1737 Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 96, 3;96, 4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
няма
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или административен съд по местонахождение на недвижимия имот
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Предварителните съгласия и отказите за издаване на предварителни съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, като индивидуални административни актове могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождение на недвижимия имот или пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването им, чрез МРРБ.

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание по предоставянето на административната услуга
  • Закон за устройство на територията - чл. 96, ал. 3 и ал. 4;

  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в МРРБ;

  • Указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството по прилагането на нормативната уредба – писмо изх. № 03-01-7/21.01.2015 г., изменено и допълнено с писмо изх. № 03-01-7/24.02.2016 г.
Процедура и изисквания по предоставяне на административната услуга

      Вътрешен ход на процедурата:

-        Подаване лично или чрез упълномощен представител на заявление с придружаващите го документи, съгласно приложения образец на услугата в Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19 или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис с ниво на електронна идентификация „значително“ съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар;

-          Регистриране и обработка на документите, съгласно Вътрешните правила за организация на административното обслужване в МРРБ;

-          Проучване и разглеждане на образуваната преписка от експерти на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности”, при необходимост изискване на компетентни становища от дирекции: „Устройство на територията и административно-териториално устройство”, „Държавна собственост“, „Правна“ и др., в зависимост от спецификата на преписката и на инвестиционното намерение;

      Въз основа на становищата от специализираните дирекции и на дирекция „Правна“, подготвяне на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони или отказ за издаване от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или подготвяне на указания от името на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за връщане на преписката за окомплектоване.

      Предварително съгласие или отказ за издаването му (които представляват индивидуален административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)) се съгласуват от дирекция „Правна“ и от компетентните дирекции, представили становища (при необходимост), представят се за съгласуване на ресорния заместник-министър и за подпис на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на оправомощено за това лице. След произнасяне с административен акт внесената документация, послужила за издаване на предварителното съгласие, се връща на заявителите.

      При установени непълноти и пропуски във внесената документация се подготвя писмо от името на ресорния заместник-министър, което се съгласува от компетентните дирекции, представили становища по преписката, с което се връща преписката за доокомплектоване. В писмото се посочват указания за допълване/отстраняване на забележки по внесената документация съгласно изискванията, приложими в конкретния случай. Писмото с указания не е административен акт по смисъла на АПК. Внесената документация се връща на заявителите за доокомплектоване.

-          Срокът за отговор е един месец след постъпване и регистриране на преписката в АИС „Акстър-офис“ на МРРБ.

-          Всяко допълнително внасяне на документи се регистрира по съответния ред, съгласно Вътрешните правила за организация на административното обслужване в МРРБ и едномесечният срок започва да тече отново.

Резултат от процедурата

1.      Издаване на предварително съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ за извършване на геозащитни мерки и дейности от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено за това лице (административен акт).

2.      Издаване на предварително съгласие по реда на чл. 96, ал. 4 от ЗУТ за строителни и монтажни работи, извън тези по ал. 3, за които се изисква издаване на разрешение за строеж от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено за това лице (административен акт).

3.      Писмо от ресорния заместник-министър с дадени указания за допълване на преписката или отстраняване на забележките.

4.      Отказ за издаване на предварително съгласие с мотивирани причини от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено за това лице (административен акт).

Необходими документи

1. Документ/и за собственост или друг акт, удостоверяващ правата върху имота (нотариално заверено копие)

2. Становище от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен или Перник (оригинал или цветно копие) с положен печат и заверка „Вярно с оригинала“ от органа, издал документа. Становището следва да отразява актуалното състояние в свлачищно отношение на района, в който попада имота/ите въз основа на съществуващи данни и огледи на терена. Становището задължително се придружава от графичен материал в подходящ мащаб.

 

3. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания (оригинал)с приложен обхват  - Инженерно-геоложките и хидрогеоложки проучвания (ИГХП) следва да бъдат извършени за територията, включена в обхвата, определен от общината и съответната „Геозащита” ЕООД - (Варна, Плевен или Перник) с изследване на обща и локална устойчивост в естествено състояние, по време на строителство и в експлоатационно състояние с предвиденото в подробния устройствен план застрояване на територията. ИГХП трябва да са придружени с необходимите графични и текстови материали съгласно Наредба № 12 от 03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони и да изясняват необходимостта от геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия) за проучваната територия и възможността за застрояване на поземления имот/поземлените имоти. Проучванията следва да са актуални към датата на внасяне на документацията, да имат подпис на съставителя и дата на съставяне, и да са придружени със съответните удостоверения за правоспособност, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

 

4. Протокол (или извадка от протокол) за приемане на инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване (оригинал или заверено от съответната техническа служба копие с подпис и дата)от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план за имота/имотите. Протоколът от съответния експертен съвет за приемане на инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване следва да съдържа: обосновано решение и предложение – за издаване на предварително разрешение за извършване на геозащитни мерки и дейности по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ или за строителство на сгради и съоръжения по реда на чл. 96, ал. 4 от ЗУТ, както и изясняване нуждата от изработване на специфични правила и нормативи, съгласно чл. 13 от ЗУТ.

 

5. Проект за подробен устройствен план за предвиденото застрояване (оригинал или заверено цветно копие). Проектът за подробен устройствен план (ПУП) за предвиденото застрояване или ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, изработен в съответствие с извършените инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване, при спазване на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ, се разглежда и приема от съответния експертен съвет, компетентен да одобри плана съгласно Раздел ІІІ на Глава седма от ЗУТ.

 

6. Протокол (или извадка от протокол) за приемане на проекта на подробен устройствен план от съответния експертен съвет (оригинал или заверено от съответната техническа служба копие с подпис и дата)

 

7. Извадка от действащ подробен устройствен план (в случаите, когато ПУП не се променя) или виза за проектиране, издадена по реда на чл. 140 от ЗУТ (оригинал или заверено от съответната техническа служба копие с подпис и дата)

 

8. Скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Службите по геодезия, картография и кадастър или Общинските служби „Земеделие” (оригинал или копие). МРРБ се снабдява по служебен ред с необходимите актуални скици в електронен формат, чрез интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изискуеми се съгласно т. 8 от посочените указания от 2015 г.

 

9. Документ по чл. 17 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (извадка от действащ общ устройствен план) за райони, за които са в сила разпоредбите на ЗУЧК (при необходимост) (заверено от съответната техническа служба копие с подпис и дата)


10. Други необходими документи в т. ч. снимков материал в зависимост от спецификата на инвестиционното намерение по приложен опис.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата има възможност да се предоставя и по електронен път със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис с ниво на електронна идентификация „значително“ съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за заявяване:

1. http://www.mrrb.government.bg/bg/spisuk-na-administrativnite-uslugi-izvurshvani-ot-mrrb-proceduri-obrazci-na-zayavleniya/

2. http://e-services.mrrb.government.bg/acswebservices/public/index.php?/Home/Index

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата