Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

22 август 2017 | 11:14

Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" се ръководи от директор и се подпомага от Съвместни секретариати в избираемите по програмите за трансгранично сътрудничество райони.

Директор: Милен Обретенов

MObretenov@mrrb.government.bg
 

Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ ИПП Трансгранично сътрудничество"
Началник отдел: Станка Димитрова

Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ"


Отдел “Законодателство и нередности"
Началник отдел: Десислава Петкова

Отдел „Финансово управление и контрол“
Началник отдел: Красимира Стоянова

Звено за осъществяване на първо нива на контрол по програмите за ТГС
Ръководител звено: Виктор Стоянов

Съвместен секретариат Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България - Македония 2014 - 2020
Ръководител секретариат: Николай Дочев

Съвместен секретариат Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България - Сърбия 2014 - 2020
Ръководител секретариат: Стоян Канатов

Съвместен секретариат Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2014 - 2020
Ръководител секретариат: Иван Делчев

Функции:

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ изпълнява:
1. Функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2007 – 2013 (между България и Македония, България и Сърбия и България и Турция);
2. Функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 (между България и Македония, България и Сърбия и България и Турция);
3. Функциите на Национален партниращ орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2007 – 2013 (между Румъния и България и Гърция и България);
4. Функциите на Национален орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2014 – 2020 (между Румъния и България и Гърция и България);
5. Функциите на Национален партниращ орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2007 – 2013;
6. Функциите на Национален орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2014 – 2020;
7. Функциите на Национален партниращ орган и Национално звено за контакт по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC, Оперативна програма ИНТЕРАКТ 2007 – 2013 – добро управление за програмите за териториално сътрудничество, ЕСПОН 2013 – Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване, и УРБАКТ – Мрежа за градско развитие;
8. Функциите на Национален орган и Национално звено за контакт по Програма Дунав и Програма Балкани – Средиземно море, Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, Програма ИНТЕРАКТ III, ЕСПОН 2020 и УРБАКТ III;
9. Функции по осигуряване на правомощията на министъра съгласно Националните правила относно Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС);
10. Функциите на Изпълнителна агенция по Програма ФАР, ТГС и ИСС по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и ЕК.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“:
1. Предоставя на ЕК статистически и финансови данни относно управлението, наблюдението и оценката на програмите;
2. Изготвя и актуализира необходимите документи, свързани с администрирането на програмите;
3. Участва в Съвместните комитети/органи за подготовка, изменение и изпълнение на програмите;
4. Създава съвместни секретариати и/или информационни звена по програмите за териториално сътрудничество и координира дейността им;
5. Осигурява изпълнението на програмите и проектите в съответствие с регламентите на ЕС;
6. Изготвя или възлага изготвяне на необходимата документация за обществени поръчки, провежда процедури за обществени поръчки, подготвя и сключва договори за изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕС;
7. Отговаря за правилното административно управление, в т.ч. наблюдение, финансово управление, счетоводно отчитане, разплащане и архивиране в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;
8. Изготвя или участва в изготвянето на периодични оценки и доклади по изпълнението на програмите;
9. Изготвя и съгласува двустранни и многостранни договори, меморандуми за разбирателство и споразумения, свързани с управлението и изпълнението на програми и проекти за териториално сътрудничество;
10. Изпълнява мерки за осигуряване на информираност, публичност и прозрачност относно дейностите, свързани с управлението и изпълнението на програмите;
11. Подготвя и провежда процедурите за избор на оценители и контрольори от българска страна по програмите за териториално сътрудничество;
12. Прилага процедурите за превенция, разкриване и докладване на нередности и измами, като прилага корективни мерки съгласно изискванията на ЕК и националното законодателство;
13. Обезпечава информационното обслужване на програмите за териториално сътрудничество;
14. Отговаря за всички дейности, свързани с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество и приключването на Програма ФАР;
15. Изпълнява дейности, свързани с Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), в съответствие с Правилника за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на ЕГТС със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в ЕГТС, чието седалище се намира в друга държава – членка на ЕС.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е правоприемник на всички права и задължения по програмите за териториално сътрудничество и по Програма ФАР.