33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансова помощ

33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансо

21 март 2017 | 14:41

Бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България – Турция, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020, получиха договорите си за безвъзмездна финансова помощ на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 33 проекта са одобрените за финансиране проекти по първата покана за набиране на проектни предложения.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Валентина Върбева подчерта, че интересът към нея е много голям и доказателство за това са получените 195 проектни предложения по първата й покана на обща стойност над 11 млн. евро.  Тя изтъкна, че трансграничното сътрудничество е изключително важно за развитието на региона и превръщането му в място с по-добра околна среда и условия за туризъм като същевременно спомага и за изграждането на добри междусъседски отношения.

Ръководителят на Националния партниращ орган Бейза Туран - директор на дирекция „Финансово сътрудничество“ в Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция, сподели своята увереност, че проектите ще бъдат още по-успешни от вече реализираните с финансиране от програмата за сътрудничество между двете страни през предходния програмен период.

Одобрените проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България – Турция, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020, са насочени към различни тематични области в двете приоритетни направления – околна среда и туризъм.

Тридесет и трите договора за субсидии с водещи партньори от допустимия регион са на обща стойност 8 268 467,56 евро. 14 от тях на обща стойност 4 752 968,07 евро са за проекти по Приоритетна ос 1 „Околна среда“, а 19 договора на обща стойност 3 515 499,49 евро в рамките на Приоритетна ос 2 трябва да допринесат за превръщането на туризма в региона в устойчив. 25 от проектите са с водещи партньори от Република България, тези с водещи партньори от Република Турция са 8.

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България – Турция, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 има 3 приоритетни оси, като по 2 от тях се финансират инвестиционни проекти и такива от типа “меки мерки“. Третата ос е Техническа помощ и е изцяло насочена към подпомагане управлението на Програмата. С общ бюджет от 29 642 896,00 евро тя трябва да допринесе за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма.

Първата покана за набиране на проектни предложения е публикувана на 16-ти ноември 2015г. с краен срок 16-ти март 2016 г. Бюджетът на поканата е в размер на 11 028 255 евро. Поканата бе отворена за приоритетни оси 1 и 2 на програмата, като наличният финансов ресурс обхваща бюджетен период 2015 – 2017 г. В рамките на крайния срок бяха получени 195 проектни предложения.

Предстои Управляващият орган, Националният орган и Съвместният секретариат по програмата да организират обучения на партньорите по проектите със сключени договори от двете страни за тяхното изпълнение.