978 Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии; и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България

На основание на:
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52в, 3;75, 7;112г1, 3, във връзка с чл.112г, ал.1 и ал. 4 ;112г, 4, във връзка с ал. 2 ;112о, 3, във връзка с ал.1
Закон за устройство на територията - чл. 148, 3, 2;1, 125, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.;3, 52, ал. 5 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 66 от 2013 г.;5, 52, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. ;1, 55, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.;1, 58, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.;1, 26, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.;46, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ;1, 81, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Срок за предоставяне:
1 месец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Разрешението за строеж губи правно действие, когато: 1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството; 2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите; 3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение. Презавереното разрешение за строеж губи правно действие след изтичането на срока, за който е презаверено, ако не е започнато или съответно не е завършено строителството съгласно чл.153, ал.9 от ЗУТ. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие съгласно чл.153, ал.10 от ЗУТ.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд или административен съд по местонахождението на недвижимия имот
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството инвестиционни проекти или за отказа да се издаде разрешение за строеж се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник". Тези разрешения за строеж, съответно отказите да се издадат такива разрешения, подлежат на обжалване пред Върховния административен съд съгласно чл.149, ал.1 от ЗУТ.

Жалбите и протестите срещу разрешение за строеж на министъра на регионалното развитие и благоустройството или отказ за издаване се подават чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародването на обявление за издаване на акта в "Държавен вестник", съгласно чл.215, ал. 4 от ЗУТ.

- Решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуалните административни актове за разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и отказите за издаване на такива актове са окончателни, съгласно чл.215, ал.7, т.3 от ЗУТ.

Ограничения и условности:

Актовете и отказите на министъра на регионалното развитие и благоустройството се обжалват пред Върховния административен съд чрез МРРБ.

Когато актът е издаден от упълномощен от министъра на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър или други длъжностни лица в системата на МРРБ, той може да се обжалва пред административен съд за имотите, попадащи в района на съответния административен съд.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка:
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции:
Правно основание

Чл. 148, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за:

а) обекти с обхват повече от една област;

б) обекти с национално значение и/или национални обекти,

в) републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии.

Чл. 52в, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) - за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море;

Чл. 75, ал. 7 от ЗМПВВППРБ - за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура, дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав;

Чл.112г1, ал.3, във връзка с чл.112г, ал.1 и 4 от ЗМПВВППРБ - за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт –държавна собственост.

Чл.112г, ал. 4, във връзка с ал. 2 от ЗМПВВППРБ - за изграждане на ново или за разширение или за изграждане на отделни обекти и подобекти в съществуващо пристанище за обществен транспорт.

Чл.112о, ал. 3, във връзка с ал.1 от ЗМПВВППРБ- за изграждане на ново, за разширение или реконструкция на съществуващо и за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанищата по чл.107-109 от ЗМПВВППРБ, както и за изграждане на нов, за разширение или за реконструкция на специализиран пристанищен обект по чл.111а, ал.1 и чл.111б, ал.1 от ЗМПВВППРБ.

§ 125, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г., – за започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се одобряват по досегашния ред.

§ 52, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 66 от 2013 г., – за започнатите до влизането в сила на този закон производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, както и по допускане и одобряване на изменения в одобрените инвестиционни проекти по реда на чл. 154, ал. 5, които са били в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

§ 52, ал. 5 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 66 от 2013 г., - за обектите с национално значение, определени с акт на Министерския съвет до влизането в сила на този закон, съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж са били в правомощията на министъра на регионалното развитие.

§ 52, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 2014 г. – за започнати производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обектите, които са били в правомощията на министъра на регионалното развитие или министъра на инвестиционното проектиране и инвестиционният проект е внесен за съгласуване и одобряване в МРР или МИП до 7 ноември 2014 г.

§ 52, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 2014 г. – за допускане на  изменения по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ в инвестиционни проекти, одобрени от министъра на регионалното развитие или министъра на инвестиционното проектиране до 7 ноември 2014 г.

§ 55, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 101 от 2015 г.– за започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

§ 58, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г. – за започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.

§ 26. ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г. – за започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.

§ 46, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г. – за започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.

§ 81, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г. – за започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 16 от 2021 г.

