Дирекция "Водоснабдяване и канализация"

Дирекция "Водоснабдяване и канализация"

22 август 2017 | 15:46

Директор: Иванка Виденова
IVidenova@mrrb.government.bg

Отдел "ВиК инфрастректура"
Началник отдел: 
Стефка Захарян

Отдел "Стратегическо управление"
Началник отдел: 
Стела Христова

Отдел „Развитие на Водоснабдяването и канализацията“
Началник на отдел:
 Нели Данева 


Функции на дирекцията:
1. Подпомага министъра при провеждане на държавната политика в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) на национално ниво;
2. Осъществява административно-техническото обслужване и експертното осигуряване на Съвета за устойчиво развитие на ВиК отрасъла към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
3. Разработва стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България с основните цели, приоритетите, етапите и необходимите средства и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и за повишаване качеството на ВиК услугите; осъществява и координира план за действие за изпълнение на мерките, заложени в стратегията, и извършва мониторинг на изпълнението й;
4. Разработва нормативни актове, свързани с развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията;
5. Координира планирането и управлението на ВиК системите на национално ниво;
6. Дава методически указания за разработването и прилагането на регионални генерални планове на ВиК системите и генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители, на ВиК системите и инвестиционните програми към тях; дава методически указания за разработването и контролира изготвянето на прединвестиционни проучвания за регионални интегрирани проекти за водоснабдяване и канализация и други планови документи;
7. Дава методически указания на асоциациите по ВиК, на местни и на териториални власти във връзка със стратегията за развитие и управление на отрасъл ВиК, планиране и развитие на инфраструктурата, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите;
8. Дава методически указания, подпомага, координира и осъществява мониторинг на изпълнението на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите във връзка със стопанисването, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения и предоставянето на услугите;
9. Оказва методическа помощ на ВиК операторите по въпроси, свързани с изпълнението на проекти за водоснабдяване и канализация и предоставяне на ВиК услугите;
10. Разработва и изпълнява мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на структурите, ангажирани с планиране и развитие на инфраструктурата, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите;
11. Осъществява комуникация и координация с Министерството на околната среда и водите, дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет, Европейската комисия, международни финансови институции, Комисията за енергийно и водно регулиране, областните администрации, общините, ВиК операторите и с асоциациите по ВиК за изпълнение на дейностите във връзка с управлението и развитието на отрасъла;
12. Създава и поддържа Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и подпомага и координира действията на ВиК операторите по създаване, разработване и развитие на информационни системи на ВиК;
13. Създава и поддържа информационна система за водностопанските системи и съоръжения;
14. Изготвя и представя становища, предложения и позиции до министъра във връзка със стратегически документи, разработени от други ведомства, институции и структури, относно развитието на ВиК отрасъла, управлението, поддържането и разширяването на ВиК инфраструктурата;
15. Планира и осъществява инвестиционни проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, финансирани от държавния бюджет и от международни финансови институции;
16. Осъществява и координира съвместни програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта на водоснабдяването и канализацията;
17. Събира информация за състоянието на язовирите с приоритетно питейно водоснабдяване и за населените места с нарушено водоснабдяване и проблеми с качеството на питейната вода;
18. Координира действията по събиране на информация, свързана с водоснабдяването и канализацията, при ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, аварии и катастрофи;
19. Осигурява информация и публичност на държавната политика за развитие на водоснабдяването и канализацията;
20. Участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управляваните от дирекцията проекти в съответствие с изискванията на българското законодателство, ЕК и международните финансови институции;
21. Участва в процеса по приключване на проектите, финансирани от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94 на ЕС;
22. Осъществява административно, техническо и финансово управление на проекти, финансирани от ЕС и от международните финансови институции, в съответствие с изискванията на финансиращите организации и с националното законодателство, в т. ч.:
а) Поддържа контакти със съответните дирекции в администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите, с областните администрации, общините и ВиК дружествата по въпроси, свързани с участие в подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, управлявани от дирекцията и финансирани от ЕС и международните финансови институции;
б) Изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции;
23. Изготвя необходимите документи за съответните звена в Министерството на финансите във връзка с проектите, финансирани от ЕС и от международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
24. Осигурява условия за независими проверки и финансов контрол от компетентните национални и международни органи на проектите, управлявани от дирекцията.