До 5 години специализирани карти към кадастъра ще дават абсолютно всяка информация за имота

До 5 години специализирани карти към кадастъра ще дават абсолютно всяка информация за имота

15 ноември 2018 | 15:22

До 4-5 години ще завърши изработването на специализираните карти в най-различни инвестиционни сфери като надграждаща информация  на кадастралната карта. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, който участва във форума „Моят град, моят дом, моят бизнес“. Съвместната инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Икономическата комисия на ООН за Европа, Програмата на ООН за населените места  и Национално сдружение „Недвижими имоти“ се провежда днес и утре в София. Тя цели насърчаване развитието на устойчив жилищен сектор.

Инж. Йовев отбеляза, че специализираните карти са изключително ценни за планирането на различните видове зони и инвестиционни намерения, защото ще съдържат информация за строежи, съоръжения, сервитути, подземна и надземна инженерна инфраструктура, водни източници, трайни насаждения, подземни богатства, релеф и др. Заместник-регионалният министър напомни, че до момента специализирани карти са изработени само за зоните и обектите по Черноморското крайбрежие – охранителните зони „А“ и „Б“ и на имотите в обекти публична държавна и общинска собственост. Той допълни също, че специализираните карти ще съдържат и слоеве с карти на критичната инфраструктура, свлачищни зони, водни обекти, както и евентуални ограничения в ползването на имотите или инвестиционни намерения в тях. „Така ще създадем една пълна информационна система на кадастъра, за да се взимат по-информирани решения, както от инвеститорите, така и от кредитните и застрахователни институции, данъчните служби, приходната агенция и др. Според заместник-регионалния министър използването на картографията и GIS технологиите ще допринесе за решаването на редица проблеми в сферите на екологията, икономиката, регионалното развитие, ранното предупреждение и управлението на бедствия. Инж. Йовев подчерта и важността от изработването на нова, едромащабна цифрова топографска карта за мащаб 1:5000, защото съществуващите в момента са от 1985 г. и страната ни изостава в това отношение. Той информира също, че предстои МРРБ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър да станат национален координатор по директивата INSPIRE за осъществяване на държавната политика в областта на инфраструктурата за пространствена информация, с което се очаква постигане на оперативна съвместимост и хармонизацията на масивите от пространствени данни, като така ще се осигури неограничен обмен на данни и услуги между органите на публичната власт. Инж. Йовев каза още, че предстои завършването и на имотния регистър, който към днешна дата е наличен за 6 български града.

Пред участниците от Европа Валентин Ѝовев подчерта, че България подкрепя нови градски дневен ред на ООН и полага усилия за прилагането му на национално ниво. „Трябва нова визия за балансирано и устойчиво градско развитие. България участва в партньорства - по темите на градската мобилност, адаптирането към климата и иновативните обществени поръчки. Важно е да има балансирано териториално развитие, за да се намалят негативните демографски и икономически тенденции в малките и средните градове. България е една от държавите в ЕС с най-голям принос на дейностите за устойчиво градско развитие по ОПРР и програмите за европейски териториално сътрудничество“, каза зам.-министърът. По думите му правителството и МРРБ изпълняват няколко приоритета в постигането на очакваните от обществото резултати. „Подобряването на кадастралните регистри е сред водещите идеи в работата на министерството. Към днешна дата 68 хил. кв. км от територията на страната са покрити с кадастрална карта и регистри към нея. Набраната информация в тях е за 13 млн. недвижими имота. В процес на изработка са кадастралните карти на землищата на 12 общински центъра и 84 населени места в различни области на страната, коментира още той.

Изпълнителният директор на АГКК инж. Коритарова отбеляза, че в края на 2019 г. ще приключи нанасянето на Картата на възстановената собственост върху кадастралната карта на България. Целта е да се постигне покриваемост на около 96% от територията на страната. Тя отбеляза също, че по-голяма част от услугите на кадастъра се предлагат електронно. „Нашата задача е да предоставяме на клиентите си качествена услуга в срок, което е предизвикателство. Добре е всички институции да приемат електронната скица като официален документ. Това е разрешено от закона и добър пример са Камарата на нотариусите, които полазват нашите електронни скици“, каза инж. Коритарова. Тя отбеляза, че собствениците на имоти освен права имат и задължения да проверяват достоверността на данните за имотите, да отстраняват грешките своевременно, а не в последния момент, преди инвестиционна сделка, за да се избегнат напрежения. Общинските администрации също работят като офиси на кадастъра, за да се облекчат гражданите, коментира още тя мерките за облекчаване на гражданите и бизнеса. „За съжаление само 10% от електронните услуги се ползват от гражданите. Една от причината за това е липсата на електронен подпис от повечето хора. Другата основна причина е, че не всички институции признават електронните документи“, коментира Коритарова. 

 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството