Европейски документи

Европейски документи

11 февруари 2021 | 12:27
  • Прикачени файлове (5)
    Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите
    Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за напредък на държавите членки в областта на сградите с близко до нулевото нетно потребление на енергия
    Препоръка относно насоки за насърчаването на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия и най-добри практики, за да се гарантира, че до 2020 г. всички нови сгради ще са с близко до нулевотo потребление на енергия
    Съобщение на ЕК -Вълна за обновяване
    Приложение към Съобщението на ЕК
Прикачени файлове (5)