Дирекция "Обществени поръчки"

Дирекция "Обществени поръчки"

22 август 2017 | 10:01

Директор: Юра Витанова 

Отдел "Планиране и провеждане на обществени поръчки"

Отдел "Контрол по законосъобразност на обществени поръчки"
Началник на отдел: Мария Григорова


Функции на дирекцията:
1. Планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
2. Разработва и подготвя документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
3. Провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
4. Изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;
5. Води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;
6. Подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове;
7. Подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;
8. Съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
9. Разработва вътрешните правила на министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
10. Изготвя становища при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и Комисията за защита на конкуренцията.