1955 Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 154, 5;7, 52, ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г.
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
14 дни - при изготвена оценка по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ ; 1 месец - при изготвена оценка по чл. 142, ал.6, т.1 от ЗУТ
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
В срока на издаденото разрешение за строеж
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или административен съд по местонахождението на недвижимия имот
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

- Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на съществените изменения в одобрения инвестиционен проект или отказа да се одобрят подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен чрез МРРБ съгласно чл.215, ал.1 от ЗУТ.

Жалбите и протестите се подават чрез МРРБ - в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта чрез обнародване в "Държавен вестник", съгласно чл.215, ал. 4 от ЗУТ.

Ограничения и условности:

Индивидуалният административен акт се обжалва пред:

- Върховен административен съд, ако индивидуалният административен акт е издаден от министър на регионалното развитие и благоустройството.

- Съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот, ако актът е издаден от упълномощен от министъра на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър или други длъжностни лица в системата на МРРБ.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание за предоставяне на административната услуга/ за издаването на индивидуалния административен акт

Чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

§ 52, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр. 98 от 2014 г. – за допускане на  изменения по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ в инвестиционни проекти, одобрени от министъра на регионалното развитие или министъра на инвестиционното проектиране до 7 ноември 2014 г.

Необходими документи

1.Заявление по образец за услуга № АУ25 с проект и мотивирано предложение за изменението.

2. Документи и данни съгласно чл. 144 от ЗУТ в зависимост от характера на измененията.

3. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ.

4. Документи за учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната собственост за обекти, предвиждащи застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав за изграждане или разширение на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост, на пристанище за обществен транспорт с регионално значение, за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура, за изграждане или разширение на рибарско пристанище или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България съгласно чл.189а от ЗУТ.

5. За обекти, засягащи републикански пътища - съгласуване от администрацията управляваща пътя по чл. 144, ал. 5 от ЗУТ.

6. Опис, придружен с опорен план, определящ сградите за премахване, които са без режим на застрояване и/ или тези за запазването им за определен срок до завършване на строежа във връзка с чл. 148, ал. 9, т. 4 от ЗУТ. За сгради с отпаднала необходимост, подлежащи на разрушаване, се представя Решение на Министерския съвет, издадено по реда на Закона за държавната собственост– за сградите държавна собственост, и заповед на кмета на общината, издадено по реда на Закона за общинската собственост - за сградите общинска собственост.

 7. Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Процедура по предоставяне на административната услуга

·         Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

·         Разглеждане и анализ на искането, придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” (УТАТУ) за съответствие с изискванията на действащата законова и подзаконова уредба.

·         Разглеждане на комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта, за оценка за съответствие на инвестиционния проект за обекти от първа до пета категория задължително, с изключение на обектите по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, за които оценката за съответствие се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация, съгласно чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ, освен ако възложителят не е пожелал оценката да стане с комплексен доклад.

·      При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

·         Експерти на дирекция „УТАТУ“ подготвят заповедта за допълване на разрешението за строеж и я съгласуват с дирекция „Правна“ и други компетентни дирекции в МРРБ при необходимост. Подготвят за одобряване графичните материали на проекта като ги подпечатват. Внасят проекта и заповедта на министъра или упълномощено от него лице за одобряване.

·         Заповедта за допълване на разрешението за строеж се издава едновременно с одобряване на измененията в инвестиционния проект., както следва:

-          В 14-дневен срок от внасянето на заявлението -  при изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2.

-          В едномесечен срок от внасянето на заявлението  -  в случаите на  чл. 142, ал. 6, т. 1.

·         Експерти на дирекция „УТАТУ“ извършват действия по:

- Обнародване на съобщение за издадената заповед за допълване на разрешение за строеж в "Държавен вестник".- Изпращане на копие от заповедта на съответното РДНСК.

- Изпращане на копие от влязлата в сила заповед на съответните общински администрации.

 

·         След изтичане на законоустановения срок от обявяването в „Държавен вестник“, се организира проверка за постъпили възражения срещу него. При липса на жалби, се изготвя писмо до възложителя, с което се потвърждава, че актът е влязъл в сила и се изпращат одобрените проекти.

·         Заповедта се заверява за „влязла в сила“. Заверената заповед и одобрените проекти с горепосоченото писмо се изпращат на възложителя.

·         Съгласно чл.154, ал.6 от ЗУТ измененията в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5 - 8 се одобряват при условията и по реда на чл. 145 в сроковете по чл. 144, ал. 3 от ЗУТ в 14-дневен срок от внасянето им при изготвена оценка за съответствието им с основните изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и в едномесечен при изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ.

Информация за представяне на услугата по електронен път

Индивидуалният административен акт (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, неразделна част от издаденото разрешение за строеж, което допълва) се публикува на интернет-страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg в раздел „За потребителя“/ „Регистри“, подраздел „Издадени разрешения за строеж“.

Образци:
Заплащане:
За услугата се заплаща такса

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители (обн. ДВ бр.94/ 12.08.1998 г. изм. и доп. обн. ДВ. бр.65 от 2004 г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001 г.).


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • По електронен път