Главен секретар

Главен секретар

25 май 2021 | 16:33

Мирослава Владимирова

Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията в изпълнение на законите.

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на администрацията, като:

1. Осъществява изрично делегираните му от министъра с писмена заповед правомощия;
2. Организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;
3. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;
4. Осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. Осъществява вътрешноведомствената организация на работа на администрацията, за което може да издава заповеди;
6. Контролира и отговаря за работата с документите, както и за съхраняването им;
7. Ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
8. Координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;
9. Осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по бюджета на министерството;
10. Координира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в министерството;
11. Координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи в министерството;
12. Организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно време, при управление при кризи и по защита при бедствия;
13. Осъществява и други дейности, възложени му от министъра.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството