Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

01 юли 2020 | 09:24

С Решение № C(2020) 4343 final от 24.06.2020 г. Европейската комисия одобри последното изменение (версия 7.0) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Изменението на ОПРР има за цел да подпомогне здравната система в България да реагира ефективно в създалата се безпрецедентна ситуация с разпространението на Covid-19 чрез осигуряването на средства за закупуване на необходимите медицински консумативи и оборудване за лечебните заведения.

Одобрените промени в програмата са свързани с включването на нова специфична цел – “Подобряване на капацитета на националната здравна система за реакция при кризи“ в рамките на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, със съответните допустими дейности и индикатори. Към тази специфична цел е пренасочен недоговорен или спестен ресурс в размер на 40,4 млн. лв. от приоритетни оси 2, 3, 5 и 7 на оперативната програма.

Изменението на програмата се основава на Регламента на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 1303/2013, Регламент (ЕС) 1301/2013 и Регламент (ЕС) 508/2014 относно специфични мерки за мобилизиране на инвестициите в здравните системи на държавите членки и в други сектори от техните икономики в отговор на разпространението на COVID-19.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    • Решение на ЕК № C(2020) 4343 final от 24.06.2020 г. за одобрение на промени в ОПРР 2014-2020
    Нова версия (7.0) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, одобрена от ЕК на 24.06.2020 г.;
    Приложение
Прикачени файлове (3)