2422 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 150
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Без срок – до одобряване на комплексния проект за инвестиционна инициатива.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или Административен съд по местонахождението на недвижимия имот
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

За неуредените въпроси във връзка със създаването, съгласуването, съобщаването, приемането, одобряването и обжалването на ПУП по ЗМПВВППРБ и на техните изменения, се прилагат съответно разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите актове по прилагането му, съгласно чл. 112п ЗМПВВППРБ.

 

Ограничения и условности:

Актовете и отказите на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се обжалват пред Върховния административен съд чрез МРРБ съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

Когато актът е издаден от упълномощен от министъра на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър или други длъжностни лица в системата на МРРБ, той може да се обжалва пред административен съд за имотите, попадащи в района на съответния административен съд.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 124а, ал. 4 и 9, чл. 134, ал. 3 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ – за ПУП за:

а) обекти с обхват повече от една област,

б) обекти с национално значение и/или национални обекти,

в) републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии.

Необходими документи

1. Задание по чл. 125 от ЗУТ по образец за услуга № АУ23, съставено от възложителя, придружено от:

2. Информация за съществуващото положение и устройствени планове опорен план, съдържащ основни кадастрални и специализирани данни за територията и придружено от информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове и идентификационни данни за експлоатационните дружества в обхвата на територията на бъдещия проект. Прилагат се съответния брой копия на заданието и приложенията към него на хартия и електронен носител- CD за предоставяне на дружествата за извършване на служебното съгласуване от МРРБ.

3. Документ за собственост или документи, легитимиращи заявителя като заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.

4. Информация дали обектът, за който се изработва проекта за ПУП/ИПУП, е определен от Министерския съвет за „обект с национално значение“ по смисъла на § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект“ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

5. Скица с предложение за изменение на ПУП за случаите по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, придружена от мотиви и документи, доказващи наличието на обстоятелства, налагащи изменение на влезли в сила общи и подробни устройствени планове на основания в обхвата на чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

6. Писмено съгласие на съответния министър за задание, предвиждащо изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти - собственост на държавата или общините, имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и за на спортни обекти и съоръжения, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след Съгласието се предоставя служебно. В 7-дневен срок от постъпването, заявлението се изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.

7. За обектите за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море по чл. 52б, ал. 2 и по дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав по чл. 75, ал. 6 и 9 от ЗМПВВППРБ -– съгласие на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на туризма и министъра на културата и другите предвидени в ЗМПВВППРБ актове и документи съгласно чл.52б, ал.3 от ЗМПВВППРБ .

8. Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Процедура по извършване на административната услуга

- Регистриране и обработка на документите съгласно  Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” (УТАТУ) за съответствие с изискванията на действащата законова и подзаконова уредба. При необходимост се изисква становище на други компетентни дирекции в МРРБ.

- При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

- Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно  Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и срокът започва да тече отново.

- В 7-дневен срок от постъпване на искането за разрешаване  на изработване на КПИИ заданието за изработване КПИИ се внася служебно от министъра на регионалното развитие и благоустройството като компетентен орган по чл. 124а, ал. 4 от ЗУТ в Министерството на културата за съгласуване и в Министерството на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие., съгласно чл.125, ал.6 и 7 от ЗУТ.

Съгласуването по ЗКН и становище на МОСВ не се прилагат при изработване на ПУП, които не определят рамка за инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, не се отнасят за предприятия и съоръжения по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда и не попадат в защитени зони и които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство.

 - При необходимост на основание чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ проектът на задание в 7-дневен срок от постъпване на заявлението се изпраща на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да предоставят необходимите данни и предписания за изработване на съответния проект.

В случай че в сроковете по ал. 1 и 3 експлоатационно дружество не представи мотивирано възражение, се приема, че съгласува проекта без забележки съгласно чл.128а, ал. 4 от ЗУТ.

За служебното съгласуване с централните и териториалните администрации и със специализираните контролни органи не се събират такси, съгласно § 3, ал.3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

- Eксперти на дирекция „УТАТУ“ подготвят проект за заповед на министъра за разрешаване или отказ и го съгласуват с дирекция „Правна“ и други компетентни дирекции в МРРБ при необходимост.
- Заповедта за разрешаване или отказ се представя за подпис на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на оправомощено за това лице.

- Заповедта на министъра на регионалното развитие  и благоустройството се публикува на интернет страницата на МРРБ и се изпраща на заинтересуваните общински администрации за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ – с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

Информация за представяне на услугата по електронен път

Индивидуалния административен акт (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на изработване на комплексен проект за иневестиционна инициатива) се публикува на интернет-страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg в раздел „За потребителя“/ „Нормативни актове“, подраздел „Актове за изработване на устройствени планове“.

Образци:
Заплащане:
За услугата се заплаща такса

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители  и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001 г.).


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • По електронен път