До 29 февруари 2024 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

До 29 февруари 2024 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновя

16 януари 2024 | 15:46

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17:00 часа на 29 февруари 2024 г. 

Документите по процедурата за кандидатстване остават същите като за Етап I. Новите срокове предвиждат сдруженията на собствениците да подадат необходимите документи в общините до 10 февруари 2024 г.

Към основния пакет документи трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

До края на работния ден на 29.02.2024 г. общините следва да подадат окомплектованите документи за всяка сграда в ИСУН.

Предстои до 01.02.2024 г. местните власти да обявят графика за подаване на заявленията към тях – както на интернет страницата на общината/района, така и в поне една местна медия.

Удължаването на срока за подаване на проекти дава възможност на гражданите, които са останали в резервния списък с предложения по Етап I да кандидатстват във втория етап на процедурата. В този случай те имат предимството, че документите им вече са разглеждани и евентуално установените пропуски в тях са отстранени. Съсобственици в блокове, които досега не са заявили желание за участие в програмата, също могат да го направят.

Със средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост в Етап II ще се финансират до 80% от инвестициите за изпълнение на предписаните дейности при провеждане на енергийните обследвания. Останалите 20% от общия размер на средства трябва да бъдат осигурени от съсобствениците, за което те трябва да са взели решение на проведено от тях общо събрание.

Размерът на средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост за Етап II е 282 470 400 лв. Заедно с необходимото задължително съфинансиране от над 70 млн. лв. общият размер на разходите, които могат да бъдат финансирани, ще достигне 353 млн. лв. Данните от извършеното класиране по Етап I показват, че с този ресурс ще може да бъдат обновени около 250 многофамилни жилищни сгради. Предварителните разчети от първия етап на процедурата сочат още, че средната стойност на инвестицията на един блок е около 1,5 млн. лева с вкл. ДДС, а средната стойност на разгъната застроена площ (РЗП) е 4400 кв. м. Така самоучастието от 20% в Етап II на процедурата по ПВУ за апартамент от 60 кв. м в блок с РЗП 4400 кв. м би излязло средно около 5100 лева на домакинство.

Кандидатите за участие в процедурата трябва да знаят, че е необходимо да осигурят и в процеса на изпълнение платят 20% от всички разходи за обновяване на блока им. Членовете на сдруженията на собствениците могат да набавят необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти, разработени и предоставени от частни участници на пазара, например чрез ЕСКО договор с финансова или друга организация или чрез договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инструменти за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

Целта на инвестициите, които ще бъдат направени, за да се изпълнят предписаните мерки за всяка одобрена по процедурата сграда, е да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В”. Те ще се доказват с изготвена от сертифициран енергиен одитор оценка, проведена след приключване на необходимите строително-монтажни работи. Затова обръщаме внимание, че всички получени средства ще подлежат на възстановяване, в случай че заложените индикатори за даден блок не бъдат постигнати.

Дейностите и по втория етап на програмата ще се изпълняват във всички 265 общини в страната. С цел избягване на концентрация на средствата и постигане на по-добро териториално разпределение на предоставения ресурс той е разпределен между шестте района за планиране, като за всеки един от тях е заложен лимит на безвъзмездната финансова помощ в размер до 47 078 400 лв. Трябва да се има предвид обаче, че това не е гарантиран бюджет.

Експерти и граждани са заявявали нееднократно позиция, че е необходима по-добра поддръжка на жилищните блокове. Грижата за състоянието на частните имоти е ангажимент на техните собственици. По тази причина гражданите не следва да възприемат себе си само като собственици на жилища, а и като съсобственици на обща собственост в многофамилните жилищни сгради.

Във връзка с това, както и предвид дадените от Европейската комисия ясни индикации при разработването на процедурата, че няма да бъдат предоставени допълнителни средства за финансиране на проекти, които да се изпълняват със 100% безвъзмездна финансова помощ. В случай, че бъде установен интерес към процедурата надвишаващ разполагаемият бюджет, страната ще бъде в добра позиция да поиска допълнителни средства за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради при договарянето на средствата от RePowerEU. 

Гражданите трябва да имат предвид, че съгласно Закона за енергийната ефективност сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация е със срок на валидност до 10 години. Във връзка с това те могат да използват вече изготвените сертификати за енергийна ефективност на техните сгради за подготовката на необходимите документи и участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – етап II“, както и в други програми, които се разработват и ще бъдат обявени от министерството и които също ще се изпълняват със самоучастие на гражданите, а не със 100% безвъзмездна финансова помощ.

Припомняме, че процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап I“ стартира на 20.12.2022 г., като документи по нея до крайния срок 31.05.2023 г. подадоха 3068 сгради. Бюджетът на процедурата по Етап I е 1 129 881 600 лв. с ДДС. Средно внедряването на мерки за енергийна ефективност излиза 1,5 млн. лв. с ДДС на сграда. Средствата по процедурата на Етап I могат да покрият разходите за 756 сгради, които бяха одобрени за финансиране.

Заповедта за удължаване на срока за кандидатстване може да бъде намерена на интернет страницата на МРРБ - https://www.mrrb.bg/bg/zapoved-za-uduljavane-sroka-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii/.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството