1946 Одобряване на проект за подробен устройствен план или на изменение на подробен устройствен план и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 13, 3;129, 3, 2;136, 1;45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ;1, 25, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. ;1, 57, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ;2, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г ;1, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. ;124, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ, бр. 82 от 2012 г.;80, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 2021 г.
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52б, 5;75, 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5 ;75, 9, във връзка с чл. 112д или чл. 111б, ал. 1 ;112а, 6;112в, 3;112д, 5, ал. 6, ал.7;112п, 1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
До приемане на нов ПУП или изменение на действащия ПУП.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или Административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

- Жалбите и протестите срещу индивидуалните административни актове по ЗУТ, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила се подават в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в "Държавен вестник" - в 30-дневен срок от обнародването му. Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява ПУП на обект с национално значение и/или национален обект се подават в 14-дневен срок от обнародването на акта в "Държавен вестник", съгласно чл.215, ал. 4 от ЗУТ.

Решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуалните административни актове за одобряване или за изменение на ПУП за изграждане на обекти с национално значение и срещу отказите за издаване на такива актове, са окончателни, съгласно чл.215, ал.7, т.1 от ЗУТ.

Заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се одобрява проекта на генерален план на пристанище за обществен транспорт или се отказва одобряването му, се обнародва в "Държавен вестник" и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването ? съгласно чл. 112а, ал.7 от ЗМПВВППРБ. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството отказват да одобрят проекта, когато междуведомственият експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ вземе решение, с което отказва да приеме проекта на генерален план, съгласно чл.112б, ал.6 от ЗППВВППРБ.

- За неуредените въпроси във връзка със създаването, съгласуването, съобщаването, приемането, одобряването и обжалването на ПУП по ЗМПВВППРБ и на техните изменения, се прилагат съответно разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите актове по прилагането му, съгласно чл. 112п ЗМПВВППРБ.

Ограничения и условности:

Актовете и отказите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ЗУТ се обжалват пред Върховния административен съд чрез МРРБ съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

Когато актът е издаден от упълномощен от министъра на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър или други длъжностни лица в системата на МРРБ, той може да се обжалва пред административен съд за имотите, попадащи в района на съответния административен съд.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 129, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – проект за ПУП/ИПУП за обекти с:

а) обхват повече от една област;

б) национално значение и/или национални обекти;

в) републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии.

Чл. 136, ал.1 от ЗУТ – за проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2, които се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма от ЗУТ.

§ 80 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 2021 г. – за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се приключват по досегашния ред.

§ 45 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г. - за започнатите до влизане в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, които се довършват при спазване на разпоредбите действали при издаване на разрешението за изработване на проект или изменение на устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл.35, ал.3 от ЗУТ.

§ 25. ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г. - за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, които се приключват по досегашния ред.

§ 57, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от.2017 г. – за започнатите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.

§ 52, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 2014 г – за започнатите производства по изработване и одобряване на подробни  устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие, които не са приключили до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 98 от 2014 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 52, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. за започнатите производства по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. с издаване на акт за одобряването им.

§ 124 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 82 от 2012 г за започнатите производства по изработване на общи и подробни устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. с издаване на акт за одобряването им.

Чл. 52б, ал. 5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ) – проект за ПУП/ИПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море.

Чл. 75, ал. 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5 от ЗМПВВППРБ – проект за ПУП/ИПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав.

Чл.75, ал. 9, във връзка с чл. 112д от ЗМПВВППРБ - подробни устройствени планове за хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти за обслужване на риболовните дейности са пристаните за разтоварване на улови от прясна риба или други водни организми и местата за временно укритие на риболовни кораби) или чл. 111б, ал. 1 (специализирани пристанищни обекти - пристаните за кораби за сезонен превоз на пътници, пристаните за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и за кораби, предназначени за спомагателни дейности и зимовниците) от ЗМПВВППРБ.

Чл.112а, ал.6 от ЗМПВВППРБ - проект за генерален план на пристанище за обществен транспорт/ изменение на действащ генерален план за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт, представляващ ПУП – ПРЗ за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория по смисъла на ЗУТ.

Чл. 112в, ал.3 от ЗМПВВППРБ - проект за изменение на действащ генерален план за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт.

Чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ- за специализирани подробни устройствени планове за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ (рибарски и яхтени пристанища, пристанища със специално предназначение които са технологично свързано с производствения процес на корабостроителните и кораборемонтните предприятия, както и на специализираните крайбрежни предприятия за хидротехническо и хидроложко проучване, строителство, буксировка и спасяване, и за опазване на околната среда, и не извършва обработка на товари, пътници и поща) и за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Чл. 112д, ал. 6 и 7 от ЗМПВВППРБ – за изменение на специализиран подробен устройствен план на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ и на ПУП на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

чл. 112п, ал. 1 от ЗМПВВППРБ - За неуредените въпроси във връзка със създаването, съгласуването, съобщаването, приемането, одобряването и обжалването на ПУП на специализираните подробни устройствени планове за пристанища и специализирани пристанищни обекти и на техните изменения по ЗМПВВППРБ и на техните изменения, се прилагат съответно разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите актове по прилагането му

Чл. 13, ал. 3 от ЗУТ-  проект за СПН към ПУП/ИПУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Необходими документи

1. Заявление по образец за услуга № АУ14 с идентификационни данни за експлоатационните, които имат мрежи и съоръжения в обхвата на територията на проекта.

