1737 Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 96, 3;96, 4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Орган по предоставянето на административната услуга:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
няма
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или административен съд по местонахождение на недвижимия имот
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Предварителните съгласия и отказите за издаване на предварителни съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, като индивидуални административни актове могат да се обжалват пред Върховния административен съд или пред съответния административен съд по местонахождение на недвижимия имот, в 14-дневен срок от съобщаването им, чрез МРРБ.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/9405260,9405492
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

      Закон за устройство на територията – чл. 96, ал. 3 и ал. 4;

      Вътрешни правила за организация на административното обслужване в МРРБ;

Процедура и изисквания по предоставяне на административната услуга

      Ход на процедурата:

-          Подаване лично или чрез упълномощен представител на заявление с придружаващите го документи, съгласно приложения образец на услугата в Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис с ниво на електронна идентификация „значително“ съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар;

-          Регистриране и обработка на документите, съгласно Вътрешните правила за организация на административното обслужване в МРРБ;

      Проучване и разглеждане на образуваната преписка от специализираните дирекции, имащи отношение към произнасяне по реда на чл. 96 от ЗУТ, както и от дирекция „Правна“ и др. дирекции от общата администрация при необходимост, в зависимост от спецификата на преписката и на инвестиционното намерение;

      Въз основа на становищата от специализираните дирекции и на дирекция „Правна“, подготвяне на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони или отказ за издаване от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или подготвяне на указания от името на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за връщане на преписката за окомплектоване.

      След произнасяне с административен акт внесената документация, послужила за издаване на предварителното съгласие, се връща на заявителите, с изключение на инженерно-геоложкото проучване, което остава в архива на специализираната дирекция, изготвила административния акт.При установени непълноти и нередовности във внесената документация, се уведомява писмено заявителя и му се предоставя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, съгласно чл. 5в, ал. 1 от ЗУТ.

      Срокът за произнасяне на административния орган е един месец и започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи.

      Когато нередовностите или непълнотите не са отстранени в срок, производството се прекратява, съгласно чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ.

Резултат от процедурата

1.      Издаване на предварително съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ за извършване на геозащитни мерки и дейности от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено за това лице (административен акт), което е необходимо да се впише в разрешението за строеж.

2.      Издаване на предварително съгласие по реда на чл. 96, ал. 4 от ЗУТ за строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони, извън тези на ал. 3 от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено за това лице (административен акт), което е необходимо да се впише в разрешението за строеж.

3.      Писмо с дадени указания за допълване на преписката или отстраняване на забележките.

4.      Отказ за издаване на предварително съгласие с мотивирани причини от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено за това лице (административен акт).

Необходими документи

I. За издаване на предварително съгласие по чл. 96, ал. 3 от ЗУТ:

1. Заявление по образец за услуга № АУ17;

2. документ за собственост или друг акт, удостоверяващ право на възложител върху имота;

3. скица от кадастралната карта и кадастралните регистри;

4. актуално становище за геодинамичното състояние на свлачищния район от Държавното дружество за геозащита или от неговите клонове;

5. териториален обхват за провеждане на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване, определен от Държавното дружество за геозащита или от неговите клонове и съответната община, на чиято територия се намира инвестиционното намерение;

6. извадка от действащ подробен устройствен план (когато той не се променя) или виза за проектиране, издадена по реда на чл. 140, ал. 2, 3 и 4, ако е приложимо, или проект на подробен устройствен план за всички имоти, попадащи в определения по т. 4 териториален обхват;

7. административния акт за одобряване на подробен устройствен план в определения териториален обхват по т. 4 заедно с доказателства за влизането му в сила или протокол за приемане на проекта за подробен устройствен план от съответния експертен съвет;

8. инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване с изследване на обща и локална устойчивост в естествено състояние, по време на строителство и в експлоатационно състояние при основно и особено (при земетръс) съчетание на натоварванията за територията в съответствие с подробен устройствен план в определения териториален обхват по т. 4, с обем и съдържание съгласно наредбата по ал. 2 и/или по Еврокод 7, и/или по Еврокод 8;

9. протокол за приемане на инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план, с включени компетентни специалисти - инженер-геолози-хидрогеолози, строителни инженери и представители на Държавното дружество за геозащита или от неговите клонове;

10. други необходими документи в зависимост от спецификата на строежа.

II. За издаване на предварително съгласие по чл. 96, ал. 4 от ЗУТ:

1. В случаите когато са осъществени геозащитните мерки и дейности, за които с инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания е доказана необходимост от извършване на геозащитни мерки и дейности, предварително съгласие по чл. 96, ал. 4 от ЗУТ се издава въз основа на следните документи:

1.1.Заявление по образец за услуга № АУ17;

1.2. документ за собственост или друг акт, удостоверяващ право на възложител върху имота;

1.3 разрешение за ползване на въведените в експлоатация геозащитни строежи, осигуряващи устойчивостта на територията в определения териториален обхват по ал. 3, т. 4 и гарантиращи нормално функциониране на предвиденото с подробния устройствен план застрояване в определения обхват;

1.4. скица от кадастралната карта и кадастралните регистри;

1.5. технически паспорт на изградените геозащитни строежи с вписани в него изисквания за мониторинг на свлачищната територия;

1.6. геотехническа експертиза/инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания с изчисления за обща и локална устойчивост, с която се доказва, че с изградените съоръжения е гарантирана устойчивостта в естествено състояние, по време на строителство и в експлоатационно състояние при съответните съчетания на натоварване на територията на определения териториален обхват по ал. 3, т. 4;

1.7. отчитане на положителен ефект от изградените геозащитни строежи чрез мониторинг по чл. 95, ал. 3;

1.8 други необходими документи в зависимост от спецификата на строежа.

2. В случаите, когато не е необходимо извършване на геозащитни мерки и дейности, доказано с изработени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, предварително съгласие се издава въз основа на документите по т. I.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата има възможност да се предоставя и по електронен път със заявление, подписано с квалифициран електронен подпис с ниво на електронна идентификация „значително“ съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

 

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата