568 Приемане на проект за общ устройствен план или за изменение на общ устройствен план, и на специфични правила и нормативи към общ устройствен план или към изменение на общ устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 13, 3;127, 5, ал.10;136, 1;80, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр.16 от 2021 г.;45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.;1, 25, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.;1, 57, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.;1, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 98 от 2014 г.;1, 52, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.;124, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн. - ДВ, бр. 82 от 2012 г.
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие - чл. 19, 3
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Без срок – до одобряване на проекта за ОУП/ИОУП
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Не подлежат на обжалване
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

НЕСУТРП е консултативен и експертен орган и решенията му не представляват индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание за предоставяне на административната услуга/ за издаването на индивидуалния административен акт

Чл. 127, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - за проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от ЗУТ (територии с особена териториалноустройствена защита, включително територии със специфична характеристика, определени по реда на отделни закони) и за други общи устройствени планове - по решение на общинския съвет.

Чл. 127, ал. 10 от ЗУТ - за проекти за ОУП/ изменение на ОУП (ИОУП) на селищни образувания с национално значение.

Чл. 19, ал.3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) - за проекти за ОУП/ ИОУП за цялата територия на общините по чл. 3, т. 1 от ЗУЧК

(територията попадаща в обхвата на охранителните зони по чл. 9 и островите във вътрешните морски води и териториалното море.

 Чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 127, ал. 10 от ЗУТ - за проекти за ИОУП на селищни образувания с национално значение и за териториите на Черноморските общини.

§ 80 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, (обн. ДВ бр.16 от 2021 г.) – за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се приключват по досегашния ред.

§ 45 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, (обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.) - за започнатите до влизане в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, които се довършват при спазване на разпоредбите действали при издаване на разрешението за изработване на проект или изменение на устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл.35, ал.3 от ЗУТ.

§ 25. ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, (обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.) - за започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, които се приключват по досегашния ред.

 § 57, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, (обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.) – за започнатите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, (обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.)

§ 52, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, (обн. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) – за започнатите производства по изработване и одобряване на общи устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие, които не са приключили до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, (обн ДВ бр. 98 от 2014 г.) с издаване на акт за одобряването им.

§ 52, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, (обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.) за започнатите производства по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, (обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.) с издаване на акт за одобряването им.

§ 124 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, (обн. ДВ бр. ОБН. - ДВ, бр. 82 от 2012 г.) за започнатите производства по изработване на общи и подробни устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, (обн ДВ бр. 82 от 2012 г.), в сила от 26.11.2012 г. с издаване на акт за одобряването им.

Чл. 13, ал. 3 от ЗУТ - за СПН към ОУП/ИОУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Процедура по предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

·         Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

·         Разглеждане и анализ на заявлението и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” за съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и преценка за наличие на необходимите условия за разглеждане на проекта за ОУП/ИОУП от НЕСУТРП.

·         При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

·         Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

·         Служебно съгласуването на проектите на ОУП и техните изменения с експлоатационните дружества съгласно чл.128а, ал. 1 от ЗУТ. Експлоатационните дружества са длъжни да предоставят исканата информация, мотивирани възражения и предписания в 14-дневен срок от поискването. В случай че в сроковете по ал. 1 експлоатационно дружество не представи мотивирано възражение, се приема, че съгласува проекта без забележки съгласно чл.128а, ал. 4 от ЗУТ.

·         Подготовка на заседание на НЕСУТРП – заповед за състав на НЕСУТРП, връчване на заповедта и уведомяване на заинтересуваните централни и териториални администрации, ведомства, контролни органи. Избор на рецензенти по преценка.

·         Произнасяне на компетентните дирекции в МРРБ и на заинтересуваните ведомства с писмени становища по проекта за ОУП/ИОУП.

·         След провеждане на заседанието на НЕСУТРП, секретарят на съвета изготвя протокол, който се предоставя на състава на съвета за подпис. Подписаният протокол се предоставя на вносителя за изпълнение на решенията на съвета.

·         СПН към ОУП/ ИОУП се приемат от НЕСУТРП по предложение на органа, компетентен да одобри плана. Решенията на съвета се утвърждават от министъра на регионалното развитие и благоустройството. СПН се одобряват от компетентния орган едновременно с одобряването на плана и са неразделна част от него, съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗУТ. Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Необходими документи

1. Заявление по образец за услуга № АУ11.

2. Опорен план;

3. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността й за строителство съгласно чл.103, ал.6 от ЗУТ.

4. Проект за ОУП/ ИОУП;

5. Информация за документи, удостоверяващи съобщаването на заповедта за разрешаване изработването на ОУП/ ИОУП по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

6. Информация за Решение на общинския съвет за съгласуване на проекта за ОУП/ ИОУП на селищни образувания с национално значение, съгласно чл. 127, ал. 10 от ЗУТ;

7. Предложение на общинския съвет за приемане на ОУП/ ИОУП за община по Черноморското крайбрежие, съгласно чл. 19, ал. 3 от ЗУЧК;

8. Информация за Решение на общинския съвет по чл.127, ал.5 от ЗУТ, когато се внасят за приемане от НЕСУТРП проекти за ОУП на териториите по чл. 10, ал. 2 от ЗУТ (територии с особена териториалноустройствена защита и територии със специфична характеристика, определени по реда на отделни закони) и за други общи устройствени планове;

9. Документи от проведено от възложителя обществено обсъждане на проекта за ОУП/ ИОУП, съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.

10. Документи за съгласуване на проекта за ОУП/ ИОУП със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗУТ - необходимите актове, издадени при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон, в т.ч. по Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и др., и писмени становища на заинтересуваните ведомства.

За започнатите производства по изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до 01.01.2019 г. на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. с издаване на акт за одобряването им, се изисква възложителят да представи съгласуване с експлоатационните дружества.

11. Информация за издадено Разрешение от Министерския съвет или от общинския съвет за промяна на предназначението на територии и поземлени имоти, съгласно чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ - за проекти за ИОУП, с които се променя предназначението на части от територии и поземлени имоти, предвидени в действащия ОУП на урбанизирана територия с население над 10 000 жители за озеленени площи, които не са реализирани, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура.

12. Предложения за СПН към ОУП/ИОУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Образци:
Заплащане:
Не се заплаща за услугата