2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

На основание на:
Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, 2
Закон за администрацията - чл. 2, в, 1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
14 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
бесрочен
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд
Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура по предоставянето на услугата

Услугата се заявава чрез писмо от Националния осигурителен институт.

След регистриране на заявлението  и получаване в  отдел “Счетоводство и плащания“ оправомощен служител  изготвя  удостоверението на базата  данните от ведомостите за заплати.

 При различие  в подадените данни, се издава нов документ, който анулира предходния.

 При еднаквост в данните, същите се потвърждават с писмо до НОИ.

 

Необходими документи

Услугата се заявава чрез заявление в свободен текст от физически лица бивши или настоящи служители на МРРБ. Заявлението следва да съдържа данни за трите имена на заявителя, ЕГН, телефон за връзка, копие от трудова /служебна/ книжка. 

При прекратяване на правоотношението със служител на МРРБ, заявлението се подава след изтичане на последния работен месец и след изплащане на всички възнаграждения и обещетения. 

Заплащане:
Не се заплаща за услугата