Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“

22 август 2017 | 10:13

Директор: арх. Пенчо Димитров

Отдел "Административно-териториално устройство"
Началник на отдел: Валери Найденов

Отдел "Национална експертиза"
Началник на отдел:
Мария Найденова

Отдел "Устройство на територията"
Началник отдел:
 Габриела Каменова

Функции на дирекцията:
1. Подпомага министъра при осъществяването на политиката по устройство на територията в неговата компетентност съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и други и при координирането на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация;
2. Извършва мониторинг по прилагането на нормативните актове в областта на устройството на територията, които са от неговата компетентност, прави предложения и съвместно с компетентните дирекции на министерството и други администрации разработва проекти на нормативни актове по устройство на територията, административно-териториалното устройство на страната, децентрализацията на държавното управление и дейността на местните власти и разработва методически указания по тяхното прилагане;
3. Изготвя становища и съгласува проекти на устройствени планове и техни изменения съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
4. Изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи, отнасящи се до устройството на територията, административно-териториалното устройство на страната, местното самоуправление и децентрализацията на държавното управление;
5. Организира и осигурява дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на проекти на общи и подробни устройствени планове, както и специфични правила и нормативи към тях съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
6. Подпомага министъра при назначаване на специализирани експертни съвети за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
7. Подпомага министъра за разрешаване изработването, приемането и одобряването на:
а) Общи устройствени планове на черноморските общини и за селищни образувания с национално значение;
б) Подробни устройствени планове, които са от неговата компетентност по Закона за устройство на територията, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
8. Подпомага министъра при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти, които са от неговата компетентност по Закона за устройство на територията, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
9. Подпомага министъра при разглеждане на предложения на общински съвети за допускане на отклонения при условията и по реда на нормативни актове, които са от неговата компетентност;
10. Подпомага министъра при регистриране и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на завършени строежи съгласно правомощията му и води регистър на издадените удостоверения;
11. Води регистър на техническите паспорти на завършените строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
12. Организира, поддържа и осигурява ползването на архива на НЕСУТРП;
13. Проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията, от компетентността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
14. В областта на административно-териториалното устройство и децентрализацията:
а) Предлага и подпомага провеждането на процедури по Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
б) Организира разработването, мониторинга и актуализацията на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в страната;
в) Събира, поддържа и анализира информацията за административно-териториални промени;
г) Подпомага поддържането и актуализацията на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици и на Националния регистър на населените места;
д) Осъществява дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на регистър на агломерациите по Закона за защита от шума в околната среда;
е) Организира разработването на стратегически и програмни документи в областта на децентрализацията на държавното управление и координира тяхното обсъждане и съгласуване;
ж) Изпълнява функциите на Секретариат на Съвета по децентрализация на държавното управление;
з) Инициира, координира и участва в различни проекти и програми в сферата на развитието на местното самоуправление и междуобщинското сътрудничество;
и) Участва в редовните сесии на органи и работни групи към Съвета на Европа и координира връзката между институциите към Съвета на Европа и местните и регионалните власти в Република България;
к) Подпомага провеждането на процедура за определяне състава на българските представители в Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа и Комитета на регионите към Европейския съюз;
л) Организира и координира изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и участието на българските общини;
м) Осъществява функции на Секретариат на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.