1495 Одобряване на общ устройствен план или на изменение на общ устройствен план за селищно образувание с национално значение или на община по черноморското крайбрежие, и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 13, 3;127, 10;136, 1, във връзка с чл. 127, ал. 10 от ЗУТ ;45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ;1, 25, ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. ;1, 57, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ;1, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г ;1, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. ;124, от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ, бр. 82 от 2012 г.;80, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 2021 г.
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие - чл. 19, 3
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
До приемане на нов или изменение на действащия ОУП.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно чл. 127, ал. 12 от ЗУТ ОУП и техните изменения могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Ограничения и условности:

Индивидуалният административен акт (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството) и общият устройствен план се публикува на интернет-страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg в раздел „За потребителя“/ „Нормативни актове“/ „Актове за одобряване на устройствени планове“.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 127, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - за проекти за ОУП/ИОУП на селищни образувания с национално значение.

Чл. 19, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) – за проекти за ОУП/ИОУП за цялата територия на общините по чл. 3, т. 1 от ЗУЧК (територията попадаща в обхвата на охранителните зони по чл. 9 и островите във вътрешните морски води и териториалното море.

Чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 10 от ЗУТ - за проекти за ИОУП за селищно образувание с национално значение и за община по Черноморското крайбрежие.

§ 80 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 2021 г. – за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се приключват по досегашния ред.

§ 45 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г. - за започнатите производства до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.  по изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, които се довършват при спазване на разпоредбите действали при издаване на разрешението за изработване на проект или изменение на устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл. 35, ал. 3 от ЗУТ.

§ 25. ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г. - за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 57, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г. – за започнатите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.

§ 52, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 2014 г – за започнатите производства по изработване и одобряване на общи устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие, които не са приключили до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 98 от 2014 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 52, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. за започнатите производства по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 124 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 82 от 2012 г.,за започнатите производства по изработване на общи и подробни устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. с издаване на акт за одобряването им.

Чл. 13, ал. 3 от ЗУТ - за СПН към ОУП/ИОУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Процедура по предоставяне на административната услуга

- Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Разглеждане и анализ на заявлението и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” за съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, изпълнение на решенията на НЕСУТРП за приемане на проекта за ОУП/ИОУП и/или на СПН към ОУП/ИОУП и преценка за наличие на необходимите условия за одобряване на проекта за ОУП/ИОУП и/или на СПН към ОУП/ИОУП.

- При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

- Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта за ОУП/ИОУП и/или за СНП към ОУП/ИОУП на селищни образувания с национално значение се обнародва в „Държавен вестник“ , съгласно чл. 127, ал. 10 от ЗУТ.

Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се одобряват ОУП / ИОУП се на общините по чл.18, ал. 1, т.2 от ЗУЧК се обнародва в "Държавен вестник", съгласно чл.19, ал.3 от ЗУЧК .

- Общите устройствени планове, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се публикуват в интернет страниците на МРРБ и на съответната община в 7-дневен срок от одобряването им.

Необходими документи

1. Когато проектът е приет от НЕСУТРП по административна услуга № АУ11, се прилагат документите, които се изискват допълнително с протокола от заседанието на НЕСУТРП, или по които са извършени промени във връзка с изпълнение на решенията на НЕСУТРП.

2. Когато проектът се внася за одобряване без да е проведена самостоятелна процедура за приемане от НЕСУТРП, се прилагат документите, които се изискват за извършване на административна услуга № АУ11.

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата