405 Предоставяне на достъп до рeгистрите, поддържани на национално ниво

На основание на:
Закон за гражданската регистрация - чл. 106
Закон за защита на личните данни - чл. 4
Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 147;148;149;150;151;152;153;154;155;156;157, За достъп на длъжностните лица от общинските администрации – чл. 158 – 171 вкл.
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП) - чл. 5, чл. 6
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
един месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Няма законово определен срок за действие на протокола, освен ако в протокола не се посочи срок на действие.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По общия административен ред.

Ограничения и условности:

Не се изисква попълване на документ по образец, с изключение на предоставянето на достъп на длъжностните лица от общинските администрации, за които кмета на общината/района попълва заявление по образец съгласно Приложение № 16 към чл. 161, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

Заинтересованата страна отправя писмено мотивирано заявление, в което посочва законовото основание за предоставяне на достъпа. Обемът на предоставените данни чрез достъп се определя от целите, за които достъпът се предоставя. Техническите условия и средства за получаване на данните се осигуряват от заинтересованата страна. Процедурата приключва с подписване на протокол между министъра на регионалното развитие и благоустройството и заинтересованата страна или с изготвяне на писмен мотивиран отказ, при липса на законово основание за получаване на достъп.

Право на достъп до данните в електронните регистри на национално ниво имат длъжностните лица от общинските администрации, изпълняващи дейности по гражданската регистрация. Кметът на общината/района предоставя информация за длъжностното лице, чрез попълване на заявление по образец.

Образци:
Заплащане:
За услугата се заплаща цена

Стойността на услугата е съгласно договор сключен между МРРБ и Обработващия лични данни.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • По електронен път