553 Предоставяне на лични данни относно гражданската регистрация

На основание на:
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, 1;106, 2
Закон за защита на личните данни - чл. 4
Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 141;142;143;144;145;146
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП) - чл. 5;6
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
7 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Няма срок
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По общия административен ред.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

Подаване на писмено заявление, в което се посочва законовото основание за предоставяне на лични данни по чл. 25 от Закона за гражданската регистрация.

Когато данните се искат по разпореждане на съда се предоставя съдебно удостоверение.

Процедурата приключва с предоставяне на исканите лични данни, когато е налице законово основание за това или с изготвяне на писмен мотивиран отказ, при липса на законово основание.

Заплащане:
За услугата се заплаща цена

Стойността на услугата зависи от обема на исканите данни и е съгласно Договор, сключен между МРРБ и обработващия данни. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път