Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

22 август 2017 | 11:14

Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" се ръководи от директор и се подпомага от Съвместни секретариати в избираемите по програмите за трансгранично сътрудничество райони.

Директор: Милен Обретенов

Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ ИПП Трансгранично сътрудничество"
Началник отдел: Станка Димитрова 

Звено за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за ТГС
Ръководител: Виктор Стоянов

Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ"
Началник на отдел: Цветомир Цанев

Отдел “Законодателство и нередности"
Началник отдел: Мария Досева 

Отдел „Финансово управление и контрол“
Началник отдел:
 Красимира Стоянова

Съвместен секретариат Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027
Ръководител секретариат: 

Съвместен секретариат Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027

Съвместен секретариат Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027
Ръководител секретариат:
 Гергана Опанова 

 

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ изпълнява:

1. Функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2007 – 2013 (между България и Македония, България и Сърбия и България и Турция);
2. Функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 (между България и Македония, България и Сърбия и България и Турция);
3. Функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2021-2027 (между България и Северна Македония, България и Сърбия, и България и Турция);
4. Функциите на Национален партниращ орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2007 – 2013 (между Румъния и България и Гърция и България);
5. Функциите на Национален орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2014 – 2020 (между Румъния и България и Гърция и България);
6. Функциите на Национален орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2021-2027 (между Румъния и България, и Гърция и България);
7. Функциите на Национален партниращ орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2007 – 2013;
8. Функциите на Национален орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2014 – 2020;
9. Функциите на Национален орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество NEXT Черноморски басейн 2021 – 2027;
10. Функциите на Национален партниращ орган и Национално звено за контакт по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC, Оперативна програма ИНТЕРАКТ 2007 – 2013 – добро управление за програмите за териториално сътрудничество, ЕСПОН 2013 – Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване, и УРБАКТ – Мрежа за градско развитие;
11. Функциите на Национален орган и Национално звено за контакт по Програма Дунав и Програма Балкани – Средиземно море, Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, Програма ИНТЕРАКТ III, ЕСПОН 2020 и УРБАКТ III;
12. Функциите на Национален орган и Национално звено за контакт по Програмите Дунавски регион 2021-2027, ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027, ИНТЕРРЕГ VІ-С Европа 2021-2027, ИНТЕРАКТ ІV, ЕСПОН 2030 и ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 г.;
13. Функции по осигуряване на правомощията на министъра съгласно Националните правила относно Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС);
14. Функциите на Изпълнителна агенция по Програма ФАР, ТГС и ИСС по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и ЕК.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“:

1. Предоставя на ЕК статистически и финансови данни относно управлението, наблюдението и оценката на програмите;
2. Изготвя и актуализира необходимите документи, свързани с администрирането на програмите;
3. Участва в Съвместните комитети/органи за подготовка, изменение и изпълнение на програмите;
4. Създава съвместни секретариати и/или информационни звена по програмите за териториално сътрудничество и координира дейността им;
5. Осигурява изпълнението на програмите и проектите в съответствие с регламентите на ЕС;
6. Изготвя или възлага изготвяне на необходимата документация за обществени поръчки, провежда процедури за обществени поръчки, подготвя и сключва договори за изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕС;
7. Отговаря за правилното административно управление, в т.ч. наблюдение, финансово управление, счетоводно отчитане, разплащане и архивиране в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;
8. Изготвя или участва в изготвянето на периодични оценки и доклади по изпълнението на програмите;
9. Изготвя и съгласува двустранни и многостранни договори, меморандуми за разбирателство и споразумения, свързани с управлението и изпълнението на програми и проекти за териториално сътрудничество;
10. Изпълнява мерки за осигуряване на информираност, публичност и прозрачност относно дейностите, свързани с управлението и изпълнението на програмите;
11. Подготвя и провежда процедурите за избор на оценители и контрольори от българска страна по програмите за териториално сътрудничество;
12. Прилага процедурите за превенция, разкриване и докладване на нередности и измами, като прилага корективни мерки съгласно изискванията на ЕК и националното законодателство;
13. Обезпечава информационното обслужване на програмите за териториално сътрудничество;
14. Отговаря за всички дейности, свързани с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество и приключването на Програма ФАР;
15. Изпълнява дейности, свързани с Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), в съответствие с Правилника за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на ЕГТС със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в ЕГТС, чието седалище се намира в друга държава – членка на ЕС.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е правоприемник на всички права и задължения по програмите за териториално сътрудничество и по Програма ФАР.

mrrb