2212 Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти

На основание на:
Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 9, 2, 3
Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - чл. 17, 1, 2
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (текст от значение за ЕИП) - чл. 1-68, Глава V и Глава VII
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
6 месеца
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Издадените разрешения, разширения и актуализации са безсрочни.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Съответния административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се издаде разрешение за извършване на оценяване на съответствието, както и заповедта за отнемане на разрешението, подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

1. Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета – Глава V и Глава VII;

2. Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) – чл. 9, ал. 2, т. 3;

3. Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – чл. 17, ал. 1, т. 2.

Процедура за предоставяне на административната услуга

Редът за издаване, за отказ от издаване, отнемане, продължаване и спиране на действието, за актуализиране, преиздаване, разширяване, отказ за разширяване и за ограничаване на обхвата на издадените разрешения на лица за оценяване на строителни продукти се определя съгласно Процедурата за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им, дадена в Приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.

Изискванията към кандидатите за оправомощаване и получаване на разрешения са посочени в чл. 18 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.

Необходими документи

Необходимите документи, които лицата подават са записани в т. 2 от Процедура за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им, дадена в Приложение № 2 към чл.17, ал. 3 на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.

Начин на заявяване и получаване на услугата

Процедурата се открива след постъпване на Заявление по образец, придружено от съответните документи, публикувани като приложения към Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. Заявлението се завежда в деловодството на МРРБ.

Разрешенията се получават на ръка.

Информация за хода на преписката може да получите от:

Отдел „Строителни продукти“ при Дирекция „Технически правила и норми“

адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19,

e-mail: cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg,

тел: 02 9405 900

работно време: от 09:00 до 17:30 часа

Образци:
Заплащане:
За услугата се заплаща такса

За извършване на административната услуга се събират държавни такси в размер, определен съгласно раздел V от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.):

1. за проверка на документацията на кандидата към подадено заявление за издаване на разрешение, разширение на обхват, актуализация или преиздаване:

а) за пълнота и съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета - 150 лв.;

б) по 20 лв. за всяка/всеки;

аа) хармонизирана техническа спецификация, включена в заявление за нотификация;

бб) техническа спецификация, включена в заявление за хоризонтална нотификация;

вв) продукт, включен в заявление за оценяване на съответствие с национални изисквания;

гг) продуктова област, включена в заявление за издаване на българско техническо одобрение;

2. за проверка на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки:

а) на орган/лице за сертификация с лаборатория - 600 лв.;

б) на орган/лице за сертификация без лаборатория - 400 лв.;

в) на орган/лице за издаване на техническа оценка/одобрение - 500 лв.;

г) на лаборатория за изпитване - 300 лв.;

3. за издаване на разрешение и за разширяване на обхват на издадено разрешение - 250 лв.;

4. за актуализация и за преиздаване на разрешение - 100 лв.

При представяне на сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC 17021-1 и/или БДС EN ISO/IEC 17065, включващ продуктите и стандартите по подаденото заявление, се заплаща 70 на сто от таксата по т. 2.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • По електронен път