644 Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, подлежащи на одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 142
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
без срок, до одобряване на проекта
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

НЕСУТРП е консултативен и експертен орган и решенията му не представляват индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 142, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване и вилни сгради по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а", техните реконструкции, преустройства, основни ремонти и промяна на предназначението, както и за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "д" и "е", попадащи  в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване и издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ

Процедура по предоставяне на административната услуга

·                     Регистриране и обработка на документите съгласно  Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

·                     Разглеждане и анализ на искането и придружаващата го документация от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ за съответствие с изискванията на действащата законова и подзаконова уредба. При необходимост се изисква становище на други компетентни дирекции в МРРБ.

·         Административните актове и документите по чл.144, ал. 1, т. 2, 5, 8 и 9 от ЗУТ (виза за проектиране с изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура по чл. 140а от ЗУТ, данни за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон; данни за влязло в сила разрешително за водовземане или ползване или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите; данни за положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето) се предоставят служебно въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя, съгласно чл.144, ал. 7 от ЗУТ.

·         При установени непълноти и пропуски във внесената документация, се подготвя писмо, с което се връща преписката за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване, съгласно чл.5в, ал.1 от ЗУТ. Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството, съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ.

·                     Всяко допълнително внасяне на документи, се регистрира по съответния ред съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

·                     Подготвя се и се назначава заседание на НЕСУТРП със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Уведомяват се заинтересуваните централни и териториални администрации, ведомства, контролни органи и експлоатационни дружества, засегнати от предвижданията на проекта. Избират се експерти, които да се произнесат по съответствието на отделните части на проекта със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Компетентните дирекции в МРРБ и заинтересованите инстанции се произнасят с писмени становища.

·                     След провеждане на заседанието, секретарят на съвета изготвя протокол който се предоставя на членовете на съвета, на председателя и заместник-председателя на съвета за подпис. Протоколът се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

·                     След приемане на оценката на проекта с решение на НЕСУТРП, инвестиционният проект да се предложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване, се пристъпва към одобряване на проекта.

·                     Оценката се извършва по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от внасянето на заявлението.

Необходими документи

1.       Заявление по образец за услуга № АУ26.

2.       Задание за проектиране, утвърдено от възложителя с идентификационни данни, посочени от заявителя, съгласно чл.144, ал. 7 от ЗУТ.

3.       Документи за собственост или за ограничени вещни права.

4.       Влязъл в сила подробен устройствен план/ парцеларен план.

5.       Виза за проектиране, когато се изисква съгласно ЗУТ.

6.       Инвестиционен проект - 2 копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител, във формат на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните по наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ.

7.      Документи по чл. 144, ал. 1, т. 3, 4 и 7 и ал. 2 от ЗУТ

8.      Разрешение от общинските органи за премахване на засегната дървесна растителност по чл. 148, ал. 12 от ЗУТ.

9.       Документи, доказващи спазване на изискването по чл. 148, ал. 4, изр. четвърто от ЗУТ.

10.   В случаите на водоснабдяване на обекта от собствен водоизточник – разрешително, издадено по реда на глава четвърта от Закона за водите.

11.   Доказателства за спазване изискването на чл. 148, ал. 11 от ЗУТ във връзка със забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 4 и чл. 125а от Закона за водите и изискванията на чл. 125 от същия закон.

12.   Документи за учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната собственост за обекти, предвиждащи застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав за изграждане или разширение на яхтено, рибарско пристанище или пристанище със специално предназначение, или на специализиран пристанищен обект по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България съгласно чл. 189а от ЗУТ.

13.  За строителството на подводни енергийни обекти се представят документи за учредено право на строеж по Закона за енергетиката съгласно чл.189а, ал.3 от ЗУТ.

14.  За строителството на други подводни линейни обекти на техническата инфраструктура се представят документи за учредено право на строеж учредяване по реда на Закона за държавната собственост съгласно чл.189а, ал.3 от ЗУТ.

15.  За обекти, засягащи републикански пътища - съгласуване от администрацията управляваща пътя по чл. 144, ал. 5 от ЗУТ.

16.   Опис, придружен с опорен план, определящ сградите за премахване, които са без режим на застрояване и/ или тези за запазване за определен срок до завършване на строежа, във връзка с чл. 148, ал. 9, т. 4 от ЗУТ.

17.  Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Образци:
Заплащане:
За услугата се заплаща такса

Съгласно раздел ІV на Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители и Инструкция № 3 от 17.12.2001г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/28.12.2001г)


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • По електронен път