Структура

Длъжностно лице по защита на данните в МРРБ
14 януари 2022 | 15:36
Служител по сигурността на информацията
14 януари 2022 | 15:23
Главен секретар
25 май 2021 | 16:33
Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности"
22 август 2017 | 15:46
Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"
22 август 2017 | 15:03
Дирекция "Жилищна политика"
22 август 2017 | 12:59
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
22 август 2017 | 11:14
Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
22 август 2017 | 10:20
Дирекция "Финансово-стопански дейности"
22 август 2017 | 10:20
Дирекция "Правна"
22 август 2017 | 10:20
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
22 август 2017 | 10:13
Дирекция "Държавна собственост и търговски дружества"
22 август 2017 | 10:12

Страница 1 от 2