТ - за СПН към ПУП/ИПУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Процедура по предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт

- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” за съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и преценка за наличие на необходимите условия за разглеждане на проекта за ПУП/ИПУП от НЕСУТРП.

- При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на недостатъците.

- Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Срокът за предоставяне на административната услуга започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

- В 7-дневен срок от внасянето в МРРБ на проекта на ПУП или на негово изменение от лица по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, ПУП се изпраща за служебно съгласуване на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да съгласуват проекта, да направят мотивирани възражения или да дадат допълнителни предписания съгласно чл.128а, ал. 3 от ЗУТ. В случай че в сроковете по ал. 1 и 3 експлоатационно дружество не представи мотивирано възражение, се приема, че съгласува проекта без забележки. съгласно чл.128а, ал. 4 от ЗУТ.

- Подготовка на заседание на НЕСУТРП – заповед за състав на НЕСУТРП, връчване на заповедта и уведомяване на заинтересуваните централни и териториални администрации, ведомства, контролни органи. Избор на рецензенти по преценка.

- Произнасяне на компетентните дирекции в МРРБ и на заинтересованите инстанции с писмени становища по проекта за ОУП/ ИОУП.

- След провеждане на заседанието на НЕСУТРП, секретарят на съвета изготвя протокол, който се предоставя на състава на съвета за подпис. Подписаният протокол се предоставя на вносителя за изпълнение на решенията на съвета.

- СПН към ПУП/ ИПУП се приемат от НЕСУТРП по предложение на органа, компетентен да одобри плана. Решенията на съвета се утвърждават от министъра на регионалното развитие и благоустройството. СПН се одобряват от компетентния орган едновременно с одобряването на плана и са неразделна част от него, съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗУТ.

Необходими документи

1. Заявление по образец за услуга № АУ13.

2. Задание за изработване на ПУП/ИПУП по чл. 125 от ЗУТ, с изключение на случаите, посочени в чл. 125, ал. 8 от ЗУТ, да е придружено с писмено становище за съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство за защитени територии за опазване на културното наследство, и със становище или решение на компетентните органи за определяне на приложимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичната разнообразие, съгласно чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ;

3. Информация за издадено Решение на Министерския съвет за определяне на обекта, за който се изработва проекта за ПУП/ИПУП, за „обект с национално значение“ по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект“ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

4. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността й за строителство съгласно чл. 103, ал. 6 от ЗУТ.

5. Заверени копия от разрешения за строеж, които не са загубили правното си действие съгласно чл. 125, ал. 5 от ЗУТ. При промяна в предвидено застрояване, за което има действащо разрешение за строеж, - съгласие на възложителя на строежа.

6. Проект за ПУП/ ИПУП;

7. Предложение за СПН към ПУП/ ИПУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

8. Информация за извършено съобщаване на заповедта за разрешаване изработването на ПУП по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и на проекта за ПУП по чл. 128, ал. 12 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗУТ (с изкл. на случаите по чл. 128, ал. 13 от ЗУТ).

9. Протокол и решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекта за ПУП/ИПУП заедно с постъпилите възражения, предложения и искания съгласно чл. 128, ал. 7 от ЗУТ.

10. Справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, придружаваща проекта за ПУП/ИПУП, с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗУТ,

 

11. Документи за съгласуване на проекта за ПУП/ ИПУП със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи, съгласно чл. 128, ал. 6 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ - необходимите актове, издадени при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон, в т.ч.:

11.1. Документи по Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за горите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, Закона за водите и др. в т.ч.:

А) По Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие

·         Становище или преценка за необходимост от екологична оценка и от оценка съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони и/ или

·         Екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони или

·         Решение за съвместяване на процедурите по глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР

·         Становище по чл. 104 от ЗООС при планиране на нови строежи за наличие в близост до съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

·         Съгласуване по чл.128, ал.15 от ЗУТ от органите на МОСВ на ПУП за изграждане или реконструкция на предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал съгласно глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ,

 

Б) По Закона за опазване на земеделските земи –

·             Решение за предварително съгласие на министъра на земеделието, храните и горите, съответно на общинския съвет за изработване на ПУП за засегнатите земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура, съгласно чл. 29,ал. 1 от ЗОЗЗ.

Не се изисква Решение за предварително съгласие при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, съгласно чл. 29, ал.5 от ЗОЗЗ.

·               Решение на комисииите по чл. 17 от ЗОЗЗ/ Комисията за земеделските земи за утвърждаване на площадки и/ или трасета за проектиране и промяна предназначението на земеделски земи, съгласно чл.22 от ЗОЗЗ

Не се изисква да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране за:

-          за изграждането на линейните обекти на техническата инфраструктура съгласно чл.17а, ал.2 от ЗООЗ,

-          земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план, както и в случаите изпълнение на концесионен договор съгласно чл.17а, ал.3 от ЗООЗ (за тях се провежда процедура за промяна на предназначението),

·                  Разрешение на Министерския съвет за проектиране и изграждане на обекти с площ над 500 дка върху поливни площи и земи от първа до четвърта категория.

·                    Решение на общинският съвет за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на мери и пасища и за учредяване на ограничени вещни права и сервитути за обектите по чл.25, ал.3 от Закона за собствеността и ползване не земеделските земи (ЗСПЗЗ) и по 6§ от ПЗР на ЗООЗЗ, съгласно чл.25, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

 

В) По Закона за горите

·               Решение за предварително съгласуване промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии по чл.75, ал. 4 от Закона за горите (ЗГ) за обектите по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗГ от съответния орган по чл.75, ал.1 от ЗГ.

