Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

22 август 2017 | 09:44

Директор: Весела Тодорова 
office@grao.government.bg


Отдел "Електронна обработка на информацията"
Началник отдел: Венцислав Христов

Сектор "Национална база данни"
Началник сектор: 
Наталия Велкова 

Сектор "Регионални бази данни"
Началник сектор:
 Юлиан Ванков

Сектор "Информационна сигурност"
Началник сектор: Илиян Димитров
 
Отдел "Методология и контрол"
Началник отдел:
Нина Симеонова

Функции: 

1. Подпомага министъра при осъществяване на методическото ръководство и контрола на дейностите, свързани с гражданската регистрация;
2. Изготвя становища, предложения и отговори по въпроси, свързани с гражданската регистрация;
3. Подготвя и участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с гражданската регистрация;
3. Оказва методическа помощ на общините във връзка със създаването и поддържането на регистрите на актове за гражданско състояние, Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и Регистъра на населението;
4. Организира процесите по интеграция на поддържаните на национално ниво регистри с други информационни системи;
5. Ръководи и организира развитието на информационната система за гражданска регистрация;
6. Ръководи експлоатационното поддържане на регистрите на национално ниво;
7. Осигурява и поддържа програмното осигуряване на Локална база данни (ЛБД) „Население“ и на Регионална база данни (РБД) „Население“, ползвани на областно и на общинско ниво;
8. Организира и ръководи дейностите по зареждане и презареждане на ЛБД „Население“ и РБД „Население“ от Национална база данни „Население“ (НБД „Население“);
9. Осигурява и поддържа приложните програмни средства за поддържане на регистрите на национално ниво;
10. Поддържа Регистъра на единните граждански номера;
11. Поддържа Националния класификатор на постоянните и настоящите адреси;
12. Извършва предоставяне на данни на физически и юридически лица съгласно нормативните разпоредби;
13. Извършва дейности, свързани с предоставяне на достъп до НБД „Население“;
14. Осъществява дейности по защитата на личните данни, съдържащи се в регистрите, поддържани на национално и на областно ниво;
15. Осъществява дейности по подготовката и произвеждането на избори, референдуми, граждански инициативи и общи събрания.

Главна дирекция „ГРАО“ има териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.

Териториалните звена „ГРАО“:
1. Методически ръководят и контролират дейностите, свързани с гражданската регистрация;
2. Организират и отговарят за ежедневното получаване на актуализационни файлове от общините;
3. Обединяват и ежедневно изпращат информацията за актуализиране на регистрите на национално ниво;
4. Извършват визуален контрол на обработените актуализационни документи;
5. Осъществяват дейности по даване и промяна на единен граждански номер и издават удостоверения за верен единен граждански номер въз основа на искане от общинската администрация;
6. Методически подпомагат и контролират дейностите на общинските администрации по актуализацията на ЛБД „Население“;
7. Поддържат регионалните бази данни „Население“ на областно ниво;
8. Приемат, разпределят и изпращат информация за актуализиране на ЛБД „Население“;
9. Извършват дейности по актуализиране на Националния класификатор на постоянните и настоящите адреси;
10. Изготвят отговори на постъпили писма от общините, държавните органи и институции от областта по въпроси на гражданската регистрация;
11. Осъществяват дейности по подготовката и произвеждането на избори, референдуми, граждански инициативи и общи събрания.