1499 Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 133, 1, за случаите по чл.124а, ал. 4 ;133, 3;133, 4;133, 7, и ал. 8;133, 9
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
един месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
До одобряване на проекта за план-извадка
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или Административен съд по местонахождението на недвижимия имот
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Жалбите срещу откази за издаване на индивидуални административни актове по ЗУТ се подават чрез МРРБ в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в "Държавен вестник" - в 30-дневен срок от обнародването му съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

 

Ограничения и условности:

Актовете и отказите на министъра на регионалното развитие и благоустройството се обжалват пред:

- Върховния административен съд чрез МРРБ съгласно чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

- Съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот, ако актът е издаден от упълномощен от министъра на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър или други длъжностни лица в системата на МРРБ.

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 133 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

- ал. 1, за случаите по чл.124а, ал. 4 от ЗУТ - за изработване на план-извадка от проект за ПУП, който е в процес на изработване, за проектиране на ПУП, необходим за разрешаване на инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти, след приемане на предварителния проект за ПУП от компетентния да го приеме експертен съвет;
 – ал. 3 - за допускане изработването на план-извадка от проект за ПУП, който е в процес на изработване, преди приемане на предварителния проект за ПУП от експертния съвет към органа, компетентен да го приеме, когато уличната регулация не подлежи на значителни промени и в обхвата на плана-извадка има съществуващо застрояване, което предопределя начина на проектното застрояване;

- ал. 4 - за допускане изработването на план-извадка, изменящ действащ ПУП;

– ал. 7 и 8- за допускане създаването на нови и изменение на действащи ПУП в процеса на изработване на нов общ устройствен план (ОУП) или на изменение на действащ ОУП за селищни образувания с национално значение и на общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) след разглеждането на проекта за ОУП/ изменение на ОУП от НЕСУТРП към органа, компетентен да одобри ОУП.

- ал. 9 - изработването на проект на ПУП по чл. 124а, ал. 9 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на територията на повече от една област в процеса на изработване на нов ОУП или на изменение на действащ ОУП на селищни образувания с национално значение и на общините по ЗУЧК.

Необходими документи

1. Проект за план-извадка

2. Решение на съответния експертен съвет за случаите по чл. 133, ал. 1от ЗУТ.

3.Съгласие на органа, който назначава експертния съвет по устройство на територията, компетентен да приеме проекта за ПУП за случаите по чл.133, ал. 3 от ЗУТ.

4. Извадка от предварителния проект за ПУП за случаите по чл. 133, ал. 4 от ЗУТ.

5. Решение на съответния експертен съвет за случаите по чл. 133, ал. 7 от ЗУТ.

6. Извадка от проекта за ОУП или проекта за изменение на ОУП за случаите по чл. 133, ал. 7 от ЗУТ.

Процедура по предоставяне на административната услуга

-          Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

-          Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” (УТАТУ) за съответствие с изискванията на действащата законова и подзаконова уредба. При необходимост се изисква становище на други компетентни дирекции в МРРБ.

-          При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което преписката се връща за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

-          Eксперти на дирекция „УТАТУ“ подготвят акта на министъра и го съгласуват с дирекция „Правна“ и други компетентни дирекции в МРРБ при необходимост.

-          Актът (заповедта) на министъра за разрешаване или отказ за изработване на план-извадка се представя за подпис на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на оправомощено от него лице.

-          Експерти на дирекция „УТАТУ“ извършват действия по: предоставяне на заповедта на вносителя, публикуване на заповедта на интернет страницата на МРРБ, изпращане на копие от заповедта на министъра на заинтересуваните общински администрации за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. уведомяване на проектанта на проекта на ПУП за разрешената план-извадка от ПУП по чл. 133, ал.1 от ЗУТ, във връзка с инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти съгласно разпоредбата на чл.133, ал.2 от ЗУТ.

-          Разрешението за изработване на ПУП по чл. 124а, ал. 9 от ЗУТ в процеса на изработване на проект на ОУП/ изменение на ОУП се предоставя на органа, компетентен да одобри проекта на ОУП или проекта за неговото изменение, когато той е различен от органа, издал разрешението за отразяване на обекта на техническата инфраструктура в проекта на ОУП или в проекта за изменение на ОУП съгласно чл.133 ал.9 от ЗУТ.

-          Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и срокът започва да тече отново.

Информация за представяне на услугата по електронен път

Индивидуалния административен акт (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството) се публикува на интернет-страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg в раздел „За потребителя“, подраздел „Регистри“ – „Актове за изработване на устройствени планове“.

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата