Стратегическо планиране

Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие  и организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие. Процесът на разработване и изпълнение на тези документи се основава на сътрудничеството между органите за управление на регионалното развитие, икономическите, социалните партньори и гражданското общество. 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 901 от 16.11.2022 г
22 ноември 2022 | 10:53
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 899 от 16.11.2022 г.
22 ноември 2022 | 10:52
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 900 от 16.11.2022 г.
22 ноември 2022 | 10:51
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 897 от 16.11.2022 г
22 ноември 2022 | 10:50
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 898 от 16.11.2022 г
22 ноември 2022 | 10:49
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 896 от 16.11.2022 г.
22 ноември 2022 | 10:47
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г.
20 септември 2022 | 15:55
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:55
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:54
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:52
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:50
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:48