Не се изисква предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии съгласно чл.76 от ЗГ за случаите по чл. 73, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗГ в т.ч. за:

- създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, за които има влязъл в сила ОУП и за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, както и

- за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на ЗУТ.

·               Решение за предварително съгласуване за учредяване право на строеж по чл. 55, ал. 1 върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, както и за обектите по чл. 54, ал. 1, т. 6 и 7 от ЗГ от органите по чл. 55, ал.1, т.1 - 4 от ЗГ.

Не се изисква предварително съгласуване за учредяване на право на строеж съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗГ за изграждане на:

-   обекти по чл. 54, ал. 1, т. 3, букви "б" - "е" от ЗГ и

-   за национални обекти и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и ЗУТ и

-   за обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или една област, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

·                Решение за предварително съгласуване за учредяване на сервитут за върху поземлени имоти в горски територии – държавна, общинска и частна собственост, както и за обектите по чл. 61, ал. 3, т. 2 от ЗГ, съгласно чл. 62 от ЗГ от съответните лица по чл. 61, ал. 3 от ЗГ като се прилагат:

-                Становище от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство,

-                Доказателства за уведомяване на лицата по чл. 62, ал. 1 от ЗГ за предвидени с проекта за ПУП сервитути по чл. 64, ал. 1 от ЗГ, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗГ. Изискването не се прилага за обекти с национално значение или общински обекти от първостепенно значение по смисъла на ЗУТ.

Не се изисква предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии съгласно чл.62, ал.6 от ЗГ за:

- национални обекти и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията;

- обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или една област, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

11.2. Съгласуване от администрацията, управляваща пътя за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи територии с републиканските пътища съгласно чл.128, ал.14 от ЗУТ,

11.3. Писмени становища на заинтересуваните ведомства и др. в т.ч. за започнатите производства по изработване на проекти на ПУП/ ИПУП, които не са приключили до 01.01.2019 г. на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. с издаване на акт за одобряването им, се изисква възложителят да представи съгласуване с експлоатационните дружества.

12. Информация за издадено (номер и дата на акта) Разрешение от Министерския съвет или от общинския съвет за промяна на предназначението на части от територии и поземлени имоти, съгласно чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ - за проекти за ИПУП, с които се променя предназначението на части от тях, предвидени в действащия общ устройствен план на урбанизирана територия с население над 10 000 жители за озеленени площи, които не са реализирани, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, вкл. документи от проведено от възложителя обществено обсъждане на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 127, ал. 1, във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.

13. Писмено съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, съгласно чл. 134, ал. 8 от ЗУТ.

14. За ПУП за изграждане на обекти по ЗМПВВППРБ се прилагат още:

14.1. За ПУП за обекти по ЗМПВВППРБ – съгласуване с Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ във връзка с навигационното осигуряване на корабоплаването по чл. 61, чл. 83 и чл. 84 от ЗМПВВППРБ, или с Министерство на отбраната, когато навигационното осигуряване на корабоплаването е възложено на него.

14.2. За ПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море по чл. 52а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ:

- Информация (номер и дата на акта) за Решение на Министерския съвет за изграждането или разширението на съответния подводен линеен обект на техническата инфраструктура от държавата за определяне ведомството, на което се възлага изграждането на обекта, съгласно чл.52а, ал.4 от ЗМПВВППРБ;

- Информация за издадено разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на туризма и министъра на културата, за изработване на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 52б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;

- Съгласуване на проекта за ПУП/ИПУП с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно чл. 52б, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.

14.3. За ПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав, на основание чл. 75, ал. 2 от ЗМПВВППРБ:

- Информация (номер и дата на акта) за Решение на Министерския съвет за изграждането или разширението на съответния подводен линеен обект на техническата инфраструктура от държавата за определяне ведомството, на което се възлага изграждането на обекта, съгласно чл.75, ал.5 от ЗМПВВППРБ;

- Информация за издадено разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката и министъра на енергетиката,  министъра на туризма и министъра на културата, за изработване на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 52б, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, във връзка с чл. 75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ;

- Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за прокарването на подводни и въздушни кабели и тръбопроводи между двете страни, съгласно чл. 80., ал. 1 от  ЗМПВВППРБ:

- Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за изграждане на хидротехническите съоръжения, свързващи двата бряга на река Дунав, съгласно чл. 80., ал. 2 от  ЗМПВВППРБ.

- Съгласуване на проекта за ПУП/ИПУП с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно с чл.75, ал.6, във връзка с чл. 52б, ал.  4 от ЗМПВВППРБ.

14.4. За ПУП/ИПУП за изграждане на ново или разширение на съществуващо рибарско пристанище по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, или на яхтено пристанище по чл. 108 от ЗМПВВППРБ, или на пристанище със специално предназначение по чл. 109 от ЗМПВВППРБ, или на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, на основание чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ и за ПУП/ ИПУП за хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ:

- съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обектите по чл.112д, ал.2 и 3 от ЗМПВВППРБ, а за обектите по чл. 107 и по чл. 111а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ и с министъра на земеделието, храните и горите, съгласно чл.112д, ал.5 от ЗМПВВППРБ, съгласно чл.112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ.

14.5. Разрешение на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на хидротехнически и навигационни съоръжения от други ведомства, съгласно чл. 61, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата