Дирекция "Вътрешен одит"

Дирекция "Вътрешен одит"

06 ноември 2007 | 09:40

Директор: Любка Сокачева
LSokacheva@mrrb.government.bg

Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на министъра и докладва директно на него.

Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра и на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено звено за вътрешен одит, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Дирекция „Вътрешен одит“:

1. Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. Изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с министъра;
3. Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. Дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;Ѝ
6. Проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеоб­хватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
7. Консултира министъра по негово искане при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, като дава съвети, мнения, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. Докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване на изпълнението на препоръките;
10. Изготвя и представя на министъра обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на министъра на финансите, в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11.Изготвя план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори и го представя за утвърждаване от министъра.