Начини на заявяване на услугата

Приемане на заявление (образец по услуга АУ22) и придружаваща документация в Центъра за административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или чрез пощенски/куриерски услуги на адрес или по електронен път с електронен подпис.

Необходими документи

1. Заявление по образец услуга № АУ22 с идентификационни данни, посочени от заявителя, съгласно чл.144, ал. 7 от ЗУТ.

2.Одобрен инвестиционен проект (работен /технически)

3. За одобряване на идеен/ технически или работен проект Документи по чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в т.ч.:

3.1. Документи за собственост, за учредени вещни права като право на строеж, учредени сервитути за съоръженията по реда на ЗУТ и/ или право да се строи в чужд имот по силата на специален закон и съответните специални закони (Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за горите, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Закона за водите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), Закона за физическото възпитание и спорта и др.) или право на преминаване по чл. 192 от ЗУТ и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ.

Представят се :

·         За изграждане на национален обект, на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение не се представя документ за собственост, а документи, удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост, съгласно чл.144, ал. 6 от ЗУТ.

·         За изграждането на национални обекти - информация за Решение на Министерския съвет за отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост по чл.34а от ЗОЗЗ, а за останалите случаи – заповед на областния управител за отчуждаване при условията на Закона за държавната собственост (ЗДС

·         За изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост земеделските земи, които стават публична държавна или общинска собственост, се считат с променено предназначение от момента на влизане в сила на на ПУП съгласно чл. 24, ал. 7 от Закона за опазване на земеделските земи. Процедурата по издаване на удостоверението за промяната на предназначението на земеделската земя се извършва служебно.

·      Информация за Решения на Министерския съвет за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии - публична държавна собственост по чл.74, ал. 1 от Закона за горите.

·         Заповеди за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии за случаите по чл. 74, ал.2 от ЗГ на комисия в регионалната дирекция по горите/ комисия в Изпълнителната агенция по горите.

·         Поземлени имоти в горски територии, които стават публична държавна или общинска собственост, се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на ПУП, предвиждащ изграждане на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, съгласно чл.73, ал.5 от Закона за горите.

 

3.2. Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ (за строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6, 7 и 8, и за обекти - недвижими културни ценности), съгласно чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. За обекти на техническата инфраструктура не се изисква виза за проектиране.

3.3. Инвестиционен проект - два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител, като форматът на записа на електронния носител на инвестиционния проект и на документите и данните към него се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ;

3.4. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ;

 

3.5. Данни или документи за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 5 от ЗУТ;

3.6. Данни или документи за влязло в сила разрешително за водовземане или ползване или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 8 от ЗУТ;

 

3.7. Данни за положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, съгласно чл. 144, ал. 1 т. 9 от ЗУТ; 

 

3.8. Положително становище, издадено за пожарна безопасност и защита на населението, за строежите от първа, втора и трета категория съгласно чл. 144, ал. 1, т. 7 от ЗУТ;

 

2.9. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ в т.ч. оценката за съответствието на част "Конструктивна" при условията на чл.142, ал.10 от ЗУТ и оценката за съответствиет по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ при условията на чл.142, ал.11 от ЗУТ и

3.10. За инвестиционните проекти, които засягат републиканските пътища - съгласуване от администрацията, управляваща пътя по чл.144, ал.5 от ЗУТ.

3.11. Копие от действащи подробни устройствени планове в обхвата на инвестиционни проекти, заверени от съответните общински/ областни администрации за случаите, когато актовете за одобряването им са издавани от общинска/ областна администрация, във връзка с изискването на чл.145, ал.2 от ЗУТ.

4. Документи по чл.148 от ЗУТ, в т.ч.:

4.1. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, както и решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане или реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него по реда на Закона за опазване на околната среда, съгласно чл.148, ал.8 от ЗУТ.

4.2. В случаите на водоснабдяване на обекта от собствен водоизточник – разрешително, издадено по реда на глава четвърта от Закона за водите, съгласно чл.148, ал.10 от ЗУТ.

4.3. Доказателства за спазване изискването на чл. 148, ал. 11 от ЗУТ във връзка със забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 4 и чл. 125а от Закона за водите (ЗВ) и изискванията на чл. 125 от З.

4.4. Опис, придружен с опорен план, определящ сградите за премахване, които са без режим на застрояване и/ или тези за запазване за определен срок до завършване на строежа, във връзка с чл. 148, ал. 9, т. 4 от ЗУТ.

За сгради с отпаднала необходимост, подлежащи на разрушаване, се представя Решение на Министерския съвет, издадено по реда на Закона за държавната собственост– за сградите държавна собственост, и заповед на кмета на общината, издадено по рада на Закона за общинската собственост - за сградите общинска собственост.

4.5. Разрешение от общинските органи за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност съгласно чл. 148, ал. 12 от ЗУТ.

4.6. За основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, както и пристрояване и надстрояване на заварени сгради, при които се засяга конструкцията на строежа - извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ на съществуващия строеж за установяване на характеристиките му съгласно изискването на чл. 148, ал. 13 от ЗУТ.

5. За строителство в свлачищни райони:

5.1. За изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети и във връзка с извършване на геозащитни мероприятия – при условията и по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 от ЗУТ и Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

5.2. За строителни и монтажни работи в райони, вписани в регистъра на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси, поддържан от държавните дружества за геозащита, в т.ч. в райони, за които е наложена строителна забрана – при условията и по реда на чл. 96, ал. 4 и ал.6 от ЗУТ.

6. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект:

·         документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон по чл.153, ал.1 от ЗУТ;

·         становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им - за строежите по чл.147, ал.1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 17 от ЗУТ.

·         становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище с условията за присъединяване към разпределителната мрежа - в случаите по чл.147, ал.1, т. 14 от ЗУТ.

·         договор със собственика и становища на инженер-конструктор и на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на физическата инфраструктура и на електронната съобщителна мрежа, която се предвижда за разполагане в нея, и указания за тяхното изпълнение. – за строежите по чл.147, ал.1, т.15 и 16 от ЗУТ.

·         За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони - Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини по чл. 153, ал. 1 от ЗУТ;

·         За строежи в границите и охранителните зони на недвижими културни ценности - съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство съгласно чл. 147, ал. 3 от ЗУТ.

7. Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Процедура по предоставяне на административната услуга

·         Регистриране и обработка на документите съгласно Вътрешните правила за обмена на електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

·         Разглеждане и анализ на искането, придружаващата го документация и на инвестиционния проект от експерти на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” (УТАТУ) за съответствие с изискванията на действащия подробен устройствен план, действащата законова и подзаконова уредба.

·         Разглеждане на комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта, за оценка за съответствие на инвестиционния проект - за обекти от първа до пета категория задължително, с изключение на обектите по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, за които оценката за съответствие се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация, съгласно чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ ,освен ако възложителят не е пожелал оценката да стане с комплексен доклад.

·         Експерти на дирекция „УТАТУ“ подготвят разрешението за строеж и го съгласуват с дирекция „Правна“ и други компетентни дирекции в МРРБ при необходимост.

·         Разрешението за строеж се представя за подпис на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на оправомощено за това лице.

·         Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението, както следва:

-      В 14-дневен срок от внасянето им -  при изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2.

-      В едномесечен срок от внасянето им - при изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1.

 

При наличие на одобрен инвестиционен проект Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление.

 

При установени нередовности по внесената документация административният орган уведомява писмено заявителя и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи, съгласно чл. 5в, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството.

·         Експерти на дирекция „УТАТУ“ извършват действия по:

-      обнародване на съобщение за издаденото разрешение за строеж в "Държавен вестник",

-      публикуване на интернет страницата на МРРБ,

-      изпращане на копие от разрешението за строеж на съответното РДНСК,

-      изпращане на копие от влязлото в сила разрешението за строеж на съответните общински администрации.

·         След изтичане на законоустановения срок от обявяването в „Държавен вестник“, се организира проверка за постъпили възражения срещу него. При липса на жалби, се изготвя писмо до възложителя, с което се потвърждава, че актът е влязъл в сила и се изпращат одобрените проекти. Актът се предоставя на главния секретар за подпис за заверка „влязъл в сила“. Завереният акт и одобрените проекти с горепосоченото писмо се изпращат на възложителя.

Информация за представяне на услугата по електронен път

Индивидуалния административен акт (разрешение за строеж на министъра на регионалното развитие и благоустройството) се публикува на интернет-страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg в раздел „За потребителя“/ „Регистри“, подраздел „Издадени разрешения за строеж“.

Образци:
Заплащане:
За услугата се заплаща такса

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001г)

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • По електронен път