1945 Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 124, 2, чл. 124а, ал. 4 и 9, чл. 135, ал. 3
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52б, 3, чл. 75, ал. 6 и 9; чл. 112а, ал.3; чл. 112д, ал. 5,7 и 8
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Без срок – до одобряване на проекта за устройствен план.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или Административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

- Заповедите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 124, ал. 2 и 124а, ал. 4 и 9 от ЗУТ не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

- Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството в едномесечен срок от постъпване на искането. Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215 от ЗУТ, съгласно чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ.

- Заповедите по чл. 135, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за изменение на устройствен план подлежат на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването им по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

- Заповедта по чл. 112а, ал. 3 от ЗМПВВППРБ за разрешаване изработване на генерален план на пристанище за обществен транспорт или неговото изменение се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и не подлежи на оспорване съгласно чл.112а1, ал.3 от ЗМПВВППРБ. Отказът да се даде разрешение за изработване на проект на генерален план се дава с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя съгласно чл.112а1, ал.4 от ЗМПВВППРБ.

- Заповедта, с която се дава разрешение за изработване на ПУП по чл.112д от ЗМПВВППРБ, не може да се оспорва. Отказът да се даде разрешение се мотивира и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя съгласно чл.112 д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ.

- За неуредените въпроси във връзка със създаването, съгласуването, съобщаването, приемането, одобряването и обжалването на специализираните подробни устройствени планове за пристанища и специализирани пристанищни обекти и на техните изменения по ЗМПВВППРБ се прилагат съответно разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите актове по прилагането му, съгласно чл. 112п, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание по предоставяне на административната услуга

Чл. 124, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – За общ устройствен план (ОУП) на селищно образувание с национално значение и на общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК);

Чл. 124а, ал. 4 – За подробен устройствен план (ПУП) за:

а) обекти с обхват повече от една област;

б) обекти с национално значение и/или национални обекти;

в) рeпубликанските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии.

Чл. 124а, ал. 9 (ДВ, бр. 1/ 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) – За ПУП за изработване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една област.

Чл. 135, ал. 3 от ЗУТ – За изменение на действащи устройствени планове в обхвата по чл. 124, ал. 2 и чл. 124a, ал. 4 и 9 от ЗУТ.

Чл. 52б, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) - За ПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море.

Чл. 75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ - За изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав.

Чл. 75, ал. 9, във връзка с чл. 112д и 112о от ЗМПВВППРБ - за ПУП/ ИПУП за хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти за обслужване на риболовните дейности са пристаните за разтоварване на улови от прясна риба или други водни организми и лодкостоянките) или чл. 111б, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти - пристаните за кораби за сезонен превоз на пътници, пристаните за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и за кораби, предназначени за спомагателни дейности и зимовниците) от ЗМПВВППРБ.

Чл.112а, ал.3 от ЗМПВВППРБ – за генерален план на пристанище за обществен транспорт/ за изменение на генерален плана за разширяване на пристанище за обществен транспорт, представляващ ПУП – ПРЗ за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория по смисъла на ЗУТ.

Чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ – за специализирани подробни устройствени планове по ал.2-4 за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ (рибарски и яхтени пристанища, пристанища със специално предназначение което е технологично свързано с производствения процес на корабостроителните и кораборемонтните предприятия, както и на специализираните крайбрежни предприятия за хидротехническо и хидроложко проучване, строителство, буксировка и спасяване, и за опазване на околната среда, и не извършва обработка на товари, пътници и поща) и за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Чл. 112д, ал. 7 и 8 от ЗМПВВППРБ – за изменение на специализиран подробен устройствен план по ал.2-4 на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ и на ПУП на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ ,включително изграждане на съоръжения на сушата и в акваторията.

Процедура по предоставяне на административната услуга

-  Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

-  Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” за съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. При необходимост се изисква становище на други компетентни дирекции.

-  При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

-  Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

-  В 7-дневен срок от постъпването на искането за даване на разрешение за изработване на устройствен план заданието за защитени територии за опазване на културното наследство се внася служебно от министъра на регионалното развитие и благоустройството като компетентен орган по чл. 124а, ал. 4 от ЗУТ в Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство съгласно чл.125, ал.6 от ЗУТ.

-  В 7-дневен срок от постъпването на искането за даване на разрешение за изработване на устройствен план се внася заданието по ал. 1 в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите предоставят исканата информация в 14-дневен срок от поискването. Екологичната оценка е част от устройствения план, съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ.

-  Съгласуването по ЗКН и становище на МОСВ не се прилагат при изработване на ПУП, които не определят рамка за инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, не се отнасят за предприятия и съоръжения по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда и не попадат в защитени зони и които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство.

-  Съгласуването на заданията, на предложенията за изменение на подробни устройствени планове и на проектите на устройствени планове и техни изменения с експлоатационните дружества се извършва служебно от министъра на регионалното развитие и благоустройството като компетентен орган по чл. 124а, ал. 4 съгласно чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ. Експлоатационните дружества са длъжни да предоставят исканата информация, мотивирани възражения и предписания в 14-дневен срок от поискването.

-  Когато изработването на проект на ПУП или на негово изменение е по инициатива на лица по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ т.е. заинтересувани лица - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон, министърът на регионалното развитие и благоустройството в 7-дневен срок от постъпване на заявлението изпраща проекта на задание, съответно на скицата по чл. 135, ал. 2, на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да предоставят необходимите данни и предписания за изработване на съответния проект на хартиен носител и по електронен път съгласно чл.128а, ал.2 от ЗУТ.

-  В случай че в сроковете по ал. 1 и 3 експлоатационно дружество не представи мотивирано възражение, се приема, че съгласува проекта без забележки съгласно чл.128а, ал. 4 от ЗУТ.

-  За служебното съгласуване с централните и териториалните администрации и със специализираните контролни органи не се събират такси, съгласно § 3, ал.3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

-  Подготвяне на заповед на министъра за разрешаване или за отказ и съгласуване с дирекция „Правна“ и с други компетентни дирекции, ако е необходимо.

-  Заповедите за разрешаване по чл. 124, ал. 2 и 124а, ал. 4 и 9 от ЗУТ се издават в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

-   Заповедите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 124, ал. 2 и чл. 124а, ал. 4 и 9, се публикуват на интернет страницата на министерството и се изпращат на съответната община за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 - с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

-  Съгласно чл.112а , ал.5 от ЗМПВВППРБ в 7-дневен срок след издаването на заповедта по чл.112а, ал. 3 Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща служебно одобреното задание за изработване на проект на генерален план на Министерството на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и на Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство.

-   Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ се дават с мотивирана заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството в едномесечен срок от постъпване на искането съгласно чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ.

-   При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ министърът на регионалното развитие и благоустройството може да нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на действащ устройствен план по чл. 124а, ал. 4 от ЗУТ, съгласно чл. 135, ал. 5 от ЗУТ. При наличие на основание по чл. 134, ал. 1, т. 6 компетентният орган по ал. 1 нарежда да се изработи служебно проект за изменение на действащите общ и/или подробен устройствен план за привеждането им в съответствие с одобрения парцеларен план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9 от ЗУТ, съгласно чл.135, ал.5 от ЗУТ.

-  Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешение за изработване на изменение на общ или подробен устройствен план в случаите по чл. 124а, ал. 4 от ЗУТ, или за отказ се издава в едномесечен срок от постъпване на заявлението съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ.

-   Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която нарежда да се изработи служебно проект за изменение на действащите общ и/или подробен устройствен план за привеждането им в съответствие с одобрения парцеларен план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9 от ЗУТ, се издава в едномесечен срок от влизането в сила на парцеларния план съгласно чл.135, ал.5 от ЗУТ.

-   Заповедите по чл.135, ал. 3 и 5 от ЗУТ се съобщават на заинтересованите лица по чл. 131 по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

-  Разрешението за изработване на ПУП по чл. 124а, ал. 9 от ЗУТ в процеса на изработване на проект на ОУП/ изменение на ОУП се предоставя на органа, компетентен да одобри проекта на ОУП или проекта за неговото изменение, когато той е различен от органа, издал разрешението за отразяване на обекта на техническата инфраструктура в проекта на ОУП или в проекта за изменение на ОУП съгласно чл.133 ал.9 от ЗУТ.

-   Заповедите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 135, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с които се допуска да се изработи проект за изменение на плана, спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

-  Разрешение за изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт се дава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по искане на заинтересувано лице, съгласно чл. 112а, ал.3 от ЗМПВВППРБ.

-  Отказът да се даде разрешение за изработване на проект на генерален план се дава с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя съгласно чл.112а1, ал.4 от ЗМПВВППРБ.

Необходими документи

1.                      Заявление по образец за услуга № АУ10. Заявлението за разрешение за изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт, се подава пред Изпълнителна агенция "Морска администрация" от лицата по чл.112а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

2. Документи, легитимиращи заявителя като заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.

3. Задание по чл. 125 от ЗУТ, съставено от възложителя, включващо при необходимост опорен план, съдържащ основни кадастрални и специализирани данни за територията и придружено от информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и  устройствени планове и идентификационни данни за експлоатационните дружества в обхвата на територията на бъдещия проект. Прилагат се съответния брой копия на заданието и приложенията към него на хартия и електронен носител- CD за предоставяне на дружествата за извършване на служебното съгласуване от МРРБ.

Заданието за изработване на ПУП за обектите по чл. 52б, ал. 3, чл. 75, ал. 6 и 9, чл. 112д, ал. 5, 7 и 8 от ЗМПВВППРБ - информация за предвижданията на Морския пространствен план на Република България и на концепции и схеми за пространствено развитие и устройствените планове от по- горна степен съгласно чл.112а, ал.1 от МПВВППРБ.

Заданието за изработване на ПУП-ПП за обектите по чл.124а, ал.9 от ЗУТ трябва да включва варианти на трасето.

4. Информация дали обектът, за който се изработва проекта за ПУП/ИПУП, е определен от Министерския съвет за „обект с национално значение“ по смисъла на § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект“ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

5. Мотиви и доказателства за наличието на обстоятелства, налагащи изменение на влезли в сила общи и подробни устройствени планове на основание на чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

6. Скица с предложение за изменение на подробния устройствен план по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.

7. За ПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море по чл. 52а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ

- Съгласие на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на туризма и министъра на културата, съгласно чл. 52б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ.

8. За ПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав, на основание чл. 75, ал. 2 от ЗМПВВППРБ:

- Съгласие на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката и, министъра на енергетиката, министъра на туризма и министъра на културата, съгласно чл. 52б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ, във връзка с чл. 75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ;

- Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за прокарването на подводни и въздушни кабели и тръбопроводи между двете страни, съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;

- Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за изграждане на хидротехническите съоръжения, свързващи двата бряга на река Дунав, съгласно чл. 80, ал. 2 от ЗМПВВППРБ.

9. Разрешение на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на хидротехнически и навигационни съоръжения от други ведомства, съгласно чл. 61, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.

10. За разрешаване на изработване на генерален план на пристанище за обществен транспорт или неговото изменение по чл.112а, ал.3 от ЗМПВВППРБ:

- Мотивирано становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за съответствие на инвестиционната инициатива с документите по чл. 112а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ (одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г., концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен), съгласно чл.112а1, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, подадено в 14-дневен срок от постъпването на заявлението;

11. Информация за решение на Министерския съвет за изграждането или разширението на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура по морското дъно и неговите недра и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав от държавата, съгласно чл.52а, ал.4, чл.75, ал.5 и чл.112з от ЗМПВВППРБ.

Информация за представяне на услугата по електронен път

Индивидуалният административен акт (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството) се публикува на интернет-страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg в раздел „За потребителя“/ „Регистри“, подраздел „Актове за изработване на устройствени планове“.

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата