Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности"

Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности"

22 август 2017 | 15:46

И.д.Директор: Цветелина Радева-Ничева


Отдел "Благоустройствени дейности"
Началник на отдел: Силвия Добрева

Отдел "ВиК инфраструктура"
Началник отдел: 

Отдел "Геозащита"
Началник на отдел": Боряна Борисова

Функции на дирекцията:
1. Подпомага министъра при провеждане на държавната политика в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) на национално ниво;
2. Осъществява административно-техническото обслужване и експертното осигуряване на Съвета за устойчиво развитие на ВиК отрасъла към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
3. Разработва стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България с основните цели, приоритетите, етапите и необходимите средства и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и за повишаване качеството на ВиК услугите; осъществява и координира план за действие за изпълнение на мерките, заложени в стратегията, и извършва мониторинг и контрол на изпълнението ѝ;
4. Разработва нормативни актове, свързани с развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията;
5. Координира планирането и управлението на ВиК системите на национално ниво, координира промените в границите на обособените територии и подготвя за обнародване в "Държавен вестник" решенията на асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените територии;
6. Дава методически указания за разработването и прилагането на регионални генерални планове на ВиК системите и генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители, на ВиК системите и инвестиционните програми към тях; дава методически указания за разработването и контролира изготвянето на прединвестиционни проучвания за регионални интегрирани проекти за водоснабдяване и канализация и други планови документи;
7. Дава методически указания и координира дейността на асоциациите по ВиК;
8. Дава методически указания на местни и на териториални власти във връзка със стратегията за развитие и управление на отрасъл ВиК, планиране и развитие на инфраструктурата, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите;
9. Предлага за одобряване от министъра краткосрочни и средносрочни програми за проучване, проектиране и изграждане на ВиК системи - публична собственост, в съответствие със Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията и регионалните генерални планове на ВиК системите на съответните обособени територии и подпомага общините при изпълнението на програмите им по чл. 10в, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;
10. Дава методически указания, подпомага, координира и осъществява мониторинг на изпълнението на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите във връзка със стопанисването, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения и предоставянето на услугите;
11. Оказва методическа помощ на ВиК операторите по въпроси, свързани с изпълнението на проекти за водоснабдяване и канализация и предоставяне на ВиК услугите;
12. Разработва и изпълнява мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на структурите, ангажирани с планиране и развитие на инфраструктурата, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите;
13. Осъществява комуникация и координация с Министерството на околната среда и водите, дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет, Европейската комисия, международни финансови институции, Комисията за енергийно и водно регулиране, областните администрации, общините, ВиК операторите и с асоциациите по ВиК за изпълнение на дейностите във връзка с управлението и развитието на отрасъла;
14. Създава и поддържа Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и подпомага и координира действията на ВиК операторите по създаване, разработване и развитие на информационни системи на ВиК;
15. Създава и поддържа информационна система за водностопанските системи и съоръжения;
16. Изготвя и представя становища, предложения и позиции до министъра във връзка със стратегически документи, разработени от други ведомства, институции и структури, относно развитието на ВиК отрасъла, управлението, поддържането и разширяването на ВиК инфраструктурата;
17. Планира и осъществява инвестиционни проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, финансирани от държавния бюджет и от международни финансови институции;
18. Осъществява и координира съвместни програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта на водоснабдяването и канализацията;
19. Събира и анализира информация за състоянието на язовирите с приоритетно питейно водоснабдяване и за населените места с нарушено водоснабдяване и проблеми с качеството на питейната вода и я предоставя своевременно на министъра;
20. Координира действията по събиране на информация, свързана с водоснабдяването и канализацията, при ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, аварии и катастрофи, както и събира, анализира и предоставя на министъра събраната информация;
21. Осигурява информация и публичност на държавната политика за развитие на водоснабдяването и канализацията;
22. Участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управляваните от дирекцията проекти в съответствие с изискванията на българското законодателство, ЕК и международните финансови институции;
23. Участва в процеса по приключване на проектите, финансирани от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94 на ЕС;
24. Осъществява административно, техническо и финансово управление на проекти, финансирани от ЕС и от международните финансови институции, в съответствие с изискванията на финансиращите организации и с националното законодателство, в т. ч.:
а) поддържа контакти със съответните дирекции в администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите, с областните администрации, общините и ВиК дружествата по въпроси, свързани с участие в подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, управлявани от дирекцията и финансирани от ЕС и международните финансови институции;
б) изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции;
25. Изготвя необходимите документи за съответните звена в Министерството на финансите във връзка с проектите, финансирани от ЕС и от международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
26. Осигурява условия за независими проверки и финансов контрол от компетентните национални и международни органи на проектите, управлявани от дирекцията;
27. Подпомага министъра при:
а) осъществяване на държавната политика за развитието, управлението и безопасността на общинската пътна инфраструктура;
б) организира и координира дейността на Помирителната комисия към министерството при разглеждане на възникнали спорове по чл. 10з, ал. 5 от Закона за пътищата;
28. Подпомага министъра при подготовката на предложения за утвърждаване на промени в списъка на общинските пътища по чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата;
29. Осъществява комплекс от дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони на територията на Република България и на абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и за превенция на застрашени или засегнати от тях урбанизирани територии чрез държавните дружества за геозащита;
30. Създава и поддържа регистър на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и извършва координация между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на Република България и за предотвратяване на аварии и щети чрез държавните дружества за геозащита;
31. Подпомага министъра при издаване на предварителни съгласия по постъпили искания за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 или 4 от Закона за устройство на територията в регистрирани свлачищни райони и подготвя проектите на предварителните съгласия;
32. Планира и координира осъществяването на инвестиционни проекти за геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачища в страната, на абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, които са финансирани от държавния бюджет и от други финансови източници;
33. Участва в процеса по планиране, техническо и финансово управление на проекти за геозащитни мерки и дейности в качеството ѝ на бенефициент по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. и на изпълнителен орган по Фонд "Солидарност" на Европейския съюз и осъществява комуникация и координация с общински администрации и др. по въпроси, свързани с изпълнението на геозащитни мерки и дейности;
34. Участва при изпълнението на решенията на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол от компетенциите на министерството в съответствие с Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г.;
35. Участва при разработването на нормативни актове в обхвата на своята компетентност;
36. Съдейства на общините за благоустрояване на населените места, както и при подготовката и осъществяването на инвестиционни инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавния бюджет;
37. Създава и поддържа електронна база от данни за съществуващата общинска пътна мрежа и за състоянието ѝ;
38. Изготвя отговори и/или становища на запитвания и/или предложения за благоустрояване на населените места, геозащита и промени в списъка на общинските пътища.