Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

22 август 2017 | 10:20

Директор: 
press@mrrb.government.bg


Отдел "Връзки с обществеността и протокол"
Началник на отдел: Даниела Гюрджеклиева
press@mrrb.government.bg

Отдел "Европейска координация, международно сътрудничество и анализи"
Началник на отдел: Вяра Минчева 
Vmincheva@mrrb.government.bg

 

Функции на дирекцията:

1. Планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
2. Осигурява всекидневно публичност и прозрачност на дейността на министерството, като организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите;
3. Информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;
4. Поддържа контактите с неправителствени организации, обществени сдружения и други;
5. Подготвя, координира и осъществява публичните изяви на министъра, на служители на министерството и на представители на второстепенните разпоредители с бюджет и на административните структури към него, организира пресконференции и интервюта на министъра, на членовете на политическия кабинет, на водещите експерти в министерството;
6. Изготвя всекидневен печатен бюлетин на публикациите в пресата и в електронните медии, обобщава данните за изпратените обяви до средствата за масово осведомяване от министерството и неговите административни звена, организира събирането и разпространяването на информация за международни прояви в чужбина, свързани с дейността на министерството;
7. Всекидневно поддържа и осъвременява страницата на министерството в интернет, като публикува текуща и актуална информация на български и на английски език;
8. Отговаря и осигурява своевременното получаване на отговори на запитвания на граждани до министъра, получени на електронния адрес на министерството;Работи в непрекъсната връзка и координация със звеното за връзки с обществеността на Министерския съвет, както и със звената за връзки с обществеността на другите министерства;
9. Съдейства за подготовката на протоколната вътрешна кореспонденция на министъра и на министерството;
10. Съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра, осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната кореспонденция;
11. Координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
12. Организира, координира, подготвя участието в международни прояви и отчита международната дейност на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на министерството, подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;
13. Отговаря за и координира цялостната организация на посещенията на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството в чужбина, както и на посещенията в страната по покана на министъра на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството;
14. Координира и подпомага цялостната подготовка на срещите в страната на министъра и на заместник-министрите с техни чуждестранни колеги от министерства, посолства и други ведомства, както и с представители на международни организации;
15. Координира и подпомага организирането на срещите на министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови институции;
16.Организира, подпомага и координира участието на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството в представителни международни форуми на високо равнище, провеждани в България;
17. Осъществява официалната кореспонденция на министъра, заместник-министрите и министерството с чуждестранни партньори, с дипломатически представителства в България и институции в чужбина, както и с представители на международни организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министерството;
18. Осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната кореспонденция;
19. Координира и изготвя програмата на министъра и на представители на министерството при официални и работни посещения в чужбина;
20. Осигурява връзките на министерството с Министерството на външните работи и с дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина с цел осъществяване на международната дейност и със сродни министерства от други страни с цел сътрудничество, включително съгласувано с Министерството на външните работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от компетентността на министъра;
21. Осигурява връзките с международни организации, включително като организира съвместно с Министерството на икономиката и/или с Министерството на външните работи подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, чийто председател от българска страна е министърът или негов заместник;
22. Координира организирането и осигурява логистична подкрепа за срещите на министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови институции;
23. Дава становища по проекти, отнасящи се до международни договори за сътрудничество, двустранни спогодби, протоколи, сравнителни анализи и отчети и др. със страни, които не са членки на Европейския съюз, и свързани с подготовката и изпълнението на международни програми, договори и спогодби със страни – членки на Европейския съюз, по които министерството е страна;
24. Подпомага участието на министъра и координира участието на представители на министерството в международни и регионални организации и инициативи, в работни групи и комисии, свързани с международното сътрудничество;
25. Организира дейността за текущ обмен на информация по въпросите на европейската координация между административните звена на министерството, партньорите от Европейския съюз и представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел и подпомага управлението на процеса на участие на министерството в европейските структури, институции и работни органи;
26. Инициира, организира и координира извършването на социологически проучвания за нагласите на обществото по отделните политики на министерството;
27. Получава информация от Националния статистически институт и аналитичните звена на министерствата за секторите, чиято политика определя министерството;
28. Следи информационния поток за изнесените в страната и в чужбина статистически данни от браншови организации и бизнес структури;
29. Обобщава информацията, която постъпва от аналитичните организации;
30. Периодично подготвя доклади за актуалното състояние на секторите, чиято политика определя министерството;
31. Посочва тенденциите на развитие на секторите, които пряко са свързани с дейността на министерството и на агенциите към него;
32. Сигнализира министъра и политическия кабинет за вътрешни и международни индикации, свързани със сфери, пряко рефлектиращи върху работата на министерството;
33. Подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество, както и при участието му в работата на международни организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министъра;
34. Планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност на министерството;
35. Отговаря за участието на Република България в процеса на вземане на решения и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството;
36. Координира и осъществява мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България като държава – членка на ЕС, в областите от компетентност на министерството – подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
37. Координира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на позиции и други материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти“ и Работна група 9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейските въпроси или в рамките на Съвета; участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
38. Подпомага и координира дейностите по прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство;
39. Подпомага и координира дейността на представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
40. Координира и подпомага участието на министерството в европейските структури, институции и работни органи; координира изготвянето на позициите и указанията за участието в заседанията в европейските структури, институции и работни органи и следи за последователността на изразяваната от българската страна позиция;
41. Отговаря за подготовката на нови двустранни договори за сътрудничество в областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина и извършва всички необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира, осъществява и контролира тяхното изпълнение;
42. Координира с компетентните дирекции в министерството съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори;
43. Участва в работата на смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество и на смесени работни групи.