ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 (2007-2013 Г.)

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 (2007

25 юли 2011 | 00:00

Докладът е одобрен с Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 20.07.2011 г.

Целта на Доклада е да представи резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР, оценка на ефективността на използваните финансови ресурси за постигане целите на Плана и обобщена оценка на действията на компетентните органи във връзка с неговото изпълнение и предложения за подобряване ефективността на работата им.

Изводите от Доклада показват, че визията и главната цел за развитие, определени в РПР на ЮЗР остават актуални. Рамката на стратегическите цели и приоритетите, като цяло, съответства на проблемите и нуждите на Югозападен район от ниво 2.

Голяма част от мерките по стратегическите цели и приоритети на Регионалния план за развитие се изпълняват в задоволителна степен, като се отчита висок потенциал за напредък в периода 2010-2013 г. вследствие на ускорения процес на усвояване на средствата по програмите, съфинансирани от ЕС.

 

  • Прикачени файлове (1)
    Доклад
Прикачени файлове (1)