2 Когато проектът е приет от НЕСУТРП по административна услуга № АУ13 се прилагат документите, които се изискват допълнително с протокола от заседанието на НЕСУТРП, или по които са извършени промени във връзка с изпълнение на решенията на НЕСУТРП.

3. За одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт – ПУП/ ИПУП-ПРЗ/ ИПРЗ за пристанищната територия и ПП/ ИПП за акваторията се представи  информация за:

- Информация за разрешение за изработване на проект на генерален план, издадено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл.112а, ал.3 от ЗМПВВППРБ;

- Становище на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по заявлението за инвестиционна инициатива по чл.112б, ал. 2 от ЗМПВВППРБ;

- Становище на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проекта за генерален план по чл.112б, ал. 5 от ЗМПВВППРБ;

- Документи, удостоверяващи, че планът е приет от междуведомствен експертен съвет, назначен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл.112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.

4. Когато проектът се внася за одобряване без да е проведена самостоятелна процедура за приемане от НЕСУТРП, се прилагат документите, които се изискват за извършване на административна услуга № АУ13.

Процедура за предоставяне на административната услуга

·                    Приемане на заявление (образец за услуга АУ14) и придружаващата го документация в Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес: гр. София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19;

·                    Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

·                    Разглеждане и анализ на заявлението и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” за съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и преценка за наличие на необходимите условия за одобряване на проекта за ПУП/ ИПУП и на СПН към ПУП/ ИПУП или генерален план на пристанище за обществен транспорт - ПУП-ПРЗ.

·                    Проверка за изпълнение на решенията на НЕСУТРП за приемане на проекта за ПУП/ИПУП и на СПН към ПУП/ИПУП, когато е проведена самостоятелна процедура за административна услуга № АУ13. Когато не е проведена самостоятелна процедура за приемане на проекта от НЕСУТРП се провежда процедурата по административна услуга №АУ13.

·                    При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

·                    Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

·                    Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта за ПУП/ИПУП и за СНП към ПУП/ ИПУП се издава в едномесечен срок след приемането на проекта от НЕСУТРП.

·                    Проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма.

·                    Приетият от междуведомствения експертен съвет, назначен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството генерален план на пристанище за обществен транспорт се одобрява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл.112а, ал.5 от ЗУТ.

·                    Проектите за изменение на генерален план на пристанище за обществен транспорт се изработват, разглеждат, приемат и одобряват при условията и по реда на чл. 112а, 112а 1 и 112б от ЗМПВВППРБ.

·                    Специализираният подробен устройствен план по чл.112д, ал.5 за обектите по ал. 2 или 3 от ЗМПВВППРБ за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 -109 от ЗМПВВППРБ и за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице съгласно чл.112д, ал.5 от ЗМПВВППРБ след разглеждането и приемането му от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.

·                    Проектите за изменение на специализиран подробен устройствен план по чл.112д, ал. 2 или 3 от ЗМПВВППРБ се изработват, съгласуват, приемат и одобряват при условията и по реда на чл.112д, ал. 4 и 5 от ЗМПВВППРБ, съгласно чл.112д, ал.7 от ЗМПВВППРБ.

·                    Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта за ПУП/ИПУП и за СНП към ПУП/ИПУП и самите ПУП се обнародва в „Държавен вестник“, съгласно чл. 129, ал. 4 от ЗУТ. Заповедите на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на ПУП за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила съгласно чл. 132 от ЗУТ:

- от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;

- след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;

- от датата на потвърждаването им от съда;

·                    Когато решението или заповедта за одобряване на подробен устройствен план са обжалвани, те влизат в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите.

·                    Експерти на дирекция „УТАТУ“ извършват действия по:

- Одобрените ПУП и заповедта за одобряване на ПУП се публикуват на интернет страницата на МРРБ в тридневен срок от одобряването им съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

- ПУП, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост в 14-дневен срок от влизането в сила на ПУП се изпращат на министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл.24, ал. 9 от Закона за опазване на земеделските земи.

·                    След влизането в сила на заповедта за одобряване на ПУП:

- копие от заповедта се изпраща на съответните общински администрации съгласно чл. 5, ал. 9 от ЗУТ,

- за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област, одобрените проекти се изпращат на кметовете на съответните общини за издаване на заповед за служебно отразяване на тези обекти в действащия за територията общ устройствен план, без да се изменя планът съгласно чл.129, ал. 6 от ЗУТ.

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата