1946 Одобряване на проект за подробен устройствен план или на изменение на подробен устройствен план и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 13, 3;129, 3, 2;136, 1;45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ;1, 25, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. ;1, 57, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ;2, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г ;1, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. ;124, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ, бр. 82 от 2012 г.
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52б, 5;75, 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5 ;75, 9, във връзка с чл. 112д;112а, 6, чл. 112в, ал.3; чл. 112д, ал. 5; чл. 112д, ал. 6 и 7
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
един месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
До приемане на нов ПУП или изменение на действащия ПУП.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или Административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

- Жалбите и протестите срещу индивидуалните административни актове по ЗУТ, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, с изключение на тези по чл. 216, ал. 1, се подават в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в "Държавен вестник" - в 30-дневен срок от обнародването му. Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява ПУП на обект с национално значение се подават в 14-дневен срок от обнародването на акта в "Държавен вестник", съгласно чл.215, ал. 4 от ЗУТ.

Решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуалните административни актове за одобряване или за изменение на ПУП за изграждане на обекти с национално значение и срещу отказите за издаване на такива актове, са окончателни, съгласно чл.215, ал.7, т.1 от ЗУТ.

Заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се одобрява проекта на генерален план на пристанище за обществен транспорт или се отказва одобряването му, се обнародва в "Държавен вестник" и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването ? съгласно чл. 112а, ал.7 от ЗМПВВППРБ. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството отказват да одобрят проекта, когато междуведомственият експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ вземе решение, с което отказва да приеме проекта на генерален план, съгласно чл.112б, ал.6 от ЗППВВППРБ.

-  За неуредените въпроси във връзка със създаването, съгласуването, съобщаването, приемането, одобряването и обжалването на ПУП по ЗМПВВППРБ и на техните изменения, се прилагат съответно разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите актове по прилагането му, съгласно чл. 112п ЗМПВВППРБ.

Ограничения и условности:

Актовете и отказите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ЗУТ се обжалват пред Върховния административен съд чрез МРРБ съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

Когато актът е издаден от упълномощен от министъра на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър или други длъжностни лица в системата на МРРБ, той може да се обжалва пред административен съд за имотите, попадащи в района на съответния административен съд.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 129, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – проект за ПУП/ИПУП за обекти с:

а) обхват повече от една област;

б) национално значение и/или национални обекти;

в) републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии.

Чл. 136, ал.1 от ЗУТ – за проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2, които се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма от ЗУТ.

§ 45 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. - за започнатите до влизане в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, които се довършват при спазване на разпоредбите действали при издаване на разрешението за изработване на проект или изменение на устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл.35, ал.3 от ЗУТ.

§ 25. ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. - за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, които се приключват по досегашния ред.

§ 57, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. – за започнатите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.

§ 52, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г – за започнатите производства по изработване и одобряване на подробни  устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие, които не са приключили до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 52, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. за започнатите производства по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 124 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. ОБН. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) за започнатите производства по изработване на общи и подробни устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. с издаване на акт за одобряването им.

Чл. 52б, ал. 5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ) – проект за ПУП/ИПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море.

Чл. 75, ал. 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5 от ЗМПВВППРБ – проект за ПУП/ИПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав.

Чл.75, ал. 9, във връзка с чл. 112д от ЗМПВВППРБ - подробни устройствени планове за хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти за обслужване на риболовните дейности са пристаните за разтоварване на улови от прясна риба или други водни организми и местата за временно укритие на риболовни кораби) или чл. 111б, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти - пристаните за кораби за сезонен превоз на пътници, пристаните за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и за кораби, предназначени за спомагателни дейности и зимовниците) от ЗМПВВППРБ.

Чл.112а, ал.6 от ЗМПВВППРБ - проект за генерален план на пристанище за обществен транспорт/ изменение на действащ генерален план за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт, представляващ ПУП – ПРЗ за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория по смисъла на ЗУТ.

Чл. 112в, ал.3 от ЗМПВВППРБ - проект за изменение на действащ генерален план за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт.

Чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ

за специализирани подробни устройствени планове за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ (рибарски и яхтени пристанища, пристанища със специално предназначение които са технологично свързано с производствения процес на корабостроителните и кораборемонтните предприятия, както и на специализираните крайбрежни предприятия за хидротехническо и хидроложко проучване, строителство, буксировка и спасяване, и за опазване на околната среда, и не извършва обработка на товари, пътници и поща) и за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Чл. 112д, ал. 6 и 7 от ЗМПВВППРБ – за изменение на специализиран подробен устройствен план на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ и на ПУП на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Чл. 13, ал. 3 от ЗУТ-  проект за СПН към ПУП/ИПУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Необходими документи

1.        Когато проектът е приет от НЕСУТРП по административна услуга № АУ13 се прилагат документите, които се изискват допълнително с протокола от заседанието на НЕСУТРП, или по които са извършени промени във връзка с изпълнение на решенията на НЕСУТРП.

2.        За одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт – ПУП/ ИПУП-ПРЗ/ ИПРЗ за пристанищната територия и ПП/ ИПП за акваторията се представи  информация за:

-          Информация за разрешение за изработване на проект на генерален план, издадено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл.112а, ал.3 от ЗМПВВППРБ;

-          Становище на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по заявлението за инвестиционна инициатива по чл.112б, ал. 2 от ЗМПВВППРБ;

-          Становище на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проекта за генерален план по чл.112б, ал. 5 от ЗМПВВППРБ;

- Документи, удостоверяващи, че планът е приет от междуведомствен експертен съвет, назначен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл.112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.

            2. Когато проектът се внася за одобряване без да е проведена самостоятелна процедура за приемане от НЕСУТРП, се прилагат документите, които се изискват за извършване на административна услуга № АУ13.

Процедура за предоставяне на административната услуга

·               Приемане на заявление (образец за услуга АУ14) и придружаващата го документация в Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19;

·               Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

·               Разглеждане и анализ на заявлението и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” за съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и преценка за наличие на необходимите условия за одобряване на проекта за ПУП/ ИПУП и на СПН към ПУП/ ИПУП или генерален план на пристанище за обществен транспорт - ПУП-ПРЗ.

·               Проверка за изпълнение на решенията на НЕСУТРП за приемане на проекта за ПУП/ИПУП и на СПН към ПУП/ИПУП, когато е проведена самостоятелна процедура за административна услуга № АУ13. Когато не е проведена самостоятелна процедура за приемане на проекта от НЕСУТРП се провежда процедурата по административна услуга №АУ13.

·               При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на недостатъците.

·               Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

·               Срокът за предоставяне на услугата започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

·               Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта за ПУП/ИПУП и за СНП към ПУП/ ИПУП се издава в едномесечен срок след приемането на проекта от НЕСУТРП.

·                Проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма.

·                Приетият от междуведомствения експертен съвет, назначен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството генерален план на пристанище за обществен транспорт се одобрява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл.112а, ал.5 от ЗУТ.

·                Проектите за изменение на генерален план на пристанище за обществен транспорт се изработват, разглеждат, приемат и одобряват при условията и по реда на чл. 112а, 112а 1 и 112б от ЗМПВВППРБ.

·                Специализираният подробен устройствен план по чл.112д, ал.5 за обектите по ал. 2 или 3 от ЗМПВВППРБ за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 -109 от ЗМПВВППРБ и за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице съгласно чл.112д, ал.5 от ЗМПВВППРБ след разглеждането и приемането му от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.

·                Проектите за изменение на специализиран подробен устройствен план по чл.112д, ал. 2 или 3 от ЗМПВВППРБ се изработват, съгласуват, приемат и одобряват при условията и по реда на чл.112д, ал. 4 и 5 от ЗМПВВППРБ, съгласно чл.112д, ал.7 от ЗМПВВППРБ.

·               Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта за ПУП/ИПУП и за СНП към ПУП/ИПУП и самите ПУП се обнародва в „Държавен вестник“, съгласно чл. 129, ал. 4 от ЗУТ. Заповедите на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на ПУП за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила съгласно чл. 132 от ЗУТ:

-       от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;

-       след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;

-       от датата на потвърждаването им от съда;

-       Когато решението или заповедта за одобряване на подробен устройствен план са обжалвани, те влизат в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите.

·         Експерти на дирекция „УТАТУ“ извършват действия по:

-          Одобрените ПУП и заповедта за одобряване на ПУП се публикуват на интернет страницата на МРРБ в тридневен срок от одобряването им съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

-          ПУП, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собствености в 14-дневен срок от влизането в сила на ПУП се изпращат на министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл.24, ал. 9 от Закона за опазване на земеделските земи.

-          След влизането в сила на заповедта за одобряване на ПУП:

oкопие от заповедта се изпраща на съответните общински администрации съгласно чл. 5, ал. 9 от ЗУТ,

oза обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област, одобрените проекти се изпращат на кметовете на съответните общини за издаване на заповед за служебно отразяване на тези обекти в действащия за територията общ устройствен план, без да се изменя планът съгласно чл.129, ал. 6 от ЗУТ.

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата