831 Издаване на удостоверение за верен ЕГН

На основание на:
Закон за гражданската регистрация - чл. 11, 4
Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 120
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
7 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Няма срок.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Кмет на община
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По общия административен ред.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходимите документи

Процедурата по издаване на Удостоверение за верен ЕГН започва по инициатива на общинската администрация (по постоянен адрес на лицето или където се съхраняват актовете за гражданско състояние) чрез подаване на искане от общинската администрация до съответното териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Удостоверението за верен ЕГН се издава от ТЗ ГРАО, след което се връща на общинската администрация.

Органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Верността на ЕГН се удостоверява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез териториалните звена „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

Образците на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Искане за издаване на Удостоверение за верен ЕГН по образец, съгласно Приложение № 7а към чл. 120, ал. 5, т. 2 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;

Удостоверение за верен ЕГН по образец съгласно Приложение № 6а към чл. 120, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Заплащане:
Не се заплаща за услугата

Териториални звена „Гражданска регистрация и административно обслужване“ издават безплатно Удостоверение за верен ЕГН.