643 Одобряване на идеен/технически/работен инвестиционен проект за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии, и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България

На основание на:
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52в, 2, чл. 75, ал. 7; чл.112г1, ал.3; чл.112г, ал. 4; чл.112о, ал.3
Закон за устройство на територията - чл. 142, 1, ал. 2; чл. 145, ал.1, т.3 ;1, 125, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.;3, 52, ал. 5 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 66 от 2013 г.;5, 52, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;1, 55, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.;1, 58, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ;1, 26, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. ;46, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ;1, 81, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 16 от 2021 г.
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
14-дни при изготвена оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ; 1 месец при изготвяне на оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Едногодишен, когато в този срок възложителят не е направил искане за получаване на разрешение за строеж съгласно чл.145, ал.4 от ЗУТ, както и при условията на чл. 153, ал. 2-6 и 10 от ЗУТ.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или Административен съд по местонахождението на недвижимия имот
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

За отказа да се одобри инвестиционен проект възложителят се уведомява писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс съгласно чл.146 от ЗУТ. Отказът може да бъде обжалван в 14-дневен срок от съобщението за издаването му съгласно чл.146 от ЗУТ.

Решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуалните административни актове за одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за изграждане на обект с национално значение и срещу отказите за тяхното одобряване, са окончателни съгласно чл.215, ал.7, т.2 от ЗУТ.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 142, ал. 1 и ал. 2, и чл. 145, ал.1, т.3 от ЗУТ за:

а) обекти с обхват повече от една област;

б) обекти с национално значение и/или национални обекти;

в) републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии.

Чл. 52в, ал. 2 от ЗМПВВППРБ - за подводни линейни обекти на техническата инфраструктура или техни разширения върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море.

Чл. 75, ал. 7 от ЗМПВВППРБ - за подводни линейни обекти на техническата инфраструктура или тяхното разширение върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав.

Чл.112г1, ал.3, във връзка с чл.112г, ал.1 и 4 от ЗМПВВППРБ - за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт –държавна собственост.

Чл.112г, ал. 4, във връзка с ал.2 от ЗМПВВППРБ - за изграждане на ново пристанище, за разширение на съществуващо пристанище или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт.

Чл.112о, ал.3, във връзка с ал.1 от ЗМПВВППРБ – за изграждане на ново, за разширение или реконструкция на съществуващо и за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанищата по чл.107-109 от ЗМПВВППРБ, както и за изграждане на нов, за разширение и ли за реконструкция на специализиран пристанищен обект по чл.111а, ал.1 и чл.111б, ал.1 от ЗМПВВППРБ.

§ 125, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.,) – за започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се одобряват по досегашния ред.

§ 52, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 66 от 2013 г.,– за започнатите до влизането в сила на този закон производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, както и по допускане и одобряване на изменения в одобрените инвестиционни проекти по реда на чл. 154, ал. 5, които са били в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

§ 52, ал. 5 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 66 от 2013 г., г. - за обектите с национално значение, определени с акт на Министерския съвет до влизането в сила на този закон, съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж са били в правомощията на министъра на регионалното развитие.

§ 52, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. – за започнати производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обектите, които са били в правомощията на министъра на регионалното развитие или министъра на инвестиционното проектиране и инвестиционният проект е внесен за съгласуване и одобряване в МРР или МИП до 7 ноември 2014 г.

§ 52, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. – за допускане на  изменения по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ в инвестиционни проекти, одобрени от министъра на регионалното развитие или министъра на инвестиционното проектиране до 7 ноември 2014 г.

§ 55, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 101 от 2015 г.– за започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

§ 58, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г. – за започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.

§ 26. ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. – за започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.

§ 46, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. – за започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.

§ 81, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 16 от 2021 г. – за започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 16 от 2021 г.

Процедура за предоставяне на административната услуга

·        Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

·        Разглеждане и анализ на искането, инвестиционния проект и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” (УТАТУ) за съответствие на проекта с изискванията на действащата законова и подзаконова нормативна уредба.

При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

·        Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и срокът започва да тече отново.

Административните актове и документите по чл.144, ал. 1, т. 2, 5, 8 и 9 от ЗУТ (виза за проектиране с изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура по чл. 140а от ЗУТ, данни за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон; данни за влязло в сила разрешително за водовземане или ползване или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите; данни за положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето)  се предоставят служебно въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя, съгласно чл.144, ал. 7 от ЗУТ.

Необходими документи

1.         Заявление по образец за услуга № АУ20 с идентификационни данни, посочени от заявителя, съгласно чл.144, ал. 7 от ЗУТ.

2.                       За одобряване на идеен инвестиционен проект, който да бъде основание за издаване на разрешение за строеж и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки - Предварителна оценка за съответствие на идейния инвестиционен проект със съдържание по чл.142, ал.2, предложение първо от ЗУТ, извършена с доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа до пета категория задължително, а за обектите по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ - по желание на възложителя, съгласно чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.

3. За одобряване на идеен/ технически или работен проект - документи по чл. 144, ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т.ч.:

3.1. Документи за собственост или учредено право на строеж, за учредени сервитути и/ или право да се строи в чужд имот по силата на специален закон (Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за горите, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Закона за водите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ) и др.) - необходимите актове, издадени при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон :

·         За изграждане на национален обект, на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение не се представя документ за собственост, а документи, удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост, съгласно чл.144, ал. 6 от ЗУТ.

·      За изграждането на национални обекти - информация за Решение на Министерския съвет за отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост по чл.34а от ЗОЗЗ, а за останалите случаи – заповед на областния управител за отчуждаване при условията на Закона за държавната собственост (ЗДС).

3.2. Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ (за строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6, 7 и 8, и за обекти - недвижими културни ценности), съгласно чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. За обекти на техническата инфраструктура не се изисква виза за проектиране.

3.3. Инвестиционен проект - два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител, като форматът на записа на електронния носител на инвестиционния проект и на документите и данните към него се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ;

3.4. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ;.

3.5. Данни или документи за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 5 от ЗУТ;

3.6. Положително становище, издадено за пожарна безопасност и защита на населението, за строежите от първа, втора и трета категория съгласно чл. 144, ал. 1, т. 7 от ЗУТ.

3.7. Данни или документи за влязло в сила разрешително за водовземане или ползване или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 8 от ЗУТ;

3.8. Данни за положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 9 от ЗУТ; 

3.9. За обекти по ЗМПВВППРБ се представят и следните документи:

- За инвестиционните проекти за изграждане на ново, за разширение на съществуващо или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанища за обществен транспорт, за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт - държавна собственост - съгласуване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно чл.112г, ал.3 и 112г1, ал.3 от ЗМПВВППРБ.

- За инвестиционните проекти за изграждане на ново, за разширение или реконструкция на съществуващо и за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище по чл. 107 - 109, както и за изграждане на нов, за разширение или за реконструкция на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ - съгласуване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно чл.112о, ал.2 от ЗМПВВППРБ.

-Решение за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт, прието от управителния съвет на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (с изключение на случаите, когато за пристанището е предоставена концесия), съгласно чл. 112г 1, ал.1 от ЗМПВВППРБ.

-За изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура - съгласуване с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно чл.52в, ал.2 от ЗМПВВППРБ.

- информация за решение на Министерския съвет, с което се определя ведомството, на което се възлага изграждането или разширението на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура от държавата чрез нейни ведомства съгласно чл.75, ал.5 от ЗМПВВППРБ .

- Съгласно чл.75 ал.9 от ЗМПВВППРБ за инвестиционното проектиране на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1, се прилагат чл. 112д и 112о от ЗМПВВППРБ.

3.10. Копие от действащи подробни устройствени планове, предвиждащи строежа, заверени от съответната общинска/областна администрация в случаите, когато актовете за одобряването им са издадени от тях.

4. Съгласуване от администрацията, управляваща пътя на инвестиционните проекти, които засягат републиканските пътища по чл. 144, ал. 5 от ЗУТ;

5. Опис, придружен със опорен план, определящ сградите за премахване без режим на застрояване и/или тези за запазване за определен срок до завършване на строежа във връзка с чл. 148, ал. 9, т. 4 от ЗУТ.

6. Разрешение на общинските органи по озеленяване за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност съгласно чл. 148, ал. 12 от ЗУТ.

7. За строителство в свлачищни райони:

7.1. За изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети и във връзка с извършване на геозащитни мероприятия - приети инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията от специализиран състав на експертен съвет на МРРБ, вписани данни в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ и предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 96, ал. 3от ЗУТ.

7.2. За строителство на сгради и съоръжения, предвидени с подробен устройствен план, приет от съответния експертен съвет, в райони, вписани в регистъра на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси, поддържан от държавните дружества за геозащита, в т.ч. в райони, за които е наложена строителна забрана - приети инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията от специализиран състав на експертен съвет на МРРБ, отчетен положителен ефект от изпълнението на геозащитните мерки и дейности чрез мониторинг по чл. 95, ал. 3 от ЗУТ, доказателства за вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ данни от извършения мониторинг и предварително разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 96, ал. 4 от ЗУТ.

8. За извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, както и пристрояване и надстрояване на заварени сгради, при които се засяга конструкцията на строежа - извършено обследване по реда на чл. 176в съгласно чл. 148, ал. 13 от ЗУТ.

9. Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Начини на заявяване на услугата

Приемане на заявление (образец по услуга АУ20) и придружаваща документация в Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес или по електронен път с електронен подпис.

Образци:
Заплащане:
За услугата се заплаща такса

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители и Инструкция № 3 на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111 от 2001 г.)


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • По електронен път