ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 (2007-2013 Г.)

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ОТ НИ

29 юли 2011 | 00:00

Докладът е одобрен с протокол № 29 от заседанието на Министерския съвет на 27.07.2011 г.

Целта на доклада е да представи постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите на РПР на СЦР, прогноза за очакваното им реализиране до края на периода на действие на РПР и предложения за актуализацията му. В него се съдържат и стратегически насоки за разработване на РПР на СЦР за периода след 2013 г.

Изводите от Доклада показват, че визията и главната цел, определени в РПР на СЦР остават актуални. Рамката на стратегическите цели и определените приоритети, като цяло съответстват на проблемите и нуждите на Северен централн район от ниво 2.

  • Прикачени файлове (1)
    Доклад
Прикачени файлове (1)