Стратегическо планиране

Стратегическото планиране на регионалното и местно развитие обхваща система от нормативно регламентирани документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие  и организира изработването на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие. Процесът на разработване и изпълнение на тези документи се основава на сътрудничеството между органите за управление на регионалното развитие, икономическите, социалните партньори и гражданското общество. 

Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.
26 май 2023 | 11:31
Окончателен вариант на Морски пространствен план на Република България
10 май 2023 | 12:05
Проект на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.
15 март 2023 | 11:54
Окончателно одобрение на обобщена справка за отразяване на бележките по Морския пространствен план на Република България, съгласуван със Становище № 1-1/2022 г. за екологична оценка от министъра на околната среда и водите
31 януари 2023 | 12:16
Последващи оценки на регионалните планове за развитие на шестте региона за периода 2014-2020 г.
09 декември 2022 | 13:26
Доклади относно резултатите от последващите оценки на Регионалните планове за развитие на шестте района за периода 2014-2020 г. приети от Министерски съвет на заседание на 16.11.2022 г.
09 декември 2022 | 13:20
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 901 от 16.11.2022 г
22 ноември 2022 | 10:53
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 899 от 16.11.2022 г.
22 ноември 2022 | 10:52
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 900 от 16.11.2022 г.
22 ноември 2022 | 10:51
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 897 от 16.11.2022 г
22 ноември 2022 | 10:50
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 898 от 16.11.2022 г
22 ноември 2022 | 10:49
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 896 от 16.11.2022 г.
22 ноември 2022 | 10:47